Essay: Ontstaan: islam

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Ontstaan: islam
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1048 words. Download the full version above.

De islam is ontstaan in de eerste decennia van de 7e eeuw op het Arabische schiereiland. In de han-delssteden Mekka en Medina om precies te zijn. De profeet Mohammed werd ongeveer in het jaar 570 in Mekka geboren. Nog voordat hij geboren werd overleed zijn vader en toen hij zes was over-leed ook zijn moeder. De opa die Mohammed daarna opvoedde overleed toen hij acht was. Uitein-delijk werd Mohammed opgevoed door een oom. Deze oom nam de kleine Mohammed mee op handelsreizen. In Syrië ontmoetten ze een monnik, die Mohammed voor het eerst in aanraking bracht met verhalen over profeten als Arbraham, Mozes en Jezus. In zijn latere leven kreeg Moham-med openbaringen van Allah, die de basis vormen voor de koran en de islam.
Geloof: islam
Moslims geloven in Allah, engelen, de heilige boeken, de profeten, het laatste oordeel en dat alles door Allah is voorbestemd. Allah vormt de basis van het geloof, want hij is de god van alles. Ook de mens is door Allah geschapen, met als doel om hem te leren kennen en te aanbidden. Allah heeft altijd bestaan en zal ook altijd bestaan en er is geen andere god dan Allah. Hij heeft de beste eigen-schappen en kan alles. Allah heeft engelen geschapen om belangrijke taken te verrichten. De engel Gabriël bijvoorbeeld, is de leraar van de profeten. Hij heeft gedurende 23 jaar steeds stukjes van de koran geopenbaard aan de profeet Mohammed. Allah heeft verschillende boeken gestuurd om de mensen over hem en het geloof te leren. Hij heeft de Thora geopenbaard aan Mozes, de psalmen aan David en de evangeliën aan Jezus. Deze boeken zijn volgens moslims door de eeuwen heen door mensen veranderd. Daarom is de koran het enige boek dat nog precies Allahs woorden bevat. Allah heeft vele profeten gestuurd om mensen iets te leren over de godsdienst, zoals Noach, Abraham, Mozes en Jezus. De laatste en belangrijkste profeet is Mohammed. Hij bracht de mensen geloof in de laatste dag bij, dat betekent dat iedereen aan het einde der tijden wordt beoordeeld op zijn goe-de en slechte daden. Geloof in de voorbestemming houdt in dat alles wat er gebeurt door Allah is bepaald. Zowel de goede als de slechte dingen horen bij een plan dat Allah heeft gemaakt, voordat alles bestond. Alles gebeurd volgens zijn plan.
Rituelen, symbolen en gebruiken: islam
Door het uitspreken van de sjahadah getuigt een moslim van de belangrijkste kern van zijn geloof: Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is. Hiermee geeft hij aan dat hij Allah wil gehoorzamen op de manier die Mohammed heeft voorgedaan. Het is een gebruik om de sjahadah in het oor van een pas geboren baby en iemand op zijn sterfbed te fluis-teren, zodat het de eerste en laatste woorden zijn die hij hoort. Moslims geloven dat Allah je slechte daden vergeeft door het gebed. Vijf keer per dag wordt er gebeden: in de ochtend, middag, namid-dag, avond en nacht. Voordat moslims gaan bidden moeten ze rein zijn. Dit betekent dat minimaal drie keer achter elkaar, handen, mond, neus, gezicht, armen, oren, haar en voeten worden gewassen. Daarnaast betekent rein zijn ook dat je het gebed met de juiste bedoeling doet, dat wil zeggen dat je probeert alles om je heen te vergeten omdat je het gebed voor de ‘allerhoogste’ gaat doen. Om in het paradijs te komen is het niet alleen belangrijk om het goede geloof te hebben en te bidden. In de koran wordt het betalen van de armenbelasting altijd in één adem genoemd met het gebed. Iedereen die genoeg geld heeft om van te leven en die ieder jaar ook nog wat over heeft moet daarvan 2,5 % armenbelasting betalen. Vasten tijdens de maand Ramadan betekent dat er van zonsopgang tot zonsondergang ondermeer niet gegeten en gedronken mag worden. Vasten brengt je dichter bij Al-lah omdat je je dan beter kunt concentreren op je gebed en geloof. Door te vasten leren mensen de waarde van hun voedsel beter kennen en zijn ze solidair met de armen.
Eten: islam
Ondanks het feit dat Allah de Schepper is van alles, mogen moslims niet zo maar alles eten. Var-kensvlees en alcohol zijn bijvoorbeeld verboden. Allah dankbaar zijn voor het voedsel is heel belang-rijk, ook bij de regels voor het slachten, die er voor zorgen dat het vlees ‘halal’ is: De slager moet zorgen voor het welzijn van het dier. Voordat een dier geslacht wordt, spreekt de slager de woorden ‘bismillah, Allahoe akbar’ (in naam van Allah, Allah is groot) uit, waarmee hij zijn dankbaarheid en respect uit voor Allah. In één beweging worden de halsslagader, de luchtpijp en de zenuwbanen naar de hersenen doorgesneden. Hierdoor verliest het dier het bewustzijn en stopt het hart met klop-pen.
Het dier moet in goede omstandigheden gefokt worden, de kwaliteit van het voedsel en het onder-dak moeten goed zijn, en het moet niet over lange afstanden vervoerd worden. Dierenwelzijn is een belangrijke verantwoordelijkheid die Allah aan de mens heeft gegeven.
Feesten: islam
Ieder jaar vieren de moslims het offerfeest. Ze denken dan aan Ibrahim, die alles wilde doen voor Allah. Net als Ibrahim offeren ze een schaap. Het offerfeest is een groot feest, waarvoor de moslims liefst nieuwe schone kleren aantrekken. De mannen en jongens bezoeken de moskee, de vrouwen en meisjes verzorgen een uitgebreide maaltijd met veel lekker eten. Bij het offerfeest hoor je ook iets te geven aan de armen. Zorgen voor mensen, die geen geld hebben om feest te vieren. Of zorgen voor de zieken. Zo kun je ook gehoorzaam zijn aan Allah: door niet alleen aan jezelf te denken.
Het id-oel-fitr (Suikerfeest) is het feest waarop het einde van de maand ramadan gevierd wordt. Het Arabische id-oel-fitr betekent “feestdag ter gelegenheid van het breken (vasten)”. Het is een blij feest na de zware tijd van het vasten. Het is één van de drukste dagen in de moskee, waar iedereen in zijn nette kleren heen gaat. Tijdens deze bijeenkomst wordt nog een keer een bijdrage gevraagd voor de armen. Na het bezoek aan de moskee worden er thuis met het hele gezin allerlei lekkere, vaak zoete, hapjes gegeten. Daarna is het tijd voor familiebezoek.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Ontstaan: islam. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/ontstaan-islam/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.