Essay: Tabel 1: Cijfers hierbij zijn verkregen uit het Annual report 2015 van Rabobank Group

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tabel 1: Cijfers hierbij zijn verkregen uit het Annual report 2015 van Rabobank Group
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 835 words. Download the full version above.

Inleiding

De Rabobank Group is een internationale financi��le dienstverlener, actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. De bank focust zich met naam op de internationale food en agribusiness. Rabobank is een handelsnaam van de Co��peratieve Rabobank U.A

Rabobank organisatiestructuur
Complexiteit
Raiffeisen- Boerenleenbank heeft vanaf de oprichting in 1898 en de samenvoeging tot Raiffeisen-Booerenleenbank (Rabobank) in 1972 tot 2015 dezelfde tweelaagse co��peratieve structuur gehad. Die bestond uit de zelfstandige lokale Rabobanken die waren aangesloten bij de centrale co��peratie Rabobank Nederland. In deze structuur diende Rabobank Nederland als servicecentrum voor de lokale banken, maar was zij ook belast met het opgedragen toezicht op de lokale banken.

Formalisatie
Rabobank presenteert zich als de maatschappelijke bank die geeft om het welzijn van mensen, de welvaart in Nederland en het voedselvraagstuk in de wereld. Daarbij heeft Rabobank ook een gedragscode waarbij de volgende vier kernwaarden centraal staan: respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit. Ook is er een compliance office en een Bureau Ethiek. (Zie Politiek)
De Compliance Officer ondersteunt de Rabobank bij het bewaken en bevorderen van de integriteit en de daarmee samenhangende reputatie. Deze doet dit door management en medewerkers voor te lichten en te adviseren, onderzoeken te verrichten en te rapporteren aan de raad van commissarissen.
Centralisatie
Alle lokale Rabobanken werken vanaf 1 januari 2016 met de centrale organisatie samen in ����n co��peratie, met ����n bankvergunning, en verantwoorden zich gezamenlijk in ����n jaarrekening. In de nieuwe structuur krijgen leden een grotere stem. Lokale ledenraden gaan zich nog meer richten op de lokale dienstverlening van de bank en op haar rol in de maatschappij. Elke lokale Rabobank levert een rechtstreekse vertegenwoordiger aan namens de leden in de Algemene Ledenraad. Deze raad keurt de strategie goed, evenals de jaarlijkse begroting op hoofdlijnen, adviseert over grote overnames of samenwerkingsverbanden en benoemt de leden van de raad van commissarissen.

Structuur
Rabobank Group heeft een functionele structuur, bestaande uit 3 hoofdbesturen. De raad van bestuur de raad van commissarissen, en de algemene leden raad. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, de strategie en de resultatenontwikkeling. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Rabobank en de langdurige samenwerkingsverbanden. (Zie Tabel 1.) De Algemene Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de Rabobank Group. Meer hierover bij Centralisatie. Over de onderliggende lagen, verschillende afdelingen of andere managementvormen binnen de Rabobank waren er niet genoeg bronnen beschikbaar of toereikend genoeg om een juiste analyse te maken.
Rabobank organisatieomgeving
Technologisch
Rabobank probeert zich zoveel mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Zij doet dit door een grote ICT afdeling te hebben en zoveel mogelijk in de cloud te doen. Hierbij moet de Rabobank rekening houden met de wet- en regelgeving van zowel interne als externe toezichthouders. De virtualisatiegraad binnen Nederland is meer dan 90% en internationaal ongeveer 50%.
Politiek/Wettelijk
Medewerkers kunnen over een ethisch vraagstuk advies inwinnen bij het bureau Ethiek. Dit baseert zijn advies op adviezen en overwegingen in eerdere situaties en op de gedragscode Rabobank. Bureau Ethiek kijkt ook naar interne gedragslijnen en (internationale) externe codes en richtlijnen over bijvoorbeeld mensenrechten en milieu, waaraan de bank zich heeft verbonden. Verder staat de Rabobank onder toezicht van de Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financi��le Markten voor het financi��le gedeelte.
Economisch
De economische crisis die in 2009 begon heeft de Rabobank relatief goed overleeft. Alhoewel met de reorganisatie van de Rabobank, het herindelen van de bedrijfsstructuur, worden veel werknemers ontslagen. Tot 2018 worden er 9.000 werknemers ontslagen waarvan 3.000 voor het einde van 2016. Dat is ongeveer een vijfde van het totaal aantal werknemers en daarmee een forse ingreep. Het ontslag is ten gevolge van de virtualisatie van het
Demografisch
Ecologisch
Rabobank heeft als slogan: ���Samen duurzamer sterker.��� En probeert niet alleen zelf als organisatie duurzamer te worden maar helpt ook particuliere en zakelijke klanten bij verduurzaming. Duurzame koplopers geeft zij voorrang bij financiering. Ook is zij op mondiale schaal actief bij het verduurzamen van landbouw- en voedselketens. In Nederland ligt het accent op duurzaamheid, economische vitaliteit en leefbaarheid in zorg en wonen. In ontwikkelingslanden ligt de focus meer op de professionalisering van boerenorganisaties en toegang tot lokale financi��le infrastructuur voor iedereen.
Cultureel
Rabobank is van origine een boerenleenbank en heeft ook diepe wortels in Nederland zitten. Ook nu is ongeveer de helft van het midden- en kleinbedrijf in Nederland aangesloten bij de Rabobank. Daarnaast is zij sponsor van de Nederlandse Bach vereniging, Jheronimus Bosch, TivoliVredenburg en de Rabo Museumkidsweek.

Complexity
– Homogeen/ heterogeen
– Concentratie/ spreiding

Geografische differentiatie:
Rabobank Group is wereldwijd actief in 40 landen met 403 buitenlandse vestigingen. Binnen Nederland zelf zijn er 106 lokale banken met 506 vestigingen. Tevens heeft Rabobank het grootste aantal geldautomaten staan in Nederland met een aantal van 2524
Munficence
Actief in meer dan 40 landen heeft de Rabobank veel potentie in de omgeving.
Dynamism
– Stabiel/ instabiel
– Turbulentie in/van omgeving

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Tabel 1: Cijfers hierbij zijn verkregen uit het Annual report 2015 van Rabobank Group. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/tabel-1-cijfers-hierbij-zijn-verkregen-uit-het-annual-report-2015-van-rabobank-group/> [Accessed 11-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.