Essay: …1) Wat is ‘kritiek’ volgens JOU en wat is ‘de plaats van kritiek’ volgens jou in het Sociaal werk? Welke lezingen/sprekers hebben je inspiratie gegeven voor je antwoord en waarom? Leg uit en argumenteer

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • ...1) Wat is 'kritiek' volgens JOU en wat is 'de plaats van kritiek' volgens jou in het Sociaal werk? Welke lezingen/sprekers hebben je inspiratie gegeven voor je antwoord en waarom? Leg uit en argumenteer
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1453 words. Download the full version above.

Voor ik hier verder op inga is het belangrijk om te weten waar sociaal werk om draait voordat de plaats van kritiek kan worden bepaald. Daarom haal ik hier even kort de internationale definitie aan van Sociaal werk.

“Sociaal werk is een praktijk gebaseerd beroep én een academische discipline die sociale verandering en ontwikkeling promoot, evenals sociale cohesie en de empowerment en bevrijding van mensen. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het sociaal werk. Onderbouwd door theorieën van sociaal werk, de sociale en de humane wetenschappen en door lokale kennis, engageert sociaal werk mensen en structuren om de uitdagingen van het leven aan te gaan en het welzijn te verhogen.“

Het begrip ‘kritiek’ is vaak een begrip dat voor velen negatief geladen is. Toch wil ik eerst en vooral benadrukken dat dit daarom niet zo hoeft te zijn. Kritiek kan je ogen net openen of je blik verruimen. Kritiek kan ook een aantal punten aanhalen waaruit jezelf, een bepaalde organisatie of bepaald beleid uit kan leren. Kritiek houdt daarbij ook steeds rekening met bepaalde componenten ,personen, organisaties of een beleid. Want kritiek is pas goede kritiek wanneer het ook duidelijk en sterk onderbouwd is op basis van feiten. Het is er vooral om vernieuwingen en verbeteringen te creëren. En meestal zijn deze in het voordeel van iemand, of willen iets positief voort laten komen. Tijdens de lezingen werd de kritiek vaak geuit in functie van een bepaald beleid of bepaalde visie waarmee men niet akkoord ging. Net omdat men een zo goed mogelijk klimaat wil scheppen voor iedereen.

Kritiek is een begrip dat heel veelzijdig is. Het is een begrip dat je vanuit allerlei verschillende perspectieven kan gaan bestuderen. Gebaseerd op het armoedemodel dat zich afspeelt op drie niveaus kan kritiek zich ook op deze 3 niveaus afspelen. Kritiek kan zich, zoals vooral gezien tijdens de lezing van Saskia Van Nieuwenhove, uiten op het niveau van regelgeving binnen een bepaalde organisatie ,of de regelgeving die uitgaat van onze maatschappij. Daarnaast kan kritiek zich ook afspelen op een meer individueel niveau . Met name het handelen van een bepaald individu dat kritisch onder de loep wordt genomen. Kritiek is dus niet iets kort door de bocht, je kan hier heel ruim in gaan.

Afgaande op de definitie van sociaal werk is het vooral belangrijk dat wij binnen het sociaal werk niet starten met een kritische kijk op anderen, maar op onszelf. Zo leren we steeds uit ons eigen handelen, want zo zijn er altijd wel werkpuntjes die om de hoek loeren. Op deze manier kunnen we onszelf steeds verbeteren. Want zoals de definitie aangeeft is het praktijk gebaseerd beroep. Ons handelen verbeteren we dus steeds door te leren uit de praktijk. Niet alleen is het belangrijk te kijken naar ons eigen handelen, ook naar dat van de cliënt. Omdat aan het handelen steeds een oorzaak voorafgaat. Een kritische kijk is hierbij van groot belang.

Naast rekening te houden met de cliënt is het als sociaal werker ook van groot belang bij tewerkstelling binnen een bepaalde instelling ook akkoord te gaan met de visie die deze instelling deelt. Want wie zou zich nu aansluiten bij iets waar men niet achter staat? Een kritische analyse is hier dus ook weer van toepassing. Binnen een organisatie kunnen er ook steeds onenigheden tussen werknemers, werknemers en werkgevers oplopen. Vooral rond bepaalde handelingen die men stelt. Maar men kan deze onenigheden niet zomaar op tafel gooien zonder deze kritisch onderbouwd zijn. Zo kan een werkgever een werknemer niet zomaar ontslaan omdat hij daar zin in heeft of het niet evengoed kan vinden met één van zijn werknemers. De reden hiervoor moet dus steeds kritisch onderbouwd worden zodat er een geldige reden naar voor wordt gebracht omtrent dit ontslag.

Als laatste kunnen we onze kritische blik ook werpen op de maatschappij. Het maatschappij kritische is vooral het topic dat naar voor kwam tijdens de lezingen en me hierbij toch tot een aantal inzichten heeft gebracht. Wetende dat het verhaal van Jordy nog steeds gebeurd vandaag de dag en niet alleen bij deze case. Dat sommige jongeren vandaag de dag nog aan hun lot kunnen worden overgelaten of dat de overgang van in een instelling te leven en terugkeer naar de maatschappij om daar mee te draaien niet verloopt zoals het hoort. Ik denk daarom dat kritiek ook veel langer blijft hangen als het ook op emoties kan inspelen. Zoals het verhaal van Jordy bijvoorbeeld. De kritiek gaat hier vooral uit naar het beleid, en dat dankzij dit beleid het een slechte afloop kende zoals bij Jordy. Het is dus van belang dat je als maatschappelijk assistent een zeker ongenoegen steeds moet kunnen staven aan de hand van feiten en eventueel een andere mogelijkheid kan bieden.

Om dit topic te eindigen wil ik ook aanhalen dat het voor mezelf als toekomstig sociaal werker zeer belangrijk is om niet alles van één kant te bekijken, maar allerhande componenten in kaart te brengen op basis van een zo objectief mogelijke kijk. Op basis hiervan probeer ik dan een zo onderbouwd mogelijk antwoord te geven. Kortom een eigen mening te vormen.

2) Wat is volgens JOU een ‘kritische praktijk’? Waaraan beantwoordt die dan? Welke lezingen/sprekers hebben je inspiratie gegeven voor je antwoord en waarom? leg uit en argumenteer.

Ik denk dat het bij een kritische praktijk vooral draait rond tegenover elkaar zetten van de positieve en negatieve elementen rond een bepaald topic deze dan te koppelen aan bepaalde feiten om zo zijn mening ook kracht bij te zetten.

Er kwam een verscheidenheid aan topics naar voren gedurende de lezingen. Iedere spreker kwam steeds met een ander onderwerp of visie naar voren waar zij voor opkomen en waarom maar ook op wat hen er toebracht kritiek uit te oefenen op bepaalde zaken zoals een beleid, gedachtegang,… Aan de hand van eigen ervaringen, waargebeurde feiten, cijfers, documentaires en de stem van het volk probeerden zij deze kritiek kracht bij te zetten en te onderbouwen. Bij twee sprekers die mij het meest bijbleven kwam dit het sterkste naar voor. Met name Sarah scheepers en Saskia Van Nieuwenhove. Sarah scheepers was een feministe met een scherpe tong, krachtige mening, soms zelfs een beetje extreem naar mijn mening. Maar het feit dat het zo extreem kon zijn, maakt wel dat het lang is blijven hangen. Ze tracht vooral op te komen voor de rechten van de vrouw, maar ook de gelijkheid tussen man en vrouw. Zo kwam ze met een voorbeeldje over lego. Er was een affiche waarbij een meisje met de ‘gewone’ legoblokjes speelde. Ik bedoel hiermee de legoblokjes met standaard kleuren. Op de andere prent stond een hondenhokje bestaande uit legoblokjes voornamelijk in roostinten. De ‘typische’ meisjeskleuren dus. Ze wil hiermee het seksisme dat hierachter schuilt aankaarten. Op de ene affiche zijn de blokjes en kleuren voor beide geslachten hetzelfde. Er zijn ook geen voorgevormde figuren. Het kind kan dus zijn fantasie volop gaan uitwerken en maken wat hij/zij wil. Terwijl bij het hondenhokje, je er ook niets anders mee kan ineenzetten dan het hondenhokje. En aangezien het typische roze kleuren zijn zullen jongens hier niet mee spelen. Nog een voorbeeldje waren de kindercomputers die met elkaar werden vergeleken. Die van de jongens was duurder had een groter scherm en meer opties. Die van de meisjes was weer typisch roze, had veel minder opties en was dus ook goedkoper. Ik vond het wel goed dat ze ons daar eens bij deed stilstaan dat zelfs in de kleinste dingen het onderscheid wordt gemaakt tussen jongens en meisjes. Want eerlijk gezegd zijn dat dingen waar ik zelf nooit echt heb bij stilgestaan. Maar langs de andere kant kan je zo over alles wel kritiek geven, waardoor naarmate van tijd je het bos door de bomen niet meer kan zien. Ik denk dat zelfs voor deze zaken veel mensen daar geen problemen van maken. Pas wanneer dit meer in opspraak zou zijn of worden bekritiseerd door meerdere personen zou ik het als een ‘echt’ probleem gaan zien.

Saskia Van Nieuwenhove.

3) Zijn er kritische theorieën die JOU hierop een antwoord (kunnen) geven? Welke? Welke lezingen/sprekers hebben je eventueel inspiratie gegeven voor je antwoord en waarom? Leg uit en argumenteer.

Ook dit kwam tijdens de lezingen naar voor.

Wat ik niet uit de lezingen haalde maar wel een mooi voorbeeld vond is een quote van Albert Einstein. Zo zei hij “ Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it wil live its whole life believing that is is stupid.”

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, …1) Wat is ‘kritiek’ volgens JOU en wat is ‘de plaats van kritiek’ volgens jou in het Sociaal werk? Welke lezingen/sprekers hebben je inspiratie gegeven voor je antwoord en waarom? Leg uit en argumenteer. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-essay-in-here-1-wat-is-kritiek-volgens-jou-en-wat-is-de-plaats-van-kritiek-volgens-jou-in-het-sociaal-werk-welke-lezingen-sprekers-hebben-je-inspiratie-gegeven-voor-je-antwoord-en-w/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.