... - Essay Marketplace

1. Inleiding

Vroeger was het gebruikelijk dat een man en een vrouw samenleefden in een huwelijk. Waar destijds mensen die een relatie kregen zonder enige twijfel trouwden, is nu een deel van de Nederlandse bevolking met een relatie ongehuwd. De tendens van een leven lang met dezelfde partner gaat naar een samenleving waarin het normaal is om te scheiden en een nieuwe relatie te beginnen. Steeds meer mensen hebben een relatie zonder in het huwelijk te treden. Daarnaast kunnen partners van het gelijke geslacht tegenwoordig met elkaar in het huwelijk treden. De wetgeving speelt hierop in. Al jaren is de vereenvoudiging van de echtscheiding een discussiepunt in de politiek. Het samenleven met een partner is een privékwestie maar de overheid neemt hier een beschermende rol in. De individualisering, ontkerkelijking en onafhankelijkheid van de samenleving is in beweging. Gezocht wordt naar een compromis tussen de eigen verantwoordelijkheid en de statelijke bemoeienis. Nu, eind 2015, ligt wederom een wetsvoorstel op tafel om de administratieve echtscheiding in te voeren. De achterliggende gedachte van het wetsvoorstel 34 118 is dat men gemakkelijker moet kunnen scheiden. Scheidende echtgenoten dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële en juridische gevolgen van de scheiding. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal een relevante rol gaan spelen na invoering van het wetsvoorstel. Maar ook voor de notaris is een rol weggelegd. Als men geen verplicht juridisch advies meer krijgt van een advocaat kunnen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld bij het verkopen van de voormalige echtelijke woning waarbij de echtgenoten beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheekschuld. Alsook het risico op ongeregelde pensioenen. De notaris kan scheidende partners advies geven omdat hij een expert is op het terrein van de echtscheidingsproblematiek. Daarnaast is de mediation, die is gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de mens, in opkomst. Het is mogelijk dat de onpartijdige notaris in een echtscheiding als mediator op gaat treden.

Deze scriptie onderzoekt de manier waarop het wetsvoorstel na inwerkingtreding invloed zal hebben op de rol van de notaris. In hoofdstuk twee zal een globaal beeld worden geschetst van het wetsvoorstel. Hoofdstuk drie zoomt in op de geschiedenis van de echtscheiding. Hier wordt uitgelicht hoe de echtscheiding jaren geleden was geregeld en komt de flitsscheiding aan bod. De huidige procedure van echtscheiding wordt vervolgens uitgewerkt waarna de maatschappelijke ontwikkeling aan de orde komt. Hierbij zal de geschiedenis van de politieke discussie uiteengezet worden. Deze discussie laait al jaren op waardoor een tendens in de politieke opvattingen te vinden is. De afgelopen jaren zijn meerdere pogingen ondernomen om de wet op dit punt te wijzigen. Deze verschillende wetsvoorstellen worden uitgewerkt aan het einde van het derde hoofdstuk. In het vierde hoofdstuk zal de nadruk liggen op het wetsvoorstel. De vormgeving komt aan bod en voorts worden de reacties uit de juridische praktijk samengevat. Hierna zal het wetsvoorstel in perspectief worden uitgewerkt tegenover Denemarken. Een land wat al jaren succesvol gebruik maakt van de administratieve echtscheiding. Als volgt wordt een korte beschouwing gegeven die voortvloeit uit de behandelde informatie betreffende het wetsvoorstel. Na de beschouwing zal positie van de notaris in het kader van het wetsvoorstel centraal staan. Dit hoofdstuk gaat in op de huidige rol van de notaris in de echtscheidingspraktijk en de mogelijke uitbreiding van zijn werkzaamheden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel. In dit hoofdstuk zal tevens de notaris in de functie van scheidingsbemiddelaar en/of mediator worden behandeld.
In de conclusie worden de pijlen gericht op de onderzoeksvraag: Wat is de rol van de notaris bij echtscheiding na inwerkingtreding van het wetsvoorstel 34 118?

2. Een introductie op wetsvoorstel 34 118

In dit hoofdstuk staat de vormgeving van het wetsvoorstel centraal. Dit bevat onder andere de uitleg van de minister over het wetsvoorstel in zijn Memorie van Toelichting.

In het huidige regeerakkoord van de VVD en de PvdA, genaamd ‘Bruggen Slaan’, is als doelstelling opgenomen de echtscheiding via de ambtenaar mogelijk te maken. Hiertoe heeft de regering in december 2014 het wetsvoorstel 34 118 ingediend bij de Tweede Kamer. De regering stelt dat met het wetsvoorstel de echtscheidingsprocedure eenvoudiger en overzichtelijker wordt. De echtgenoot moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen voor de echtscheiding. Bovendien zou de echtscheiding via de ambtenaar de echtgenoten tijd en geld schelen. Deze nieuwe echtscheidingsprocedure wordt mogelijk voor echtgenoten die in onderlinge overeenstemming een verzoek tot echtscheiding indienen. De echtscheiding kan hiermee via de ambtenaar bij het gemeentehuis worden bewerkstelligd. Voor echtgenoten die gezamenlijk gezag hebben over een of meer minderjarige kinderen en echtgenoten die geen overeenstemming kunnen bereiken over de echtscheiding, blijft de huidige echtscheidingsprocedure via de rechter verplicht. Na het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de ambtenaar hebben de echtgenoten twee weken bedenktijd. In deze bedenktijd controleert de ambtenaar of de echtgenoten aan de wettelijke vereisten voor echtscheiding voldoen. Ook controleert de ambtenaar of hij bevoegd is tot het uitspreken van de echtscheiding. Vervolgens stelt de ambtenaar de identiteit van de echtgenoten vast en controleert hij of de echtgenoten geen minderjarige kinderen hebben. Hierna moeten de echtgenoten in persoon voor de ambtenaar verschijnen. Als aan alle voorwaarden is voldaan zal de ambtenaar de echtscheiding uitspreken op grond van duurzame ontwrichting. Van duurzame ontwrichting is sprake indien samenleven ondraaglijk is en geen uitzicht meer is op herstel. De wederzijdse instemming tot echtscheiding getuigt van een onweerlegbaar vermoeden van de duurzame ontwrichting van het huwelijk. De echtscheidingsakte wordt direct ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De gemeenschap van goederen wordt ontbonden op het moment van het indienen van het verzoekschrift bij de ambtenaar.

Het is na inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet meer verplicht om een juridisch adviseur in de arm te nemen, noch om een (echt)scheidingsconvenant op te stellen. De ambtenaar hoeft niet te controleren of de partijen afspraken hebben gemaakt over de (vermogensrechtelijke) gevolgen van de scheiding zoals partneralimentatie of pensioen. De huidige procedure van ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan al plaatsvinden zonder tussenkomst van de rechter. Echter moeten de scheidende partners hier wel een (echt)scheidingsconvenant met afspraken over de gevolgen van de scheiding te overleggen bij de ambtenaar. Dit (echt)scheidingsconvenant moet zijn ondertekend door een advocaat of notaris. Hier is juridisch advies dus een verplichting. Bij inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel komt dit vereiste van bijstand door een advocaat of notaris te vervallen. De procedure van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap zal na inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet meer afwijken van de ontbinding van het huwelijk.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.