...Doelstelling van de klachtenregeling: - Essay Marketplace

…Doelstelling van de klachtenregeling:

Indiening van de klacht:

Hier kan een klacht worden ingediend door een patiënt, iemand die de patiënt vertegenwoordigt namens de patiënt, of een nabestaande van een patiënt. Vervolgens wordt de klacht behandeld door de klachten commissie van het Instituut. De klachtencommissie is opgesteld op de manier dat ze onafhankelijk en onpartijdig de klacht kunnen behandelen.

De klager moet de klacht indienen onder zijn naam, naam van de patiënt die hij/zij vertegenwoordigt of de patiënt die overleden is en natuurlijk de reden van de klacht. De klacht wordt schriftelijk ingediend. Als dit bezwaarlijk is, is er een schriftelijke indiening nodig die kan worden opgesteld met behulp van de klachtenfunctionaris. Anonieme klachten worden binnen het Instituut niet in behandeling genomen, maar wel geregistreerd.

Het kan zijn dat wanneer iemand een patiënt vertegenwoordigt de klachtencommissie vraagt om een schriftelijke verklaring waarin staat dat deze vertegenwoordiger gemachtigd is. Het kan ook zijn dat de klachtencommissie besluit om contact op te nemen met de patiënt zelf of zijn/haar vertegenwoordiger.

De klachten kunnen op de volgende plaatsen worden ingediend:

– Bij het secretariaat van de klachtencommissie

– Bij de Raad van Bestuur van de instelling

– Bij de klachtenfunctionaris van de instelling

De klachten die bij de Raad van Bestuur of bij de klachtenfunctionaris binnen komen worden zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar het secretariaat van de klachtencommissie.

Ontvangst van de klacht:

Binnen een week na ontvangst van de klacht zendt de klachtencommissie een bevestiging van ontvangst aan de klager en zal verdere uitleg geven over de procedure. Daarnaast zal de Raad van Bestuur van de instelling, van de klachtencommissie binnen tien werkdagen na het ontvangen van de klacht, de klager op de hoogte moeten stellen dat de klacht is ontvangen.

Ontvankelijkheid van de klacht:

Een klacht wordt niet ontvankelijk ervaren indien:

– Als de klacht door medewerkers van de instelling of derden die niet betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt wordt ingediend;

– Als de klacht geen verdere betrekkingen heeft op de instelling of voor de instelling werkzame personen;

– Als de klacht anoniem wordt ingediend;

– Als de klacht wordt ingediend namens een patiënt die daar niet mee instemt, wanneer de instemming vereist is;

– Als er een gelijke klacht van de patiënt nog bij de klachtencommissie in behandeling is;

– Als de klacht al eens eerder in behandeling is geweest en er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.

De klachtencommissie beslist over de ontvankelijkheid van de klacht. Wanneer er op voorhand al duidelijkheid is dat de klacht niet ontvankelijk is, dan moet de voorzitter van de klachtencommissie binnen 14 dagen dit schriftelijk en onder vermelding van de reden, aan de klager meedelen. Als de klacht een schadeclaim of een aansprakelijkheidstelling bevat, dan neemt de klachtencommissie contact op met de klager. De Raad van Bestuur zal dan de verdere afhandeling hiervan te bepalen.

Bemiddeling:

De klachtencommissie kan bemiddeling tussen klager en beklaagde dfh

Behandeling van de klacht:

De behandeling van een klacht vindt in het begin plaats door drie leden van de klachtencommissie bestaande uit een voorzitter, secretaris en een gewoon lid. Voor de behandeling van de klacht stelt de klachtencommissie een onderzoek en vraagt benodigde gegevens op, waaronder raadpleging van het desbetreffende zorgdossier. De drie leden die hier de klacht behandelingen, worden (tijdelijk) geautoriseerd. De klager en de beklaagde worden door de klachtencommissie in de gelegenheid gesteld om mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op het onderwerp van de klacht. Verder kunnen zowel de klager als beklaagde verklaringen van getuigen of deskundigen toevoegen. Als de klager of beklaagde de deskundige voor de klachtencommissie wil laten verschijnen, zal hij uiterlijk één week voor de datum van de bijeenkomst een schriftelijk verzoek van de voorzitten van de klachtencommissie moeten verrichten. Hierbij worden naam en de rol van de getuige of deskundige bekend gemaakt. De voorzitten van de klachtencommissie is de persoon die beslist of dat deze getuige/deskundige wordt toegelaten.

De medewerkers die aan de instelling zijn verbonden en worden opgeroepen door de klachtencommissie, moeten medewerking verlenen. De klachtencommissie zorgt voor vertrouwelijk en een niet openbaar karakter van de bijeenkomsten. De klager en beklaagde hebben beiden recht op inzage van alle stukken die belangrijk kunnen zijn voor de behandeling van de klacht. Met dit recht op inzage is het niet zo dat de privacy van derden in de procedure voor komt.

Uitspraak van de klachtencommissie:

Als het onderzoek is afgerond dan komt de klachtencommissie met een uitspraak. Deze uitspraak bevat de volgende onderdelen:

– Er wordt een uitspraak gedaan over de gegrondheid van de klacht. Die uitspraak kan luiden; ongegrond, geheel of gedeeltelijk gegrond.

– De uitspraak moet voldoende gemotiveerd zijn.

– Eventuele aanbevelingen om te voorkomen dat de klacht zich herhaald.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.