Essay: …Inleiding

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • ...Inleiding
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1340 words. Download the full version above.

Het is niet altijd even duidelijk geweest waar kinderen met het Syndroom van Down in het onderwijs terecht konden. Er was de laatste jaren dan ook veel commotie rond. Uiteindelijk werd op 21 maart 2014 het M-decreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement, waarvoor er in het onderwijs speciale aandacht gaat naar die kinderen met speciale noden, waaronder het Syndroom van Down.

Wat is het M-decreet?

Klasse (2016, p. 4) legt uit waarvoor het M-decreet precies staat: “M staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.”

Het M-decreet wil elk kind, wat zijn beperking ook mag zijn, een plaats garanderen in het regulier onderwijs. De ideale toekomstvisie is een totaal inclusief onderwijs waarbij geen scholen voor buitengewoon onderwijs meer hoeven te bestaan. Om het M-decreet te laten slagen, is het noodzakelijk om de praktijk te verbinden met de theorie en moet je willen streven naar een betere toekomst. (Donckers, 2016)

Wat is het Syndroom van Down?

Kinderen die geboren zijn met het Syndroom van Down, anders genoemd trisomie 21, hebben een extra chromosoom op het 21ste chromosoom. Het is een aangeboren aandoening. Er zijn jaarlijks 1 op 800 baby’s die geboren worden met het Syndroom van Down. (Downsyndroom Vlaanderen, 2012)

Kinderen met het syndroom van Down hebben meestal een verstandelijke beperking, getypeerd met uitwendige kenmerken en medische problemen. (ANONIEM, 2016)

Waarom onderwijs herstructureren?

Aangezien sommige leerkrachten en ouders ervan uitgaan dat het onderwijs in Vlaanderen van hoge kwaliteit is, vroegen zij zich of waarom er een herstructurering nodig was. Er zijn dan ook drie vaststellingen die kort uitleggen waarom volgens Klasse (2016, p. 3) :

1. “België heeft in vergelijking met andere Europese landen veel leerlingen me specifieke onderwijsbehoeften. In Vlaanderen is dat 6,63 procent van de leerplichtige leerlingen.”

2. “België kiest meer dan andere landen voor een oplossing in aparte scholen”. (zie grafiek in bijlage 1)

3. “Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs blijft groeien, de laatste tien jaar met meer dan 12 procent.

Hierbij vragen ze zich dan ook af waarom er iets moet veranderen. Het onderwijssysteem moet veranderen, omdat het veel beter kan. In het huidige systeem heeft buitengewoon onderwijs een stevige plaats, maar inclusief onderwijs niet. Afgezien daarvan, heeft Vlaanderen toch geprobeerd om inclusie een plaats te geven, ook in het onderwijs. Dit is vastgelegd in het decreet over het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (2009) en het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap (2009). Voor kinderen die buitengewoon onderwijs nodig hebben, blijft dit bestaan. Maar de eerste optie moet inclusief onderwijs worden. Hiervoor is er het M-decreet die ons onderwijssysteem in die richting sturen. (Lesaffer, 2016)

Geleidelijke invoering van het M-decreet

Najaar 2014

Rol van het CLB uitwerken

De afspraken van de nieuwe verslagen werden gemaakt door het CLB. Ze hielden hun diagnostische praktijk up to date, zodat ze vanaf 1 januari 2015 hun nieuwe rol konden opnemen. (Lesaffer, 2016)

M-decreet toepassen op inschrijvingen in gewoon onderwijs

Sinds de inschrijvingen van het schooljaar 2015-2016 moeten gewone scholen rekening houden met het M-decreet. Ze moesten opzoek gaan naar redelijke aanpassingen en sommige leerlingen staan ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. (Lesaffer, 2016)

Programmatie nieuwe type 9

Als een buitengewone school kinderen wil ontvangen van het type 9, dan moeten ze een aanvraag indienen. De Vlaamse Regering beslist dan welke scholen deze kinderen mogen ontvangen. (Lesaffer, 2016)

2015

Begeleiding voor het gewoon onderwijs

De uitdaging voor scholen van het gewoon onderwijs zijn de redelijke aanpassingen. Ze krijgen hiervoor wel begeleiding. (Lesaffer, 2016)

Sinds 1 september 2014

Pedagogische begeleidingsdiensten zetten extra competentiebegeleiders in. Bij hun kunnen scholen en leerkrachten terecht voor uitleg. Wanneer een school of een leerkracht uitleg wil, komt een pedagogisch begeleider naar de school en klas. Hij kijkt rond in de school en bij de leerkrachten en bekijkt zo hoe hij meer inclusie kan realiseren. (Lesaffer, 2016)

Sinds 1 januari 2015

Vanaf dan is er een inclusienetwerk van specialisten en scholen met veel ervaring. Wie advies wil, kan hier advies komen vragen in de zoektocht naar redelijke aanpassingen in het geval dat er een leerling is die het individueel aangepast curriculum wil volgen of overweegt te volgen. (Lesaffer, 2016)

Schooljaren 2015-2016 en 2016-2017

Het M-decreet zal tijdens deze schooljaren, op initiatief van de overheid, als nascholing klaarstaan. (Lesaffer, 2016)

Begeleiding voor het buitengewoon onderwijs

Het nieuwe type basisaanbod is nieuw voor vele mensen, hiervoor zal er ondersteuning zijn voor scholen en leerkrachten bij het overschakelen. Er zal ook begeleiding zijn bij het aanvragen van type 9 en hun expertise rond ASS (autismespectrumstoornis) toespitsen. Hiervoor zijn er gespecialiseerde pedagogische begeleiders. (Lesaffer, 2016)

Monitoring van leerlingenaantallen

Vanaf februari 2015 heeft het Ministerie van Onderwijs en Vorming de leerlingenaantallen van dat schooljaar laten optekenen. Dit wil zeggen hoeveel leerlingen er GON-begeleiding kregen, hoeveel er in het buitengewoon onderwijs zaten, … Vanaf februari 2016, na invoeren van het M-decreet, zal er opnieuw een meting gedaan worden. Na die meting, zal er gekeken worden of er verschuiving zijn en welke. Ook na deze meting zullen er meting blijven komen, zo kunnen ze de effecten van het M-decreet blijven volgen en ingrijpen wanneer nodig. (Lesaffer, 2016)

Voorjaar 2016

Waarborgregeling toepassen

Doordat er minderen kinderen naar het buitengewoon onderwijs zullen gaan, gaan er mensen en lestijden vrijkomen. Deze mensen gaan dan leerlingen ondersteuning die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

In 2015 werden de verdeelsleutels verder uitgewerkt. Ze vroegen zich af hoe de vrijgekomen uren en lestijden tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs verdeeld konden worden over de verschillende scholen. Hierop kan pas een antwoord komen na de meting in februari 2016 en kan alles omgezet worden naar de praktijk. Er zijn al wel algemene principes voor de verdeling. De waarborgrekening zal rekening houden met:

– De verschuiving van leerlingen zoals die in de monitoring vastgesteld staat

– Demografische factoren (meer of minder kinderen in een bepaald geboortejaar)

– Het relatief aantal leerlingen met een gemotiveerd verslag voor GON-begeleiding of een verslag voor gewoon onderwijs

Deze opgesomde punten zullen worden ingezet voor uitbreiding van zorg in het gewoon onderwijs of versterking van het onderwijs en de zorg in het buitengewoon onderwijs. Er zullen geen jobs verdwijnen, sommige leerkrachten gaan van het buitengewoon onderwijs naar het geven van ondersteuning aan leraren en leerlingen uit gewoon onderwijs en hiervoor is hun expertise dus nodig. (Lesaffer, 2016)

In de praktijk

Als laatste voeg ik een voorbeeld vanuit de praktijk toe:

Maxim, een jongen van zeven jaar met het syndroom van Down, was niet langer meer welkom op zijn oude school. De school beschikte naar eigen zeggen over te weinig middelen om de jongen goed op te vangen.

Samen met zijn ouders moest hij opzoek naar een nieuwe school, waar ze hem permanente begeleiding konden geven. De begeleiding die van overheidswege werd aangewezen, wordt beperkt tot vijf uur per week. Ook voegde de school er nog aan toe dat, nu hij naar het tweede leerjaar moet, de leerkrachten het zouden aanvoelen als ene te zware belasting om hem verder te helpen.

De nieuwe school die ze gekozen hadden, was opnieuw een reguliere school in plaats van een buitengewone school. Ze kozen deze school, omdat hij hier het dichts in de buurt was bij zijn vriendjes. Maar ook omdat de school duidelijk goed nagedacht had en het kwam met een doordacht plan om het te laten slagen.

In de nieuwe school werd Maxim ingeschreven onder de voorwaarden van het M-decreet en met een proefperiode onder ontbindende voorwaarden: als het toch te zwaar zou zijn voor Maxim, dan houdt het op. Ook wanneer Maxim zelf zegt dat het niet leuk meer is.

Zijn ouders geloven dat hij zal slagen, maar dat een goede opvolging zeker nodig is. (Coucheir, 2016)

Besluit

Kortom, het M-decreet is een uitgebreid onderwerp. Maar wat toch zeker het belangrijkste is, is hoe we de kinderen en jongeren met het Syndroom van Down het beste kunnen begeleiden en ondersteunen in het onderwijs. Het M-decreet toont hiermee nog eens aan dat het Vlaams onderwijs de inclusiegedachte samenbrengt in de Vlaamse onderwijsinstellingen. Gelukkig is de overheid nog steeds bezig om het makkelijker te maken om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften het best mogelijk onderwijs te bieden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, …Inleiding. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-essay-in-here-inleiding/> [Accessed 05-08-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.