Essay: Thesis: In dit hoofdstuk wordt de opdrachtgever nader beschreven voor wie dit …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 77 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 30, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Thesis: In dit hoofdstuk wordt de opdrachtgever nader beschreven voor wie dit ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 23238 words. Download the full version above.

1 || Inleiding
1.1 || Opdrachtgever
In dit hoofdstuk wordt de opdrachtgever nader beschreven voor wie dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Gemeente Zoetermeer
Gedurende de komende vijf maanden zal ik een onderzoek verrichten ten behoeve van de gemeente Zoetermeer. De gemeente bevindt zich in Zuid-Holland en is vanaf 1962 in korte tijd uitgegroeid van een dorp naar derde gemeente van de provincie (Gemeente Zoetermeer, 2015). De werkzaamheden richtten zich voornamelijk op activiteiten binnen Zoetermeer om woon- en werkgelegenheid voor de burgers op een prettige manier te laten verlopen. Belangrijke punten voor Zoetermeer zijn recreatie, innovatie en duurzaamheid. De gemeente Zoetermeer is al ruim 10 jaar bezig om het optimale uit de stad te halen. Dit mede door op een groene en creatieve wijze te werken. Vandaar ook de slogan: ‘Zoetermeer: steeds ondernemend’. Het laat zowel de ambitie als belang van een toekomstvisie zien dat de gemeente heeft (Gemeente Zoetermeer).

Tijdens het afstudeertraject ben ik te vinden op de communicatie en City marketing afdeling. Bij een gemeente zal er niet snel gedacht worden aan een internationaal karakter voor een International Business and Languages ‘opdracht, maar niets is minder waar. Sinds 1994 heeft Zoetermeer vier internationale partnersteden, in Duitsland (Hamm), Nicaragua (Jinotega), Slowakije (Nitra) en China (Xiamen). Met deze gemeenten worden vriendschappelijke contacten onderhouden en regelmatige bezoeken vinden er ook plaats. Het doel hiervan is om de voortgang van projecten te bespreken en de mogelijkheden voor ondernemers te onderzoeken (Zoetermeer Nieuws, 2013)

Steeds blijven ondernemen is belangrijk om kansen op de juiste manier te benutten. Dit is wat de afdeling City marketing ook bezig houdt. Mede door creatief denken en oplossingsgericht te werken. Bijbehorende marketingstrategie??n en campagnes zijn een belangrijk onderdeel hierin. Jan Kragt is de senior adviseur citymarketing en Marcel Keijzer is een stedenbouw deskundig, beide zijn zij sterk betrokken bij het proces van bedenken en ontwikkelen van Europese subsidieprojecten. Er worden regelmatig projecten uitgevoerd welke Europa subsidieert. Dit op het gebied van planning en economische ontwikkeling. De gemeente wil zich blijven ontwikkelen en probeert daarom voortdurend projecten te bedenken. Dit gebeurt niet alleen binnen Nederland, maar er wordt ook samengewerkt met Europese landen. (Brandhof, 2011)

In de betreffende context kan onder ”subsidies” deelfinancieringen van een project worden verstaan (Europese Commisie, 2015). Door middel van het indienen van een project op het gebied van beleidsterreinen van Europa wordt er gekeken of het actieplan overeenkomt met de gestelde voorwaarden bij de subsidies. Op verschillende gebieden van belang kunnen subsidies worden verleend bijvoorbeeld voor: milieu, jeugd, gezondheidszorg, innovatie etc. De reden waarom de Europese Unie bepaalde plannen subsidieert is, omdat zij verschillende doelen voor ogen heeft, voornamelijk de regionale ontwikkeling en de internationale samenwerking zijn van belang voor Europa (Europese Commissie, 2015).

European New Towns Platform
Om deze internationale communicatie en samenwerking tussen regio’s en partners soepel te laten verlopen is Zoetermeer aangesloten bij het European New Towns Platform (ENTP). Het ENTP is een non-profit netwerkorganisatie. De organisatie ondersteunt stedelijke ontwikkelingen van de zogeheten ”New Towns” en snel groeiende steden. Gemeente Zoetermeer is een zogeheten ”New Town”. Nieuwe steden zijn steden die in korte tijd enorm zijn ontwikkeld en gegroeid. In Nederland zijn het voornamelijk de groeikernen (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2012).

Vanaf het jaar 2001 is het platform actief met verschillende Europese leden en internationale partners. Het ENTP verzorgt de communicatie tussen steden welke gemeenschappelijke interesses delen, zodat zij toegang krijgen tot een subsidie om de Europese projecten te realiseren. De leden van de organisatie zijn de ”klant”. In hoofdstuk 3 bevindt zich een overzicht met de huidige leden. Op het moment is de organisatie subsidie gedreven. Het voorbestaan van de organisatie is voor de gemeente Zoetermeer en overige leden van belang aangezien zij met de gedeelde kennis een duurzamere en economisch betere samenleving cre??ren voor hun stad. De werkzaamheden van het ENTP zijn voornamelijk gericht op Europese projecten. Bij een projectvoorstel wordt de gemeente van Zoetermeer vanaf het begin zodanig ondersteund door het ENTP zodat het meestal leid tot een positieve aanname. Ook informeren zij de leden wanneer er veranderingen vanuit de Europese Unie plaatsvinden welke betrekking hebben op de gemeenten. Dit wordt gedaan door middel van regulieren nieuwsbrieven en rapporten. Hiernaast is de organisatie een ”Europa expert”, zij organiseren workshops en evenementen voor hun leden met als onderwerpen de belangengebieden van de EU.

Een huidig project welke een looptijd heeft van 5 jaar (januari 2010-januari 2015) en waar gemeente Zoetermeer onderdeel van is, is het ”Greenov (Green Renovation Cluster) project” (Greenov, 2015). Samen met Belgi??, Frankrijk, Groot-Brittanni?? en Ierland wordt er gekeken naar de duurzame renovatie sector. Er worden partners en experts verzameld, doelen gesteld en samen resultaten geboekt. Het doel van de samenwerking is om de kennis op het gebied van bestaande gebouwen te verbeteren.


Het ENTP heeft twee doelen voor ogen namelijk (ENTP, 2015):
– ”For its members: to work as a platform to exchange information, share good practices and implement common projects”.
– ”At the European level: to work as an advocacy body to represent the New Towns, promote them and strengthen their role on a regional and transnational level”.

Om de doelen te realiseren heeft de organisatie verschillende kernactiviteiten. Door middel van het geven van workshops en conferenties worden de nodige informatie en ervaringen uitgewisseld tussen de partners. Het ENTP houdt de Europese unie nauwlettend in de gaten voor eventuele relevante en veranderende activiteiten. De organisatie functioneert voornamelijk als een expert en co??rdinator van de Europese projecten.
1.2 || Aanleiding onderzoek
Het ENTP is een non-profit organisatie wat betekent, dat zij het maken van winst niet als doel heeft gesteld. Echter om de kernactiviteiten welke in hoofdstuk ‘?n staan beschreven te kunnen verrichten zijn er wel inkomsten nodig. Aangezien het ENTP op subsidies draait is op dat gebied een probleem ontstaan.

Het probleem is dat de subsidies opraken waardoor de organisatie niet meer naar behoren kan functioneren. De vraag is nu of het ENTP op eigen krachten inkomsten kan genereren om de activiteiten voort te zetten. Het is de bedoeling dat de netwerkorganisatie wordt omgezet naar een marktgerichte organisatie compleet met business model en bijbehorende marketing activiteiten.

Het ENTP heeft een sterk samenwerkingsverband met Engeland waardoor zij hier een kansrijke mogelijkheid in zien om het probleem wellicht op te lossen. Het ENTP heeft al enige contactpersonen in Engeland zitten, waardoor het toetreden wellicht makkelijker zal zijn. Ik zal onderzoeken of overheidsinstanties, onderzoekcentra, NGO’s (non-governmental organization) en andere netwerken ge??nteresseerd zijn in de diensten van het ENTP. Uit een eerder onderzoek blijkt al dat de huidige leden veel baat hebben bij het netwerk van het ENTP (European New Tows Platform, 2012). Dus als andere organisaties overtuigd zijn van de voordelen en bereid zijn hiervoor te betalen dan is dit zeer gunstig voor de financi??le situatie van het ENTP. Ik zal de betreffende markt onderzoeken en daarbij een passende strategie bedenken hoe het ENTP op de kaart kan worden gezet in Engeland. Wanneer het ENTP met haar diensten inkomen genereert, zal het probleem rond de subsidies niet meer van toepassing zijn.

Externe aanleiding
Alle trends en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het probleem kunnen worden omschreven als de externe aanleiding. De factor met de meeste invloed betreffende veranderingen rond subsidies, is de Europese Unie. De be??nvloede factor is de nieuwe meerjarenbegroting 2014-2020 (Europa Nu, 2015). De EU bepaalt namelijk in welke doeleinden en projecten zij willen investeren. Hierdoor heeft het ENTP weinig invloed kunnen uitoefenen op het probleem dat is ontstaan.

Daarnaast heeft de economische crisis ook een rol gespeeld. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd door de overheid. Dit betekend dat er gewerkt moest worden aan de overheidstekorten en dus minder uitgaven. Hierdoor is het moeilijker om het belang van een project aan te kaarten bij de Europese Unie en deze te kunnen uitvoeren. Voor het ENTP heeft dit ertoe geleid dat er minder projecten aangenomen konden worden, tot gevolg dat er minder subsidies vrijkwamen en er dus een tekort aan financi??n ontstond om de activiteiten te verrichten. Niet alleen de overheidstekorten spelen hierin een rol, maar ook wanneer een project ten einde loopt, komen er geen subsidies meer binnen.

Tot slot spelen de Europese parlementsverkiezingen ook een rol zoals die van aflopen jaar (Resultaten van de Europese verkiezingen van 2014, 2014). De Europese burgers brengen hun stem uit op het gebied van het crisisbeleid, economische en politieke samenwerking. Hierbij zijn beslissing genomen over zaken welke niet door subsidies bekostigd mogen worden. Dit heeft ook invloed gehad op de financi??le zorg van het ENTP. (Europees parlement, 2014)

Interne aanleiding
Het ENTP is voor 100% afhankelijk van externe inkomsten, rond deze inkomsten is een probleem ontstaan. Intern binnen de organisatie hebben er geen zaken gespeeld waardoor dit is ontstaan of welke dit probleem hadden kunnen voorkomen. De organisatie heeft geen enkele invloed gehad op de veranderende regeling van Europa en de bezuinigen. De interne aanleiding is dus dat de bestaande financiering ophoudt voldoende middelen te leveren.
1.3 || Probleemstelling
Het huidige probleem is dat het ENTP op subsidies draait en er onvoldoende subsidies beschikbaar zijn om de activiteiten te verrichten. Een onderzoek naar mogelijke nieuwe leden en verbetering van de activiteiten kan bijdragen aan een oplossing om niet meer afhankelijk te zijn van subsidies. De vraag is: hoe het ENTP de Engelse markt betreden?

Contextanalyse van de historie
Vanaf het jaar 2013 is de Europese Unie bezig met de uitgaven aan te passen, welke betrekking hebben tot financieringsmogelijkheden die zij verlenen. In het jaar 2014 is bij de Europese Unie een nieuwe meerjarenbegroting (Europa Nu, 2015) ingegaan. Deze begroting zal lopen tot en met het jaar 2020. Dit heeft gevolgen voor de subsidieregelingen. Sommige subsidieprogramma’s en fondsen zullen of verdwijnen of op een andere manier worden gefinancierd. Per categorie heeft de EU de veranderingen gepubliceerd, maar aangezien het ENTP nog nader moet onderzoeken onder welke veranderingen ze vallen, is dit nog niet helemaal duidelijk.

De beperking van de te ontvangen subsidies is voor de organisatie wel zeker. Zonder voldoende cofinanciering vanuit Europa is het niet mogelijk om de projecten op de meest effectieve wijze uit te voeren. Dit kan dan grote invloed hebben op het ENTP waardoor zij de eigenaar van het probleem worden. De organisatie is hoofdeigenaar van het probleem, maar de gevolgen van het wegvallen van het netwerk zijn voor de samenwerkingsverbanden en partners zoals de gemeente Zoetermeer. Wanneer het ENTP wegvalt, zal de drempel tussen de samenwerkende steden een stuk hoger worden. Gezien communicatie, cultuur en overheidsverschillen zal het moeilijker worden om kennis te delen en daarmee ook de toegang tot subsidies moeilijker worden. Momenteel biedt het ENTP hulp om deze drempel zo laag mogelijk te houden. Als de organisatie wegvalt, is dit van grote zorg voor de gemeente Zoetermeer. Participeren aan Europese projecten is van positieve invloed op een gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van de stad en economie. Dit wil Zoetermeer graag behouden.

Als gevolg van de veranderingen ten opzichte van de financiering, heeft het ENTP gedacht aan reorganisatie (Gaborit, ENTP Activities and Finances, 2014). Uit het rapport is gebleken dat ” Scenario 3: ENTP lawful closure or Transformation” niet voldoende is, waardoor de aandacht is verplaatst naar het zoeken van een nieuwe marktrichting. Dit is dus de aanleiding van het onderzoek. Mocht er door meerdere onderzoeken van het ENTP zelf uitwijzen dat het niet mogelijk is om op een andere manier hun activiteiten te financieren, heeft dat een negatief effect. Zonder inkomsten kan het ENTP niet meer voortbestaan.

Actorenanalyse
Zoals in de contextanalyse beschreven staat is degene die met het probleem zit het ENTP. Als het probleem door middel van dit onderzoek opgelost kan worden, is degene die het meeste baat heeft bij de oplossing deze organisatie zelf. Daarnaast zal het ook voor de gemeente Zoetermeer positieve gevolgen hebben. Als het ENTP door kan gaan met het ondersteunen van de partners, is het voor de gemeente mogelijk de stad te blijven ontwikkelen. Wellicht met wat meer financi??le mogelijkheden kan de netwerkorganisatie haar activiteiten zelfs ook uitbreiden. In het onderstaande figuur wordt er beschreven wie er allemaal belang hebben bij het resultaat van dit onderzoek. Daarnaast wordt er ook beschreven welk belang deze actoren hebben.

Actoren Belang

Maatschappelijke relevantie
De interesse van een onderzoek naar dit probleem is vanuit de gemeente van Zoetermeer getoond. De reden waarom de gemeente zekere Europese projecten aangaat is omwille de burgers en de stad. Mede hierdoor is de maatschappelijke relevantie een groot punt in de oplossing naar het probleem. Hoe gangbaarder de weg naar kennis is voor de gemeente, hoe beter zij dit kan vertalen naar situaties waarbij er veiligere, sociale en leukere leefomstandigheden worden ontwikkeld voor de inwoners. Mede door de cofinanciering en transnationale samenwerking is het mogelijk om de economie, het milieu en de samenleving te beteren.

Praktische relevantie
De praktische relevantie vloeit voort uit het feit dat de scriptie is geschreven naar aanleiding van een probleem dat is ontstaan bij het ENTP. Het resultaat van het onderzoek zal leiden tot een plan met aanbevelingen. Mijn voornemen hierin is dat het advies uitvoerbaar is voor het ENTP. Praktisch kan het onderzoek relevant zijn voor andere vergelijkbare organisaties in deze situatie. Wellicht zijn er andere non-profit organisaties, welke ook afhankelijk zijn van subsidies en waar deze ook (deels) wordt stopgezet. Dit onderzoek zou hun daarbij hulp kunnen bieden, om wellicht ook de organisatie een andere richting te geven.


1.4 || Onderzoek
Om het beschreven probleem op te lossen wordt er een onderzoek uitgevoerd waarbij de volgende onderzoekvraag centraal staat:

”Wat voor toekomst perspectief heeft het ENTP, de huidige en potentiele leden met betrekking tot uitbreiding op de Engelse markt”?

Deelvragen
Door middel van de volgende deelvragen kan er een antwoord worden gegeven op de onderzoekvraag:
1. Wat is de huidige situatie bij het ENTP?
2. Hoe ziet het Engelse overheid/ondernemingsklimaat eruit?
3. Welke Europese netwerken zijn actief in Engeland?
4. Welke behoefte hebben de potentiele klanten?

Doelstelling
Met een doelstelling wordt het eindresultaat het van het onderzoek weergegeven. De bijbehorende doelstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
‘ Binnen de gestelde afstudeerperiode is er een uitvoerbaar internationaal marketingplan opgesteld voor het ENTP, waarbinnen er een effectieve en effici??nte strategie is bedacht om de Engelse markt te benaderen voor het eind van 2015.

Het eindresultaat is het rapport dat ik kan presenteren na het afgeronde onderzoek na 5 maanden. Het rapport zal resulteren in een internationaal marketingplan met aanbevelingen welke uitvoerbaar zijn voor het ENTP, hoe ze haar diensten in Engeland aan moeten bieden aan de betreffende markt. Met dit plan is het wellicht mogelijk voor het ENTP om op een andere manier de organisatie te financieren in plaats van alleen door middel van subsidies.

1.5 || Theoretisch kader
In het theoretische kader wordt nader ingegaan op de theorie welke de leidraad vormt voor het onderzoek.

Literatuuronderzoek
Het eerste deel van een literatuuronderzoek wordt hier weergegeven. Het zoeken en werven van informatie is de eerste stap in het proces. De beschikbare informatie over Europese projecten, subsidies, en New Towns wordt hier globaal aangegeven, tevens de modellen die mij hulp kunnen bieden. Vervolgens wordt deze literatuur geselecteerd en uiteindelijk verwerkt gedurende het onderzoek.

Het boek ”European New Towns: Image, Identities, Future perspectives” (Gaborit, European New Towns, Image, Identities, Future Perspectives, 2010) analyseert de ontwikkeling van de New Towns. Nadat een New Town is ontstaan, komen er jaren later verschillende uitdagingen op het gebied van sociale cohesie, duurzame ontwikkeling en identiteit. De auteur beschrijft hoe er wordt ingespeeld op de veranderingen van de steden. Door middel van dit boek kan ik beter inspelen op de strategie aangezien er wordt beschreven welke belangen de New Towns hebben.

Het artikel ”Aspects that can influence performance growth in European projects” (Ranf, 2014) kan bijdragen aan het vaststellen van de doelstellingen welke het ENTP zal hebben. E??n van de doelstellingen welke het onderzoek moest uitwijzen en welke het rapport beschrijft is, op welke manier instellingen op de hoogte gehouden willen worden over Europese subsidies. Een ander resultaat geeft inzicht in de manier van interesse stimuleren bij instellingen naar Europese subsidies. Deze uitkomsten zijn van belang bij het beantwoorden van deelvraag 4 waarbij de doelstellingen worden geformuleerd. Met deze informatie kan het ENTP op de behoefte van de doelgroep inspelen welke weer bijdraagt aan het beantwoorden van deelvraag 3.

Het onderzoek ”Innovations, research and development in European Union: Impact on regional economy” (Dzemyda, 2012) gaat over de behoeften van EU investeringen en wat voor impact economische ontwikkeling deze hebben op de lidstaten. Het rapport beschrijft de geschiedenis van de Europese subsidies en waarvoor deze van belang zijn voor projecten. Deze gegevens zullen bijdragen aan de SWOT analyse. Wanneer blijkt dat er activiteiten beschreven staan welke wel van positieve invloed zijn op een regio, maar het ENTP deze nog niet beschikken, kunnen deze worden opgenomen.

Het ENTP zal zich niet richten op de ”gewone” consument aangezien de dienst draait om Europese projecten. Hierbij is het van belang, om te weten hoe marketinggerichte activiteiten, gericht worden op de overheid en ondernemingen. Het boek ”Public sector marketing” (Proctor, 2007) beschrijft, op welke manier dit het meest succesvol wordt bereikt. Met behulp van deze literatuur ben ik instaat om op de juiste manier de doelgroep van het ENTP te benaderen en een strategie te formuleren. Het studieboek ”Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief” (Claes, 2011) zal hulp bieden op het gebied van culturele verschillen. Het is van belang voor het ENTP om te weten op welke ”dimensies” Engeland verschilt met de rest van Europa.

Ik zal de volgende studieboeken raadplegen op het moment van adviezen uitbrengen op het gebied van de gepaste strategie. Deze internationale marketinggerichte boeken bevatten hoofdstukken waarbij ik in staat ben om een situatieanalyse van de dienst van het ENTP uit te voeren en daarbij de gepaste doelstellingen en strategie??n te plaatsen.
– Strategic Marketing for non-profit Organisations (Kotler P. R., 2013)
– Global Marketing Management: International Edition (Keegan, 2013)

Modellen
Om de interne analyse in kaart te brengen van een organisatie zijn er verschillende modellen toe te passen. Om de huidige situatie van het ENTP te schetsen gebruik ik het KMPG model (bijlage 1). Met dit model is het mogelijk om belangrijkste interne bouwstenen te beschrijven welke genoemd worden in het boek ”The Art of management” (Nieuwenhuis, The Art of Management 1, 2010). Wanneer de punten van het model onderzocht zijn, is de huidige prestatie van het ENTP meetbaar. (Deelvraag 1)

Wanneer een organisatie belangrijke beslissingen moet nemen op het gebied van strategie of ontwikkeling biedt het SWOT model hulp. Door middel van de ”strengths, weaknesses, opportunities & threats” te formuleren, is het mogelijk hierop in te spelen. Mede door dit model hoop ik dat er vindingen uitkomen over het ENTP welke ik weer kan implementeren in mijn advies. Uit de interne analyse is het mogelijk om de sterktes en zwaktes te achterhalen en met behulp van de externe analyse ontdek ik de kansen en bedreigingen die spelen. (Deelvraag 1 & 3 )

Om een beter beeld te krijgen van het Engelse overheid/ondernemingsklimaat, zal ik het STEP model toepassen. Hierbij zal ik onderzoek doen naar sociale, technologische, economische en politieke factoren. De reden dat ik niet voor de DESTEP heb gekozen, is omdat ik heb vernomen dat demografie en ecologie niet van meerwaarde zijn in deze situatie. Onder de categorie demografie vallen de factoren: bevolking, de leeftijdsopbouw daarvan en informatie over de huishoudens. In dit onderzoek richt ik mij niet tot de alledaagse consument dus is het niet relevant om deze informatie te analyseren. Daarnaast zijn de ecologische factoren zoals het klimaat en het landschap ook niet van toepassing, aangezien de huidige situatie draait om een dienst en dus niet te maken heeft met een fysiek product welke ge??xporteerd moet worden. (Deelvraag 2)

Om erachter te komen op welke gebieden het ENTP concurrentievoordelen heeft of waar zij nog moet verbeteren, moet de concurrentie eerst geanalyseerd worden. Het vijfkrachtenmodel van Porter helpt erbij om de competitiviteit in de industrie te bepalen. (Deelvraag 3)

Gezien het ENTP marktgerichter wil worden, is het kiezen van de juiste doelgroep en strategie belangrijk. Het SDP-model (Grondslagen van de marketing , 2011) staat voor segmentatie, doelmarkt en positionering (bijlage 1). Het model zorgt ervoor dat de markt op de effici??ntste manier wordt benaderd en zo waarde toevoegt aan wat het ENTP aanbied. (Deelvraag 3). Om de marketingstrategie een karakter te geven, zal de marketingmix, of ook wel de 5-p’s van belang zijn. De juiste combinatie van het product, de plaats, promotie, personeel en de prijs zal de effectiviteit van de gewenste resultaten verbeteren. (Deelvraag 5)

2 || Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk zal duidelijk worden welke methode van onderzoek gebruikt wordt om de deelvragen te beantwoorden. De betrouwbaarheid en validiteit worden zo goed mogelijk weergegeven en tot slot zal ik het onderzoek nog verantwoorden.

Dataverzamelingsmethoden
Het eindresultaat geeft weer dat aan het eind van het onderzoek een advies in de vorm van een rapport beschikbaar is. De onderzoeksfunctie kan daarom gedefinieerd worden als ”ontwerpend” (Onderzoekspraktijk, 2015). Ik geef een advies welke tot verbetering of een oplossing leidt. Voor dit onderzoek zie ik het belang van zowel kwantitatief als kwalitatief in, per deelvraag zal ik hier nader op ingaan.

Voor de volledigheid definieer ik wederom de betreffende hoofdvraag:
Hoofdvraag
”Wat voor toekomst perspectief hebben de huidige en potentiele leden van het ENTP in Engeland”?

Deelvraag 1 Wat is de huidige situatie bij het ENTP?
Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden zal er een interne analyse van het ENTP worden uitgevoerd. Om deze uit te voeren gebruik ik het KPMG model. Met behulp van een interne analyse zal de organisatie beter in kaart worden gebracht. Mede hierdoor kan er worden gekeken of zij wel de nodige kwaliteiten en eigenschappen beschikken om zaken te doen met Engeland. De analyse hiernaar zal bereikt worden door middel van beschikbare interne bronnen en gesprekken. Dit zijn voornamelijk rapporten van het ENTP (secundaire data), gesprekken (kwalitatief onderzoek) met Jan Kragt & Marcel Keijzer, aangezien zij erg betrokken zijn bij de organisatie en Pascaline Gaborit de directrice van het ENTP. Uit de interne analyse komen de sterktes en zwaktes van de organisatie naar voren. Een interne analyse met behulp van het KPMG model is de juiste methode om het ENTP in kaart te brengen op het gebied van personeel, doelstellingen en financi??n (Nieuwenhuis, The Art of Management 1, 2010).

Ook zal er een diepte-interview worden afgenomen met mevrouw Pascaline Gaborit (ENTP, 2015). Mevrouw Gaborit is sinds het jaar 2002 directrice van het ENTP waarbij zij het netwerk heeft ontwikkeld en deze beheert vanaf Brussel. Gezien de ervaringen van mevrouw Gaborit, zal ik door middel van een interview een goed beeld krijgen van het ENTP. De vragen zullen specifiek over de organisatie worden gesteld waar informatie uit voortvloeit welke niet beschikbaar is vanuit een externe positie. Hierbij valt te denken aan motieven en beweegredenen die het ENTP heeft voor bepaalde doelstellingen. Een diepte-interview is de juiste methode om dit te achterhalen (T. Fischer, 2009). Mede door deze interne informatie is het voor mij mogelijk om op de juiste wijze de organisatie te analyseren en daarbij een aansluitende strategie te formuleren. In bijlage 1 bevindt zich een opzet van het interview welke bijdraagt aan de interne analyse en het formuleren van de doelstellingen.

Deelvraag 2 Hoe ziet het Engelse overheid/ondernemingsklimaat eruit?
Om succesvol een markt te kunnen betreden, is het van belang om de externe situatie waar de organisatie in terecht komt te onderzoeken. Door middel van een desk- en fieldresearch is het mogelijk om de juiste informatie te verzamelen. Secundaire data zorgt ervoor dat er inzicht verkregen wordt in wat de overheid en ondernemingen in het betreffende gebied van belang vinden (Bush, 2011). Door literatuuronderzoek kan ik een STEP analyse uitvoeren en de betreffende factoren in kaart te brengen van Engeland. In deze analyse spelen de economische en politieke factoren een grote rol, want deze kunnen invloed hebben op de activiteiten van het ENTP aangezien de dienst gericht is op overheidsinstanties en bedrijven. De deskresearch zal bestaan uit het onderzoeken van algemene literatuur welke al beschikbaar is, wat betekent, secundaire data analyseren. Hierbij valt te denken aan rapporten en jaarverslagen over de New Towns in Engeland. Uit deze informatie kan achterhaald worden welke ontwikkelingen de gemeentes in Engeland belangrijk vinden.

Een field research helpt om rijkere informatie te verkrijgen dan de informatie die al beschikbaar is over het Engelse overheidsklimaat. Door middel van een interview met een expert op dit gebied, hoop ik ”rijke” data te verkrijgen (Bush, 2011). Een diepte-interview met de heer Anthony Durcan zal bijdrage leveren aan de beantwoording van deze deelvraag. De heer Durcan is raadslid van Harlow. Deze stad is ‘?n van de New Towns in Engeland. Mede door dit interview zal de situatie in Engeland worden geanalyseerd vanuit een ander perspectief. Ik ga onderzoeken wat de belangrijkste punten zijn op het gebied van de Engelse overheid en ondernemingsklimaat. Hiermee hoop ik de potentiele klanten van het ENTP beter te analyseren. In bijlage 2 bevindt zich een opzet van het interview welke bijdraagt aan de externe analyse en het specificeren van de markt. Door middel van de informatie welke voortvloeit uit deze externe analyse, kunnen de kansen en bedreigingen worden geanalyseerd.

Voor deelvraag ‘?n en twee wordt gebruik gemaakt van recente gegevens, feiten vanuit interne rapporten van het ENTP, de Europese Unie en betrouwbare bronnen (gesprekken binnen de gemeente en het ENTP). Door een desk- ??n field research uit te voeren kan ik de betrouwbaarheid van de verkregen informatie beter waarborgen. Omdat hier wordt gekeken en vergeleken met de informatie welke al beschikbaar is en de informatie welke ik krijg door middel van de interviews (Bush, 2011).

Deelvraag 3 Welke Europese netwerken zijn actief in Engeland?
Om de juiste strategie te kunnen formuleren, is het van belang om informatie te vergaren over de doelgroep welke relevant zijn voor deze situatie en dit onderzoek. Met een desk research zal de betreffende markt worden onderzocht op het gebied van ontwikkelingen. Dit is belangrijk aangezien ontwikkelingen in de markt van invloed zijn op de werkwijze van het ENTP. Een literatuuronderzoek op het gebied van subsidies, de Europese Unie en Europese projecten staan hierin centraal waarin veranderingen uit voort komen welke invloed heeft op de werkwijze van het ENTP.

Een concurrentieanalyse zal ook worden uitgevoerd voor het ENTP. Hierbij is het analyseren van de concurrent belangrijk, dit wordt gedaan met behulp van secundaire data. Als eerst wordt het vijf krachtenmodel van Porter uitgewerkt, zodat de concurrentiepositie van de organisatie duidelijk is (Nieuwenhuis, The Art of Management 1, 2010). Ook zullen ondernemingen, welke vergelijkbare diensten aanbieden, worden onderzocht. Op het gebied van hun kwaliteiten, financi??le situatie en strategie kunnen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het ENTP beter worden aangegeven. Aan de hand hiervan kan ik voor de organisatie doelstellingen opstellen welke het meest haalbaar zijn ten opzichte van de concurrentie.

Deelvraag 4 Welke behoefte hebben de potentiele klanten?
Gebaseerd op een behoefteonderzoek van de doelgroep krijg ik informatie welke ik kan gebruiken om de potentiele klanten beter in kaart te brengen en de dienst van het ENTP te verbeteren (Kruk, 2014). Dit onderzoek wordt gedaan door middel van de beschikbare rapporten van het ENTP en de survey in bijlage 4. De behoefte van de bestaande klanten zal worden ge??dentificeerd, namelijk van de betreffende New Towns: Ashford, Basildon, Harlow en Milton Keynes. Het is belangrijk dat ik de motieven, overtuigingen en gevoelens rond Europese projecten ontdek en volgens het boek Market Research (Malhotra, 2005) is de beste methode hiervoor een diepte interview welke ik ga houden met Anthony Durcan. Aangezien de heer Drucan raadslid is van Harlow en de voorzitter is van het ENTP, worden de motieven van het ENTP ??n de leden gecombineerd waardoor de behoefte beter naar voren komen.

In dit onderzoek zijn gesprekken met de potentiele klanten (steden) effectiever om de motieven te achterhalen, maar het is niet realistisch om alle gemeenten in Engeland persoonlijk te spreken. Met behulp van een korte vragenlijst (bijlage 4) onder de genoemde gemeentes in Engeland heb ik een betrouwbaar beeld en zullen er antwoorden worden geven op de volgende vragen: zijn de potentiele klanten ge??nteresseerd in de dienst, welke eisen en behoefte hebben de potentiele klanten en op welke wijze kan je deze het beste benaderen. De betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door middel van meerdere respondenten. Om de steekproefgrootte te bepalen, heb ik gekeken naar de grootte van de populatie, foutenmarge en betrouwbaarheidsniveau. Met een populatie van 56, een foutenmarge van 5% en betrouwbaarheidsniveau van 95% heb ik 49 respondenten nodig voor dit onderzoek (T. Fischer, 2009). De validiteit controleer ik door niet af te wijken van de ontworpen vragen zodat er geen uitkomsten uitkomen welke niet gerelateerd zijn aan mijn onderzoek. Bijlage 3 bevat een lijst met de verwachte steden om te onderzoeken en een opzet van vragen. Van de 56 potentiele klanten moeten er minstens 49 de vragenlijst invullen voor een betrouwbaar resultaat.

Strategie/advies
Het is van belang dat doelstellingen meetbaar en re??el zijn. Voor het ENTP zal ik de doelstellingen op een rijtje zetten met betrekking tot de dienst, de organisatie en voor de regio Engeland. Hierbij zijn de resultaten van deelvragen ‘?n tot en met drie belangrijk. Of een doelstelling haalbaar is voor de organisatie hangt af van de onderzochte interne situatie van het ENTP en de externe situatie van de betreffende markt. Aan de hand van de antwoorden van de vorige deelvragen, is het mogelijk om te bepalen hoe het ENTP de Engelse markt kan betreden. Met behulp van de gestelde doelstellingen, kan er een strategie worden omschreven. Hierbij speelt de marketingmix een hoofdrol (Strategische marketing planning, K.J. Alsem).

Verantwoording onderzoek
Het gehele onderzoek kan worden opgedeeld in drie methoden: literatuuronderzoek, interviews en survey-onderzoek. Door het toepassen van deze verschillende methoden, draagt het bij aan de geldigheid van de bevindingen (T. Fischer, 2009). Bij deelvragen ‘?n tot en met drie waarborg ik de validiteit waarbij ik gebruik maak van triangulatie. Volgens Philip Lewis houdt dit in dat ik verschillende methoden, welke beschreven staan, hanteer om de data voor het onderzoek te verzamelen (Lewis, 2011). Het literatuuronderzoek wordt uitgevoerd als kwantitatief onderzoek. Hierbij maak ik gebruik van bronnen zoals, boeken (welke staan beschreven in het theoretische kader), interne, externe rapporten en verslagen. Er zullen interviews gehouden worden met deskundigen op het betreffende gebied, deze zijn een aanvulling op het literatuuronderzoek waarmee de betrouwbaarheid wordt vergroot. De verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methodes zullen alle, deels of geheel, bijdragen aan de beantwoording van de verschillende deelvragen. Met gevolg dat ik een antwoord kan geven op de hoofdvraag.


3 || Huidige situatie European New Town and Pilot Cities Platform
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van de organisatie nader beschreven. Door middel van het beschrijven van de interne structuur en de huidige doelstellingen, kunnen uiteindelijk de sterken en zwakten worden opgesteld. De informatie zal merendeels door middel van een desk research worden verzameld. Interne rapporten en interne gesprekken hebben geleid tot een huidig beeld van het ENTP.
3.1 || Interne analyse
Voor de interne analyse maak ik gebruik van het KPMG model. In dit model worden de volgende punten beschreven: management & organisatie, product & processen, mensen & cultuur en middelen (Nieuwenhuis, The Art of Management, 2010). Onder middelen beschrijf ik de financi??le situatie waarin het ENTP zich bevindt. Aan de hand van deze punten wordt de prestatie gemeten van het ENTP.

http://www.voorbeeldvinden.nl/interne-analyse/

http://www.basildon.gov.uk/entp

http://www.pilotcities.eu/images/Presentation_AG_Vendredi.pdf

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=17301835156-28

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf

3.1.1 Management & organisatie
Hieronder worden de huidige doelstellingen nader toegelicht die het ENTP zichzelf heeft gesteld. De huidige doelstellingen moeten duidelijk zijn zodat er onderzocht kan worden in welk opzicht veranderingen in de toekomst haalbaar zijn voor de organisatie. Het ENTP heeft twee visies opgesteld welke in hoofdstuk 1 vermeld staan, voor haar leden en voor het netwerk.

Voor het ENTP is het niet realistisch om de doelen in figuur 1 zelfstandig te bereiken. Internationale samenwerking van de steden zorgt ervoor om een goed netwerk te behouden. Het uitwisselen van informatie draagt bij in de ontwikkeling van de organisatie. Aangezien de deelnemende New Towns gedeeltelijk dezelfde veranderingen doormaken, stimuleert het ENTP om de gemeenschappelijke kennis te delen. Het ENTP wil een sterk netwerk aanbieden aan steden met gemeenschappelijk interesses, ervaringen en kennis. Een imago dat het ENTP naar buiten wilt brengen is een concrete identiteit en geloofwaardigheid. (ENTP, 2012)

Figuur 2 Doelstellingen ENTP (ENTP, 2012)
De kernwoorden ”networking”, ”lobbying”, en ”funding” zijn van belang voor het ENTP om de beste service te verlenen aan de New Towns. Met ”networking” wordt een sterk netwerk met partners en organisaties bedoeld. In dit netwerk wordt gemeenschappelijke kennis met elkaar gedeeld om nieuwe kansen te cre??ren.

Op een Europees niveau functioneert het ENTP als een lobbyorganisatie. Lobbyen kan worden gedefinieerd als: ”druk uitoefenen op politieke besluitvorming” (Nederlandse Encyclopedie). Hierbij gaat het om het lobbyen van de belangrijkste thema’s welke van toepassing zijn voor de New Towns en EU instellingen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe fondsen voor de periode 2014-2020. Hierbij is het doel om de New Towns te promoten en daarbij hun belang uit te breiden, zowel op regionaal als transnationaal niveau. (European Commission, 2015).

Door middel van een sterk netwerk en lobbyen, kan het doel ”funding” worden gerealiseerd. Hieronder kan financi??le ondersteuning worden verstaan. Dit doel is belangrijk voor de steden zodat het mogelijk is om op internationaal niveau te participeren aan Europese projecten. Co financiering in de vorm van subsidies maakt het mogelijk om projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Zonder deze financiering is het vaak niet mogelijk voor gemeenten om bepaalde doelen te bereiken.

De prioriteiten van het ENTP liggen rond de volgende kernpunten (ENTP, 2014):
‘ Stedelijke vernieuwing
‘ Economische ontwikkeling
‘ Duurzame ontwikkeling
‘ Sociale cohesie
‘ Cultuur

De eerste is ”stedelijke vernieuwing”. Hiermee kan elke vernieuwing van een bestaande stad worden bedoeld. De herontwikkeling van gebieden met matige tot hoge dichtheid staat centraal. Het gaat er vooral om hoe de ontwikkeling wordt bereikt op een groene manier.
Bij de vernieuwing draait het om het verbeteren van de buurten. Voorbeelden van bouwprojecten zijn het vernieuwen van woningen, kantoren, recreatie- of sportcentrums.

Economische ontwikkeling is ook een punt wat het ENTP belangrijk vind. Het is een feit dat middelgrote steden een essenti??le rol spelen in de economische groei van Europa. De Europese Unie heeft een rapport samengesteld over de uitdagingen en visies van steden. Hier laten ze zien dat 66 procent van het GDP van Europa, wordt gegenereerd door metropoolgebieden (European Commission, Directorate General for Regional Policy, 2011). Een metropool is een stedelijk gebied, meestal een zeer grote stad, met bijgelegen stedelijke gebieden (Nederlandse Encyclopedie). Dit percentage geeft het belang van samenwerking van nieuwe steden weer om gezamenlijk economisch vooruit te gaan.

Het onderwerp duurzame ontwikkeling wordt met de jaren steeds belangrijker voor gemeenten. Zij willen het imago als een duurzame stad graag naar buiten brengen. Het woord ”duurzaam” draait hier vooral om de samenleving, de natuur, het milieu en de economie. Door de transnationale samenwerking van de steden kunnen zij bespreken hoe zij omgaan met de uitdagingen in een stad, de milieubelasting, hoe de burgers kunnen participeren, hoe zij elk de hulpbronnen beheren en hoe bereik je een mensgerichte stedenbouw.

Sociale cohesie kan ook worden geformuleerd als betrekkelijk betrokkenheid. In een breed perspectief gaat het over de samenhang tussen mensen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar sociale cohesie (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2008). Volgens het rapport ”is op Europees niveau het tegengaan van sociale uitsluiting een uitgesproken beleidsdoelstelling”. Participatie van de burgers moet mogelijk zijn en worden bevorderd. Sociale en maatschappelijk participatie kan bijdragen om de prestaties van de stad te verbeteren. Bijvoorbeeld: de leefbaarheid in de wijken verbeteren, ondersteuning van mantelzorgers, het bieden van gezondheidszorginstellingen (Vreugdenhil, 2012).

Culturele synergie met de grootstedelijke regio’s zijn een pluspunt voor New Towns. Door de verschillende projecten wordt Europa gepromoot. Cultuur en creatieve samenwerking kunnen een positief effect cre??ren voor rijkere en innovatieve scenario’s. Ter illustratie een voorbeeld van ‘?n van de ENTP’s AWARD projecten: Awareness Raising and Education for Development and Culture (Award project, 2014). Hierbij ging het om het bevorderen van culturele ontwikkeling buiten Europa. Lokale en regionale overheden moesten bewust worden van hun belangrijke rol in het bevorderen van cultuur in de ontwikkeling van samenwerkingen en programma’s.

3.1.2 Product & processen
In dit subhoofdstuk wordt de verleende dienst van de organisatie beschreven en ook welke bedrijfsactiviteiten daarbij komen kijken. Deze activiteiten zorgen ervoor de huidige doelstellingen te bereiken.

Een kernactiviteit van de organisatie is het beheren en verder ontwikkelen van een internationaal netwerk. Zonder dit netwerk wordt de samenwerking betreffende projecten moeilijker. Waar het ENTP voornamelijk in ondersteunt, is rond de Europese projecten. Grote aandachtspunten hierin zijn Europese programma’s, subsidies en regelgeving.

Volgens de New Towns biedt het ENTP essenti??le hulp in de voorbereidingsfase, voortgangsfase en eindfase van een project. Een New Town geeft aan wanneer zij een project willen opstarten, welke ook aansluit op de belanghebbende onderwerpen van de Europese Unie. Het onderwerp Europese subsidies kunnen als lastig worden ervaren door gemeenten. Het ENTP helpt in de voorbereidingsfase met de projectdefinitie en het opstellen van het aanvraagformulier. De Europese Unie stelt hoge eisen wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor een Europees project. In dit proces moeten duidelijk doelen en resultaten worden geformuleerd. Mede hierdoor zullen bestuurders sneller overtuigd zijn van het belang en daardoor een snelle goedkeuring geven.

Ook moeten alle meewerkende partners hun belang inzien om mee te doen aan het betreffende project. Aspecten zoals cultuur en politieke machtsverschillen in de verschillende samenwerkende landen kunnen een drempel vormen. In deze kwestie, kan het ENTP deze belemmering wegnemen wanneer zij optreden als een platform hierin. Wanneer het project is goedgekeurd onderzoekt het ENTP nader welke partners en organisaties mee kunnen werken aan een succesvol eindresultaat en om de gestelde doelen te behalen. Tijdens de voortgangsfase worden er trainingen en conferenties gegeven. Hierbij draagt het ENTP haar expertise bij en ondersteunt in de uitvoering van het project. De laatste fase is wanneer de project resultaten bekend zijn en de afronding van het project plaatsvind. Bij de afronding van een project zorgt het ENTP voor de communicatie. Door middel van de verspreiding van de resultaten zorgen ze ervoor dat deze bij de juiste partijen terecht komt.

Het geven van workshops en het organiseren van conferenties worden regelmatig uitgevoerd door het ENTP. Deze conferenties kunnen in samenhang zijn met een betreffend project. Hierbij komen de partners een paar keer bijeen. Het bespreken van de voortgang van het project staat hier centraal. Ook is dit een goed moment om vergaarde informatie met elkaar te delen. Door middel van deze conferenties, is het mogelijk om een project succes te laten verlopen. Een afsluitende conferentie van een project is ook een belangrijk onderdeel. Hierbij worden de hoogtepunten en geleerde zaken met elkaar gedeeld voor eventuele verbetering in de toekomst.

Het ENTP is nauw verbonden met de Europese Unie. De organisatie houdt de programma’s van Europa en de veranderingen in de gaten. Het ENTP informeert de partners regelmatig met updates. Een belangrijke activiteit hierin zijn de Structuur Fondsen. Door middel van deze fondsen, wil de Europese Unie de verschillen, rondom welvaart tussen de regio’s en lidstaten verkleinen (Europa Nu, 2015). Er zijn drie verschillende structuurfondsen namelijk: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), en het Cohesiefonds. Gezamenlijk maken deze fondsen deel uit van een derde van de Europese begrotingen. Ontwikkelingen rond deze fondsen zijn van belang aangezien Europese projecten gesubsidieerd worden. De partners worden regelmatig ge??nformeerd hierover door middel van nieuwsbrieven en rapporten.
3.1.3 Mensen & cultuur
Het ENTP is een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De organisatie wordt vertegenwoordigd door een bestuur en een voorzitter. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door de delegatie vanuit Brussel. In figuur 1 is de delegatie van het ENTP ge??llustreerd. De delegatie bestaat uit de directrice, een project manager en een financieel directeur.

Figuur 3 Delegatie ENTP
Pascaline Gaborit ontwikkelt het internationale netwerk. Hierbij co??rdineert en ontwikkeld zij Europese projecten. Voor deze projecten geeft zij ook presentaties voor en over New Towns. De taak van een netwerk & project manager hangt samen de netwerk co??rdinatie van projecten. De heer Guglielmetti houdt contact met de EU-instellingen en netwerken. Hij stelt de rapporten, verslagen en nieuwsbrieven op. Ook organiseert hij jaarlijkse evenementen, seminars en trainingen. De financi??le directeur is verantwoordelijk voor de financi??n van het ENTP. De bijbehorende taken van Susanne Wander zijn als volgt: financieel toezicht houden op projecten, hulp bieden bij financi??le interne controles en audits en de crediteuren & debiteuren beheren.

Figuur 4 Raad van bestuur ENTP
In figuur drie zijn de leden van de raad van bestuur te zien. Anthony Durcan is de voorzitter. Alle belangrijke beslissingen worden genomen door de raad van bestuur en zij bepalen de strategie van het ENTP.
3.1.4 Financi??le situatie
Het evenwicht van een netwerk betreffende financi??n is gekoppeld aan verschillende groepen van inkomens. Zo zijn er de lidmaatschapsgelden van leden, interne services betaalt door de leden en subsidies afkomstig van de Europese Unie (lidstaten en overheid). Het belang van ICT in de exploitatie van het netwerk is belangrijk, maar professionele vergaderingen en evenementen zijn onmisbaar. Het is een vereiste van de autoriteiten om zichtbaar ze zijn (Vesp??rini, 2014). Door deze dubbele verplichtingen loopt dit op tot extra kosten. Als non-profit organisatie is vanuit een financieel perspectief, het zoeken van sponsors, donateurs en samenwerkingsverbanden nodig voor de aanvullende financiering.

De budgetprognose voor 2015 geeft het probleem van dit onderzoek goed weer. In onderstaande resultatenrekening staan de financi??le gegevens van 2014 en 2015. Aan het resultaat is te zien dat er voor 2015 meer uitgaande stromen zijn dan inkomende.

Tabel 3.1 Begrotingsprognose ENTP
(Bedragen in ‘) 2014 2015
INKOMEN
Lidmaatschap 148.600 14.0900
Subsidies GREENOV 25.000 –
Subsidies EAST project 60.000 20.000
Subsidies AWARD 55.000 –
Subsidie Labour + 75.000 –
Overige 9.000 9.000

Totaal 372.600 169.900

UITGAVEN
ENTP activiteitenkosten 305.128 321.363
Project kosten GREENOV 2.000 2.000
Project kosten EAST 24.332 4.000
Project kosten AWARD 26.000 –
Project kosten Labour + 10.000 –

Totaal 367.460 327.363

Resultaat 5.140 -157.463
(Bron: ENTP Activities and Finances 2014 (ENTP, 2014)

Wanneer het ENTP niks aan deze situatie doet, loopt het netwerk in gevaar, de werknemers en de afronding van de lopende projecten.
Met uitzicht op deze verwachtingen heeft het ENTP de volgende scenario’s geschetst (ENTP, 2014).
1. Het ENTP reddingsplan
Voor dit scenario is er gezamenlijke betrokkenheid en inzet van de gehele organisatie nodig. Het is de bedoeling om een structurele oplossing te vinden waarbij de kosten omlaag gaan en nieuwe projecten worden gezocht.
‘ Om de kosten te dekken betalen de leden een extra vergoeding. – 5.900 ‘ voor de steden van minder dan 100.000 inwoners en -7,700 ‘ voor steden van meer dan 100.000 inwoners.
Hierbij wordt een grote transformatie van de organisatie vermeden en is de doelstelling om nieuwe middelen te vinden voor het einde van 2015.
2. Transformatie van de organisatie
Voor dit onderzoek ga ik dit scenario onderzoeken in hoeverre dit mogelijk is.
De volgende mogelijkheden zijn gesteld met betrekking tot de transformatie:
‘ Openen naar andere sectoren
‘ Fungeren als adviesbureau
‘ Openen voor priv??sector
Ik ga dus kijken wat haalbaar is voor de organisatie om zich uit te breiden op de Engelse markt.

3.2 || Huidige markt
De term ”markt” kan in deze context gedefinieerd worden als: ”de afnemers van een bepaald product of dienst” (Marketing: een analyse van de markt, 2008). De huidige markt, waar het ENTP voornamelijk haar services aan verleent, zijn ”New Towns” en ”Pilot Cities”.

http://www.plusbibliotheekflevoland.nl/download/?id=1812397

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf

De huidige steden zijn als volgt schematisch afgebeeld (ENTP, 2015):

Tabel 3.2 Huidige leden
Land Steden
Ottignies-Louvain la Neuve
Vantaa
Bussy-Saint-Georges, S??nart, Cergy-Pontoise, Marne la Vall??e/ Val Maubu??e
Almere, Apeldoorn, Capelle aan den IJssel, Ede, Emmen, Haarlemmermeer, Helmond, Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse, Zoetermeer
Stalowa Wola
Nitra
Alt Empord??
Ashford, Basildon, Harlow, Milton Keynes
Luodian New Town
Naya Raipur

New Towns zijn steden die in ‘?n keer zijn ontworpen. Volgens Business Dictionary is de definitie als volgt: ”Self-contained and self-governing community, city, or town built according to a detailed plan on an undeveloped stretch of land, typically designed to serve a mix of residential, commercial, and industrial needs” (Business Dictionary, 2015).

Veel van deze steden hebben gemeenschappelijk eigenschappen mede doordat zij in een korte tijd gebouwd zijn. Zij kampen ook met dezelfde problemen en uitdagingen omdat ze ontstaan zijn in dezelfde periode. De taak is dan, in samenwerking met een stedenbouwkundige, om de steden te moderniseren. Vooral de sociaal en economische ontwikkeling van de steden krijgen de aandacht.

Het idee van de New Towns is in het Verenigd Koninkrijk ontstaan. De benaming ”Garden cities” is meer gebruikelijk. Het concept had eerst de benaming van het ”Greater London Plan” van professor Abercrombie uit 1944 (Bowie, 2011). Het plan moest bijdragen aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, hierbij werd niet gekozen voor het uitbreiden van bestaande steden maar het bouwen van nieuwe. Twee jaar later werd de New Towns Act wet opgesteld door het parlement van het Verenigd Koninkrijk. Deze hield in dat de regering gebieden als New Towns konden aanwijzen.

http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/279862/MT%20-%20Eindversie.pdf?sequence=1

http://www.plusbibliotheekflevoland.nl/download/?id=1812397
Bepaalde kenmerken die deze steden met elkaar delen zorgen ervoor dat zij anders zijn dan andere steden en dus in een aparte groep van ”New Towns” worden geplaatst. Sinds de tweede wereldoorlog zijn zij snel gegroeid en hebben daarom een relatief jonge woningvoorraad (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012). Nu een aantal jaren later zorgt deze ontwikkeling voor vergrijzing. Dit kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de stad, een punt wat erg belangrijk wordt gevonden. Wat de New Towns ook kenmerkt is het imago en identiteit van de stad. Deze blijft vaak achter in vergelijking met grotere steden in en land. Door het aanbod aan voorzieningen in de wijken maar ook in het centrum te verbeteren hopen de steden te groeien. Preventiestrategie??n richten zich vooral op de betrokkenheid van de burger, veiligheid, ondernemers, innovatie en de jeugd.

De huidige positie van de New Towns is sterk. Ze zijn uniek in de benadering van de nieuwe stedenproblematiek. Zij benutten kansen om problemen te voorkomen en luisteren naar de bewoners (Ministerie van VROM, 2010).

3.3 || Sterktes en zwaktes
Door middel van een onderzoek naar de huidige situatie van het ENTP, zijn de volgende sterken en zwakten vernomen.

Tabel 3.3 Sterktes en zwaktes ENTP
Sterktes Zwaktes
Op de hoogte van de focus van EU Financi??le positie
Experts Kleine personeelsbezetting
Sterk netwerk Afhankelijk van subsidies
Events en conferenties Sociale media kanalen niet optimaal benut


4|| Analyse Engelse overheid/ondernemingsklimaat
In dit hoofdstuk wordt de Engelse omgeving op het gebied van overheid en ondernemingen nader beschreven. Mede hierdoor kan er een beter beeld worden geschetst van de potentiele markt. Uit deze analyse kunnen punten naar voren komen welke mogelijk invloed kunnen hebben op de marketingstrategie. Relevante factoren worden beschreven van de macro omgeving. Op deze factoren kan de onderneming geen invloed op uitoefenen maar deze uitkomsten hebben wel invloed op de strategie.

Volgens het rapport ”Zaken doen met het Verenigd Koninkrijk” (ABN AMRO Bank N.V., 2012), heeft Engeland een zeer gunstig ondernemingsklimaat voor internationale bedrijven. In Europa staat het land op de eerst plek op het gebied van beste plaats om zaken te doen.

http://www.scribd.com/doc/61663095/Pest-Analysis-England-2#scribd
http://www.scribd.com/doc/133398848/UK-PESTLE-ANALYSIS-Part-1-docx#scribd
4.1 || STEP-analyse
Door middel van een STEP-analyse is het mogelijk om de macro economische omgeving van Engeland in kaart te brengen. Dit wordt gedaan op het gebied van sociaal/cultureel, technologie, economie en politiek.
4.1.1 Sociaal/cultureel
De sociale structuur van tegenwoordig in het Verenigd Koninkrijk heeft sterke invloeden door het concept van de sociale klasse van de vroege 21e eeuw. Volgens het BBC (BBC News UK, 2013) zijn de traditionele categorie??n, ‘working, middle & upper class” niet meer van toepassing. De nieuwe klassen bestaan uit zeven categorie??n. De klassen worden be??nvloed door factoren zoals rijkdom, beroep en opleiding. In het Verenigd Koninkrijk heeft men over het algemeen een hoog opleidingsniveau (Passport to Trade 2.0, 2014). Dit betekend ook dat de mensen meer veeleisend kunnen zijn op het gebied van zaken.

Om culturele verschillen te meten, bieden de dimensies van Geert Hofstede hulp (Hofstede, Cultural tools, 2015). Hofstede heeft meer dan 70 landen onderzocht op culturele verschillen. Hij heeft deze dimensies ontworpen aan de hand van verschillende invalshoeken en uiteenlopende interviews. Dit heeft ertoe geleidt dat deze methode betrouwbaar is voor dit onderzoek naar de Engelse cultuur. Door middel van deze dimensies is het mogelijk om de communicatie tussen partijen te verbeteren op het gebied van cultuur. De vijf dimensies zijn: machtsafstand, individualisme vs. Collectivisme, masculiniteit vs. femininiteit, onzekerheidsvermijding en lange termijn vs. korte termijn ori??ntatie. Wat opvallend is bij het Verenigd koninkrijk is dat de machtsafstand klein is, de mensen individualistisch ingesteld zijn, het een mannelijke samenleving is, er een lage onzekerheidsvermijding heerst en het een hedonistische cultuur is.

Machtsafstand
De samenleving van Engeland gelooft dat ongelijkheid tussen mensen minimaal moet zijn. In het bedrijfsleven verwachten de werknemers om betrokken te worden bij beslissingen en dat hun mening gewaardeerd wordt. Voor het ENTP betekend dit dat de potentiele leden dit ook verwachten. New Towns in Engeland willen participeren en een bijdrage leveren in beslissingen die het ENTP neemt welke van toepassing zijn voor hun.

Individualisme
De Britse cultuur is ‘?n van de individualistische in de wereld. Vanaf een jonge leeftijd worden kinderen gestimuleerd om voor zichzelf te denken en hun doel in het leven uit te zoeken. In de zakenwereld zullen zij mede hierdoor niet twijfelen om beslissingen te maken en daarbij persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Deze dimensie heeft invloed op de samenwerking in Europese projecten. De New Towns zullen direct en eerlijk zijn in de communicatie. Even zo met hun mening naar voren brengen, de inhoud van de samenwerking zal voor de relatie komen.

De combinatie van individualisme en nieuwsgierigheid van deze cultuur geeft creativiteit en behoefte aan innovatie weer. Het belang van innovatie voor het Verenigd Koninkrijk is beschreven in het punt ”Technologie”.

Masculiniteit
Met een mannelijke samenleving wordt bedoeld dat deze gedreven en sterk gericht op succes is. De mensen leven om te werken en hebben ambitie om te presteren. Een belangrijk punt voor het ENTP is dat de mensen niet altijd zeggen wat ze bedoelen. Dit maakt het samenwerken met andere culturen moeilijker. De Engelse New Towns zijn prestatiegericht en dominant in de samenwerking.

Onzekerheidsvermijding
Een lange onzekerheidsvermijding laat zien dat de Britten comfortabel zijn in veranderende situaties. Er zijn niet veel regels in de samenleving, maar diegene die er wel zijn worden sterk gehanteerd. In werk termen resulteert dit in planningen die niet gedetailleerd zijn maar waarin het einddoel wel duidelijk geschetst is. Deze lage onzekerheidsvermijding kan negatieve invloed hebben op samenwerkingsverbanden binnen het ENTP. De Engelse zijn niet strikt in regels wat betekend dat problemen eerder kunnen ontstaan en de gewenste doelen niet gericht behaald worden. Aan de andere kant geeft dit meer vrijheid in toegang tot creatieve idee??n in het samenwerken.

Hedonisme
”Een hedonistische cultuur is optimistisch en vrolijk” (Hofstede, Prof. Geert Hofstede:”Godfather” van culturele diversiteit, 2011). De samenleving in het Verenigd Koninkrijk heeft een positieve houding en is optimistisch. Bij het zakendoen met Britten is het van belang dat vergaderingen goed georganiseerd zijn. Tijdens onderhandelingen komen zij meteen ter zake waarbij er gefocust wordt op specifieke en meetbare kwesties. Dit heeft toepassing op de bijeenkomsten en conferenties welke het ENTP organiseert. De Engelse verwachten hierin dan ook dat deze strak gepland zijn en dat zij hun verwachtingen kunnen waarmaken bij het bezoek. Met andere woorden: krijgen waarvoor zij gekomen zijn en niks anders.
4.1.2 Technologie
De industri??le revolutie is een essenti??le periode geweest welke de veranderingen van nu verklaren voor het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk blinkt uit op het gebied van onderzoek, ontwikkelingen en innovatie. Innovatieve bedrijven zijn een belangrijke factor in de economische groei (Gov.uk, 2014).

Volgens het ”Innovation Union Scoreboard” van 2014 (Europa, 2014), behoort de UK tot ”Innovation followers”. Dit betekend dat hun innovatie prestaties boven het Europese gemiddelde zijn. Het land is sterk op het gebied van wetenschap en innovatie. Hierbij bezitten zij vier van ‘s werelds top zes universiteiten (QS World University Rankings?? 2014/15).

Om duurzame economische groei te bereiken is het belangrijk dat de regering helpt in het vergemakkelijken in de samenwerking met bedrijven en onderzoeksorganisaties. Door middel van het verbeteren van het innovatiesysteem, worden twee doelstellingen voor bereikt van de overheid betreffende groei. De overheid wil Engeland tot de beste plek in Europa maken om een bedrijf te starten. Ook willen ze graag investeringen en export stimuleren.

De Britse regering biedt belastingkrediet aan bedrijven welke ge??nteresseerd zijn in R&D (Research & Development). De overheid steunt technologische ontwikkeling en wetenschap met behulp van investeringen. Deze investeringen lopen op tot honderden miljoenen (GBP) voor verschillende gebieden (UK government, 2015).
4.1.3 Economie
”De Economie van Engeland behoort tot de grootste in de wereld” (Engeland, 2015). Engeland is een zogeheten diensteneconomie. De financi??le sector en oliesector zijn de belangrijkste bedrijvigheden. De dienstensector is met 73% van het GDP de grootste sector. De munteenheid is de Britse pond, welke ‘s werelds derde grootse valuta na de US dollar en de euro is.

Hieronder worden actuele cijfers van Engeland weergegeven:

Economische indicator Huidige statistiek (februari 2015)
BBP (bruto binnenlands product) 2522.26 USD billion
BBP groeipercentage 0.50 %
Werkloosheidspercentage 5.70 %
Inflatie 0.30 %
Rentevoet 0.50 %
Overheidsbegroting -5.80 % van BBP
Tabel 4.1 Economische cijfers Engeland (Trading Economics, 2015)

Zonder twijfel is ook Engeland getroffen door de economische crisis van 2008-2009. Doordat de financi??le sector een groot aandeel heeft in de totale economie, is het bruto binnenlands product (BBP) flink gedaald. Om ook de overheidsfinancieringen weer op orde te krijgen, zal de overheid de komende jaren in moeten grijpen. Om het herstel van de economie te bevorderen, zal er een monetair beleid worden uitgevoerd door de Bank of England (BoE). In dit beleid was de maatregel lage rente toegepast om de werkloosheid te stimuleren.

De BoE is de centrale bank van het Verenigd koninkrijk en het ”Monetary Policy Committee” is verantwoordelijk voor het vaststellen van de rentetarieven. Volgens Mark Carney, de president van de Britse centrale bank, is de beperking van de Britse economie te danken aan de zwakke economische groei in Europa (Carney, 2015). In januari is de inflatie gedaald tot 0.5%, dit percentage is op het laagst ooit. Dalende olie en energie kosten waren de meespelende factor hierin. Carney geeft aan dat ondanks de dalende werkloosheid en economische groei, het land nog niet op niveau is. Mede hierdoor zal de rente voorlopig nog laag blijven.

Huizencrisis
Engeland heeft momenteel met de huizencrisis te maken (Heath, 2015). Gezinnen hebben het moeilijk als het gaat om het betalen van de hypotheek. Het gebrek aan betaalbare en fatsoenlijke huizen heeft invloed op vele gezinnen. Er zijn momenteel te weinig woningen en daarbij kosten ze te veel, ze staan op de verkeerde plaatsen en hebben een slechte kwaliteit. Deze crisis be??nvloed levens, families, verslechterd de vooruitzichten op de arbeidsmarkt, vermindert de mobiliteit en vertraagt de economie. Het bouwen van een aantal nieuwe huizen zal geen oplossend antwoord bieden op dit probleem. Geplande en grootschalige ontwikkelingen zijn nodig. Deze crisis zorgt ervoor dat men de vroegere aanpak van de New Towns weer bekijkt. De 32 New Towns die vroeger zijn ontstaan hebben veel woongelegenheid geboden. Dit alles betekent dat mensen van hun woonbezit worden ontdaan. Dit zorgt ervoor dat de huurprijzen stijgen en meer mensen concurreren voor een huis.

4.1.4 Politiek
Men kan zeggen dat Engeland op het gebied van politiek stabiel is (A.M. Best Company, Inc., 2014). In Groot-Brittanni?? en Noord-Ierland heerst er een parlementaire monarchie. Dit betekend dat de koningin het offici??le hoofd is van de staat maar haar bevoegdheden worden beperkt door de grondwet (Gov, 2015). Er is een constitutioneel bestel, maar geen formele grondwet. De ”Parliament Acts” omvatten specifieke wetten welke procedures regelen (Europa Nu, 2015). Ze zijn samengesteld uit de constitutionele overeenkomsten, statuten en de EU-wetgeving. Het parlement is het hoogste wetgevende orgaan. Zij kunnen dus wetten maken, wijzingen en intrekken. Het Britse parlement is een tweekamerstelsel namelijk: ”the House of Lords” en ”the House of Commons”. (Parliament, 2015)

Rol van het parlement in Europa (Parliament, 2015)
Het Verenigd Koninkrijk behoort tot een van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Een taak van het Britse parlement is om de EU documenten door te zoeken en hierbij de Britse wet toch te handhaven welke overeenkomen met Europese wetgevingen en verdragen. De Britse ministers zijn betrokken bij deze EU wetgeving en mogen niks beslissen voordat het parlement het heeft onderzocht. Europa heeft de bevoegdheid om de wetgeving toe te passen in het Verenigd Koninkrijk, maar het parlement beslist over nieuwe of wijzingen rond de wetgeving.

Uit de geanalyseerde omgevingsfactoren kunnen we het volgende concluderen over Engeland:
1. Hoogst genoteerde land om zaken te doen
2. Een internationaal concurrerend belastingmilieu voor buitenlandse investeerders
3. Minst aantal barri??res voor ondernemers in de wereld
4. Leider in innovatie
5. E??n van de stabielste politieke omgeving
6. Stabiele regelgeving

Deze punten laten zien dat Engeland een gunstige ondernemingsomgeving heeft. Dit is positief voor het ENTP. De betrouwbaarheid en garantie voor gemaakte afspraken en samenwerkingen is groter wanneer een land politiek stabiel is. Dat Engeland innovatief ingesteld is betekend ook dat zij graag projecten ontwikkelen op dit gebied. Zij zullen hierin actief in participeren aangezien de machtsafstand klein is. Met betrekking tot de projecten zullen de Engelse New Towns met tegenslagen kunnen omgaan en altijd positief naar een innovatieve oplossing zoeken.


5 || Marktonderzoek
In dit hoofdstuk wordt de markt welke betrekking heeft op het ENTP nader onderzocht. Het eerste deel van het onderzoek laat de potentiele markt van het ENTP zien. Daarna worden de ontwikkelen op de markt kort weergegeven, dit zijn vooral ontwikkelingen op Europees- en subsidie gebied. Als derde is er met behulp van het model van Porter de aantrekkelijkheid van de markt gemeten en als laatste worden de vier grootste concurrenten van het ENTP uitvergroot.
5.1 || Potentiele markt
Momenteel richt het ENTP zich op New Towns in Europa. Voor dit onderzoek worden drie groepen aan potentiele klanten onderzocht. Deze groepen hebben gemeenschappelijke kenmerken en behoeften wat maakt dat zij potentie als lid hebben voor het ENTP.
5.1.1 New Towns Engeland
In hoofdstuk drie zijn de huidige New Towns van het ENTP weergegeven. Op dit moment gebruiken er vier Engelse leden de service van het ENTP: Milton Keynes, Harlow, Basildon en Ashford. Op afbeelding 1 zijn de 22 New Towns in Engeland aangeduid op de kaart, deze zijn ontstaan middels het ”New Towns act”. Deze steden zijn in drie fases worden verdeeld. De jaartallen en de manier van huisvesting is de oorzaak van deze verdeling. De ”Garden cities” zijn ontwikkeld om het beste van de stad en het leven te combineren en woningen voor werkende mensen te cre??ren (Hope, 2014). Vanzelfsprekend zijn deze steden niet allemaal hetzelfde. Dit maakt ook dat zij verschillende belangen als prioriteit zien. De noordelijke steden zijn sterk afhankelijk van de productie voor de werkgelegenheid. De steden rondom Londen leunen op het woon- en werkverkeer van de hoofdstad. Deze New Towns in Engeland zijn succesvol omdat zij iets hebben wat schaars is in Londen: goedkope grond.

Deze steden vormen de primaire doelgroep voor het ENTP. Gezien de geschiedenis, ontwikkelingen en ligging van de steden, kunnen de interesses en problemen verschillen. Voor het ENTP is onderzoek naar de behoeften dan ook zeer belangrijk bij het bieden van services aan deze doelgroep.

http://www.centreforcities.org/blog/why-are-new-towns-the-fastest-growing-uk-cities-over-the-last-century/
http://www.tcpa.org.uk/data/files/TCPA_New_Towns_Study_Stage_1_An_Introduction_EMBARGOED.pdf

http://thinkcities.org.uk/new-generation-new-towns-garden-cities/

5.1.2 Semi New Towns
De definitie New Towns welke in hoofdstuk drie vermeld is, is veelomvattend. Semi New Towns zijn steden die opkomende New Towns zijn of niet voldoen aan alle eigenschappen, maar welke tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Het Britse zakendagblad ”The Financial Times” doet jaarlijks onderzoek en stelt rapporten op over wereldwijde steden van de toekomst. In het rapport ”European Cities and Regions of the Future 2014/15” heeft Londen de plek bemachtigd van Europese stad van de toekomst voor dit jaar (The Financial Times, 2014).

De steden zijn aan de hand van de volgende criteria met elkaar vergeleken: menselijke kapitaal en levensstijl, economische potentie, infrastructuur en bedrijfsvriendelijk. Voor het ENTP is er gekeken naar de ”small and micro cities” dit zijn kleine steden die groeien op deze gebieden en potentie hebben daarom kenmerken van New Towns.

Tabel 5.1 Engelse steden van de toekomst 2014-15
Bath Lancaster
Durham Lincoln
Hemel Hempstead Harwich
Chester Grimsby

http://www.berlin-partner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/studien-rankings/2014/European-Cities-of-the-Future_2014-15.pdf

5.1.3 Commerci??le partijen
Om de ontwikkelde projecten tot een succes te maken zijn er behalve de deelnemende leden ook partners bij betrokken. Deze partijen verschillen van universiteiten, wereldwijde netwerken en ondernemingen.

Met als doelstelling van een meer marktgerichte service, kan het ENTP haar diensten aanbieden aan commerci??le partijen. Bedrijven zijn tegenwoordig meer met innovatie en onderzoek bezig. Dit zouden zij graag op een internationaal niveau willen bereiken. De Europese Unie ondersteunt groei en innovatie met de nieuwe doelstellingen en programma’s (European Commission, 2015). Voor midden- en klein bedrijven is toegang tot financi??n moeilijk en daarom is het mogelijk voor deze partijen om financiering hiervoor aan te vragen. Gezien deze behoefte kan het ENTP hierop inspelen en wellicht subsidiehulp aanbieden. De Europese Unie heeft uiteenlopende belangen. Voor bedrijven zijn er dus genoeg kansen om te participeren in Europese projecten.

Een aantal voorbeelden (Access to finance, 2015):
– Bedrijven in audiovisuele en creatieve sector
– Bedrijven die bezig zijn met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
– Bedrijven die willen exporteren naar het buitenland
– Internationale of private organisaties

De vele mogelijkheden weergeven een kans voor het ENTP. In dit onderzoek wordt er niet verder ingegaan op specifieke bedrijven in Engeland met een behoefte aan subsidiehulp. Er is wel gekeken of deze behoefte en mogelijkheden er zijn. De behoefte vanuit Engelse bedrijven voor financiering is gebleken (Finance and support for your business, 2015). Dit betekend dat naast New Towns, ook ondernemingen een kansrijke doelgroep voor het ENTP is.

5.2 || Marktontwikkelingen
http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_community

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/what/investment-policy/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Sinds de jaren is er een toenemend belang en invloed van Europa (Raad voor het openbaar bestuur, 2013). De bepalende wet- en regelgeving richt zich steeds meer op het beleid binnen decentrale overheden (European Commission, 2015). De belangrijkste ontwikkelingen waar Europese kennisnetwerken en gemeenten rekening mee moeten houden zijn de Europese wetgeving, regelgeving en subsidies. Het is belangrijk dat de netwerken de gebeurtenissen vanuit Europa in de gaten houden zodat gemeenten niet de fout ingaan.

Subsidies
De Europese begroting voor 2015 bedraagt ‘145,6 miljard (European Commission, 2015). In onderstaande figuur is te zien over welke programma’s het geld verdeeld is. De drie grootste onderwerpen zijn:
– Economische, sociale en territoriale cohesie
– Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
– Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid.

Figuur 5 Europese begroting 2015 (Bron: European Commission, Annual budget)
De Europese Unie heeft een strategie ontwikkeld genaamd Europa 2020-strategie. Hiermee willen zij de groei stimuleren en effici??nt en duurzaam investeren in de economie en innovatie. Hierbij zijn vijf kerndoelstellingen opgesteld (European Commission, 2014). De nieuwe meerjarenbegroting voor subsidies 2014-2020 moet eraan meehelpen om de doelstellingen te realiseren. De gesubsidieerde projecten moeten dus passen in deze gestelde prioriteiten.

De Verenging van Nederlandse Gemeenten heeft een subsidiewijzer 2014-2020 ontwikkeld waarbij de veranderingen van Europa overzichtelijk zijn gemaakt (Vereniging van Nederlandse gemeenten, 2014). Hiermee is het voor overheden makkelijker om hun eigen belangen aan te passen aan die van de Europese Unie.

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van subsidies zijn als volgt:
– De afzonderlijke programma’s 2007-2013: ”Lifelong Learning Programme”, ”Youth in Action programme”, ”the Action programme” en ”Culture and Media programme” zijn samengevoegd.
– Een groot programma bijgevoegd voor onderzoek en innovatie: Horizon 2020
– Het programma LIFE is de opvolger van Life+ (2007-2013), de ontwikkeling van een beter milieubeleid staat hierin centraal.
– ”Creatief Europa” bestaat nu uit de oude programma’s: Cultuur 2007, Media 2007 en Media Mundus.

Europese wet- en regelgeving (Algemene Rekenkamer, 2015)
De Algemene Rekeningkamer brengt jaarlijks een EU-trendrapport uit welke bestaat uit een onderzoek naar trends en het financieel management van Europa. Het Europese beleid en haar regels hebben zowel directe als indirecte invloed op gemeenten en hun ruimtelijke/economische ontwikkeling. Sommige besluiten van de EU zijn bindend en andere niet. Aanbevelingen, richtsnoeren mededelingen, en adviezen zijn niet bindend. De lidstaten zijn verplicht om de richtlijnen, verordening en beschikkingen toe te passen. Deze zijn dus bindend (Algemene Rekenkamer, 2015). Er zijn vele richtlijnen, grotendeels zijn ze gericht op milieu. De meeste zijn ”sectoraal”, deze hebben dus een inhoudelijk doel beoogt (Vereniging van Nederlandse gemeenten, 2011).

http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/02/europese-regelgeving-en-ruimteljike-ordening-vng-handreiking-2011.pdf

http://www.vng.nl/files/vng/20150224_europese_subsidiewijzer.pdf

5.3 || Marktaantrekkelijkheid

Vijfkrachtenmodel Porter
Om de aantrekkelijkheid van de markt te kunnen bepalen, pas ik het model van Porter toe om inzicht te krijgen van de competitiviteit binnen de industrie. In bijlage 1 is het model weergegeven. De volgende punten bepalen de competitiviteit: dreiging van potentiele toetreders, macht van leveranciers, dreiging van substituten en de macht van afnemers (Alsem, 2013).

http://www.lancelots.nl/marketing/branche-en-concurrentie

http://api.ning.com/files/eNXLeFDjxICH8gur8nTT*56zSgljONPU8s3qtP*RuYJoG4rdkiVomtiisS-gyn-ltnYSiv73jlEfSQS8n8CeHTkS7MZRW9cA/Succesfactoren_van_een_Kennisnetwerk.pdf

http://www.rob-rfv.nl/documenten/boekje_advies_met_europa_verbonden.pdf
http://www.rob-rfv.nl/rob/publicaties_rob?viewall=1

http://en.wikipedia.org/wiki/Porter_five_forces_analysis
http://zakelijk.infonu.nl/marketing/43869-porter-5-krachtenmodel.html

Dreiging van potentiele toetreders
Hier wordt gekeken naar hoe gemakkelijk nieuwe toetreders ook deze dienst kunnen aanbieden. Bij de dreiging van nieuwe toetreders wordt gekeken naar een aantal punten. Vakkennis is een van die punten. Met betrekking tot een Europees kennisnetwerk is het hebben van kennis op het gebied van de Europese Unie zeer belangrijk om haar leden te adviseren. Dit kan dus als een drempel worden gezien voor toetreders, niet iedereen beschikt over de juiste kennis. Klantloyaliteit speelt ook een rol wanneer nieuwkomers zich aanbieden op de markt. Wanneer een kennisnetwerk lang bestaat en in deze jaren hun leden tevreden heeft weten te houden, is de loyaliteit groter. Nieuwe toetreders zullen daarom veel moeten investeren om marktaandeel te winnen. Door deze factoren zal het voor potentiele toetreders moeilijk worden om succesvol de industrie te betreden en daarom is de dreiging van potentiele toetreders klein.

Macht van leveranciers
De macht van leveranciers is afhankelijk van de hoeveelheid leveranciers dat een organisatie heeft. Aangezien in deze situatie het gaat om de verkoop van een dienst, zijn er geen tastbare producten die geleverd worden. Op vier gebieden verschilt een dienst van een product: tastbaarheid, heterogeen, gelijktijdige productie en consumptie en geen bederfelijkheid (Lovelock, 2011). Gezien deze punten kan het personeel van het ENTP worden aangewezen als leverancier van de leden. Het personeel levert de informatie en omliggende activiteiten rond de projecten aan de steden.

Dreiging van substituten
Mede door substituten kan de vraag naar de dienst veranderen. Een dienst dat niet hetzelfde is, maar wel in dezelfde behoefte voorziet. De behoefte in dit geval is kennis overdracht ‘ en uitwisseling. Er is geen substituut voor de gehele Europese netwerkindustrie. Echter kunnen instanties er wel voor kiezen de diensten apart te behartigen. Overheidsinstanties kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om op eigen kracht samen te werken met andere instanties welke ze zelf kiezen. Ook kunnen zij een medewerker aannemen welke expertise heeft van Europa en de ontwikkelingen en belangen onderzoekt die perfect aansluiten bij hun eigen doelstellingen. Op deze manier heeft de overheidsinstelling de activiteiten in eigen handen en wordt er specifieker aan de doelstellingen gewerkt.

Macht van afnemers
Afnemers kunnen organisaties laten concurreren door middel van diversiteit en kwaliteit van de service. De onderhandelingspositie van de afnemers hangt af van een aantal factoren. In dit geval zijn er veel afnemers. In Europa zijn er veel overheidsinstanties en andere instellingen welke baat hebben bij kennisuitwisseling en het hebben van de recente informatie van de EU. Echter voor deze instanties is het makkelijk om van netwerk te wisselen. Wanneer een netwerk niet meer bij hun behoefte aansluit, kunnen ze overstappen. Dit zorgt ervoor dat de wensen en behoeften van de afnemers belangrijke factoren zijn en daarom is de macht van de afnemers groot.

Concurrentie intensiviteit
Er zijn vele netwerken actief in Europa, deze verschillen in grootte, onderwerp en service. De keuze voor een netwerk is aan de ”klant”, meestal een overheidsinstantie. Een instantie kijkt naar de activiteiten en de overige leden van de organisatie in hoeverre dit bij zichzelf aansluit. Zoals in de marktontwikkelingen al beschreven staat, is elke lidstaat, dus elk gemeente, verplicht zich aan de regels van de EU te houden. Deze regels zijn zeer gedetailleerd en daarmee moeilijker te vertalen naar het belang van de gemeente. Uit een rapport over de ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie (Algemene Rekenkamer, 2015) blijkt dat gemeenten niet goed overweg kunnen met Europese wet- en regelgeving. Het gevolg hiervan is dat zij subsidies zijn misgelopen voor vele projecten. Gezien dit feit, is er een groei in de vraag naar expertise op dit gebied (Raad voor het openbaar bestuur, 2013). Een Europees kennisnetwerk biedt hierin dan hulp. De intensiviteit van de concurrentie groeit dus.

Uit de Porter analyse kunnen we concluderen dat er een hoge competitiviteit is binnen de industrie waarin het ENTP zich bevindt. Het is voor nieuwe toetreders niet makkelijk om de markt te betreden, kennis en loyaliteit zijn factoren welke het moeilijker maakt. Het belang van Europa en subsidies neemt wel toe waardoor expertise op deze gebieden belangrijker wordt. De macht van de afnemers is daardoor ook groot aangezien zij netwerkorganisaties laten concurreren met hun thema’s aan daarbij hun verleende service. De netwerken welke actief zijn binnen Europa concurreren ook voor een deel met netwerken die niet alleen gericht zijn op de EU.

5.4 || Concurrentieanalyse
In dit hoofdstuk zullen de directe concurrenten van het ENTP worden geanalyseerd. De vier grootse concurrenten worden op een rijtje gezet en ik onderzoek van elke concurrent de bijbehorende sterkten en zwakten. De analyse wordt op de categorie ”dienst” uitgevoerd, waarbij de organisaties worden vergeleken met vergelijkbare eigenschappen (Hollensen, 2011). Ik heb dus gekeken naar bedrijven welke net als het ENTP een netwerk en hulp biedt aan de overheid, onderzoekscentrums en bedrijven rond belangen van de Europese Unie. Deze vier concurrenten zijn gekozen omdat zij in dezelfde behoefte voorzien als het ENTP en een deel van de Engelse markt dienen en dus een bedreiging vormen. Op het gebied van de sterkten en zwakten van de concurrent kan het ENTP haar strategie aanpassen.

Er zijn 19 grote kennisnetwerken in Europa welke onderverdeeld zijn twee categorie??n: brede en specifieke kennisnetwerken. Specifieke netwerken richten zich tot maar ‘?n beleidsterrein. Brede kennisnetwerken bieden hulp op het gebied van verschillende beleidsterreinen en specifieke nemen ‘?n beleidsterrein als uitgangspunt. Het ENTP valt onder de categorie breed. (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2012). De hoofdthema’s van het ENTP zijn: milieu, duurzaamheid, economie, stedelijke ontwikkeling, sociaal en cultureel.

1. East of England European Partnership
East of England helpt organisaties in Engeland om het meeste uit Europa te halen. Dit in samenwerking met: the East of England Local Government Association (LGA), universiteiten en lokale bedrijven. In 1998 is het kantoor opgericht als een samenwerkingsverband tussen de standpunten van de lokale organisaties (East of England Local Government Association, 2013). Het team bestaat uit vier medewerkers met elk hun eigen werkgebieden.

De visie van East of England voor 2014-2015 richt zich tot hun lokale partners zodat zij enige invloed kunnen hebben op de gesprekken over het nieuwe programma van de EU. Ook willen zij zoveel mogelijk inkomsten genereren om voortdurend een hoge kwaliteit en service gerichte dienst te verlenen (East of England Local Government Association, 2014).

Gebieden van belang (East of England Local Government Association, 2013):
‘ Culture ‘ Health ‘ public health and social care
‘ Digital services ‘ Social affairs
‘ Education and Skills ‘ Research
‘ Energy ‘ Enterprise and Entrepreneurship
‘ Environment ‘ Financial Instruments
‘ EU Growth Programme ‘ Youth
‘ Maritime affairs ‘ Sport
‘ Tourism ‘ Transport and TEN-T

Hun focus ligt momenteel in het adviseren rond de vernieuwde financieringsprogramma’s 2014-2020 van de Europese Unie. Op basis van de interesses en behoeften van de partners van East of England passen zij hun beleidsterreinen aan. Volgens het business plan hecht de organisatie veel waarde aan kwaliteit en service (East of England, 2014). De toekomstige strategie van East of England zal bestaan uit: de zichtbaarheid vergroten bij EU instellingen en de communicatie verbeteren met de partners.

Sterktes:
‘ Luistert naar de partners en past de actiegebieden aan zodat deze aansluiten aan hun interesse en behoeften op dat moment.
‘ Veel werkgebieden.
‘ Hebben al een concurrentievoordeel op de Engelse markt.
‘ Gekwalificeerd personeel.
Zwaktes:
– Hebben minder ervaring met andere steden in Europa.
– Afhankelijk van East of England LGA.

2. Euro Cities
Eurocities is opgericht in 1986 door de burgemeesters van de volgende grote steden: Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon Milaan en Rotterdam. Het doel van het netwerk is om de rol die lokale overheden moeten spelen in een bestuursstructuur te versterken. De organisatie streeft ernaar om de meningen te vormen van de stakeholders van Brussel en de focus van de EU wetgeving te verschuiven zodat overheden strategische uitdagingen op een lokaal niveau aan kunnen pakken (EUROCITIES, 2013). Europese steden die een inwoneraantal hebben van 250.000 of meer kunnen lid worden. Sinds 2006 rijkt de organisatie jaarlijks de EUROCITIES award uit met elke keer een ander thema. Het is een prijs voor hun lid steden die een uitstekende prestatie hebben geleverd om de kwaliteit van het leven van de burgers te verbeteren (Eurocities, 2015).

Gebieden van belang:
‘ Culture ‘ Knowledge society
‘ Economic development ‘ Mobility
‘ Environment ‘ Social affairs
‘ Cooperation

Eurocities heeft haar toekomstige strategie aangepast aan de 2020-strategie van Europa. Wat de organisatie belangrijk vindt voor de toekomst is gezamenlijk de gestelde doelen bereiken. Ze stellen het belang van de steden en daarmee de burgers in Europa voorop (Eurocities, 2014).

Sterktes:
‘ Per thema een eigen forum welke de beleidsontwikkelingen in de gaten houdt.
‘ Werken met ”working groups” zodat er per thema de juiste kennis en expertise beschikbaar is.
‘ Gedetailleerde onderwerpen van belang.
‘ Stijging in leden en partners door heel Europa.
Zwaktes:
– Gericht op ”grote” steden.
– Riskante financi??le situatie (Eurocities, 2014).

3. International Urban Development Association
De organisatie INTA is ontstaan in Parijs als de International New Towns Association (INTA) en is actief vanaf 1976. In deze tijd werden stedenbouwkundige projecten ontworpen ter ondersteuning van de algemene economische groei. De oprichter geloofde in het belang van internationale samenwerking rond de projecten welke gebieden en leefomstandigheden hervormen (INTA, 2015). In 2004 is de naam veranderd in de International Urban Development Association. Het is een wereldwijde vereniging waar publieke en private beleidsmakers samenkomen om kennis, ervaring en plannen delen voor een ge??ntegreerde stedelijke ontwikkeling.

Om haar leden te helpen rond de toekomst visie van stedelijke ontwikkeling en duurzame oplossingen te bedenken voor de stad, heeft de organisatie het programma ”Objective 2030” gecre??erd (INTA, 2014). In dit programma werkt INTA met ”Communities of Competences”.

Gebieden van belang (INTA, 2015):
‘ Innovation, knowledge economy ‘ New mobility and infrastructure
‘ Culture, creativity, cities ‘ Tourism and heritage
‘ Urban forms, architecture and design ‘ Sustainability and energy efficiency
‘ Metropolitan development ‘ Strategic regional development
‘ Inclusive cities ‘ Economic planning

De toekomst visie van het INTA richt zich tot werkgroepen. Ze willen meer gebruik maken van instrumenten waarmee hun leden nog meer kunnen delen, strategie??n uitwisselen en oplossingen bedenken ( INTA International Urban Development Association, 2015).

Sterktes:
‘ Diverse leden zodat werken in verschillende sectoren en disciplines mogelijk is.
‘ Lang bestaan ‘ veel ervaring en klantloyaliteit.
‘ Veel voordelen als member (zichtbaarheid, advies, Europese projecten).
‘ Veel partners in Engeland.
‘ Stijging in ledenaantal.
Zwaktes:
– Meer gericht op stedelijke ontwikkeling.
– Franse oorsprong wat kan leiden tot onderlinge culturele verschillen.

4. Eurotowns
Vanaf 1991 bestaat het netwerk Eurotowns, welke beschikbaar is voor Europese steden die een inwoneraantal hebben tussen de 50.000 en 250.000 (Eurotowns, 2012). De missie van Eurotowns is middelgrote steden te ondersteunen in activiteiten om de Europese 2020 doelstellingen te bepalen. Kleine en middelgrote steden spelen een belangrijke rol in de economische en sociale impact van Europa. Het netwerk wil deze steden een kans bieden om hun behoefte ook te voorzien rond de Europese wetgeving.

Gebieden van belang (Eurotowns, 2012):
‘ Lifelong learning ‘ Knowledge economy
‘ Sustainable transport ‘ Socially inclusive
‘ Physical environment

Met behulp van interne onderzoeken en brainstormen richt Eurotowns haar visie op de belangen van haar leden om de 2020 doelstellingen te behalen. Voor de grootste belangen heeft de organisaties een ”Task Team”. Dit team werkt op basis van de belangrijkste uitdagingen en wensen van de leden. De strategie van Eurotowns focust zich op het belang van de middelgrote steden in Europa naar voren te brengen. Zij willen laten zien dat deze steden een belangrijk aandeel hebben in de ontwikkeling van Europa (Executive Council news breafly March 2015, 2015).

Sterktes:
‘ ”Task teams”
Zwaktes:
– Klein netwerk

Tabel 5.1 Overzicht concurrenten
Aantal
deelnemende
landen Aantal
deelnemende
organisaties Type
deelnemende
organisaties Engelse leden
European New
Towns & Pilot Cities
Platform (ENTP) 10 landen 26 Gemeenten Ashford, Basildon, Harlow, Milton Keynes
East of England Bedfordshire, Cambridge shire, Essex, Hertfordshire, Norfolk and Suffolk.
Euro Cities 25 landen 103 Lokale overheden Birmingham, Brighton & Hove, Bristol, Liverpool, London, Manchester, Preston, Sheffield, Sunderland, Wolverhampton
INTA 100 landen 4000 Lokale overheden, onderzoeksinstellingen, particulieren Birmingham, London, Buckinghamshire, Sheffield, Yorkshire, Manchester
Eurotowns 8 landen 17 Gemeenten Hastings

In onderstaande tabel worden op vijf factoren de concurrenten met elkaar vergeleken. Deze worden als volgt beoordeeld: ++ zeer goed, + goed, ‘ neutraal, – slecht, — zeer slecht.

Tabel 5.2 Sterke en zwakke punten concurrentie
East of England Euro Cities INTA Eurotowns
Netwerk + + ++ ‘
Expertise ++ + ++ ‘
Belangen ++ ++ + +
Social media/website ‘ ++ + +

Uit bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat Eurocities en het INTA de meeste bedreiging vormen voor het ENTP. Om te concurreren zal het ENTP zich moeten onderscheiden op het gebied van expertise, service en technologie. Dit is mogelijk wanneer zij blijven leren op de belangengebieden van Europa en een team aanhouden van gekwalificeerd personeel. Intern en extern onderzoek kan erbij helpen om een strategie te ontwikkelen waarbij er meer leden geworven kunnen worden. Om het marktaandeel te vergroten kan het ENTP overwegen om de doelgroep uit te breiden en niet alleen op New Towns te richten.
5.5 || Kansen en bedreigingen
De externe analyse is uitgevoerd wat betekend dat de kansen en bedreigingen voor het ENTP duidelijk zijn. In onderstaande tabel zijn de kansen en bedreigingen beschreven die door middel van onderzoek naar de marktomgeving en concurrentie zijn gevonden.

Kansen Bedreigingen
ENTP richt zich niet alleen op kennisuitwisseling
(concurrentievoordeel) Strengere regels Europese Unie
Groeiende interesse in Europese projecten Toenemende concurrentie
New Towns/steden buiten Europa Focus verschuiving van thema’s
Toegankelijk netwerk voor middelgrote/kleine steden Grote macht afnemers


6 || Strategische opties
Nadat een intern en extern onderzoek is verricht, worden de resultaten in een SWOT analyse weergegeven. De sterkten en zwakten zijn naar voren gekomen door de diepte interviews en desk research waarbij interne rapporten en projecten van het ENTP gebruikt zijn. De kansen en bedreigingen zijn gevonden doordat de concurrentie en de markt die wordt voorzien is onderzocht.

6.1 || SWOT analyse
Sterktes Zwaktes
1. Op de hoogte van de focus van EU 1. Financi??le positie
2. Experts 2. Kleine personeelsbezetting
3. Sterk netwerk 3. Afhankelijk van subsidies
4. Events en conferenties 4. Sociale media kanalen niet optimaal benut
_________________________________________________ ________________________________________
Kansen Bedreigingen
1. ENTP richt zich niet alleen op kennisuitwisseling (concurrentievoordeel) 1. Strengere regels Europese Unie
2. Groeiende interesse in Europese projecten 2. Toenemende concurrentie
3. New Towns/steden buiten Europa 3. Focus verschuiving van thema’s
4. Toegankelijk netwerk voor middelgrote/kleine steden 4. Grote macht afnemers

Hierna wordt de confrontatiematrix ingevuld. Met behulp van een confrontatiematrix worden de sterken, zwakten, kansen en bedreigingen met elkaar verbonden (Alsem, 2013). Op deze manier kunnen de sterken en kansen de zwakten en bedreiging tegen elkaar worden afgestreept. Na het invullen van de matrix worden er drie strategie??n voor het ENTP geformuleerd. De strategie??n worden daarna geanalyseerd of deze haalbaar zijn. In hoofdstuk 7 wordt ‘?n strategie gekozen en uitgewerkt.

6.2 || Confrontatiematrix
Om de factoren de beoordelen naar positief of negatief verband zijn de volgende punten gebruikt: ++ sterk positief verband, + licht positief verband , geen verband, – negatief verband , — zeer negatief verband.

Sterkten Kansen Bedreigingen Totaal
K1 K2 K3 K4 B1 B2 B3 B4
S1 ++ ++ + + ++ + + +10
S2 + + + + + ++ +9
S3 + + + + + + – +5
S4 + + + + — +2
Zwakten
Z1 ++ ++ ++ – – +4
Z2 – – – – – -5
Z3 – – – – -4
Z4 – — -3
Totaal +5 +6 +3 +4 +1 0 +4 -5

Uit de matrix blijkt dat S1 en S2 een positieve invloed hebben op de rest van de factoren. De combinaties met een sterk positief of negatief verband worden hieronder weergegeven:

Sterke ‘ Kans: Deze combinatie staat gelijk aan groei. Een kans voor het ENTP kan door een interne sterkte worden benut.
– SK1 Op de hoogte van de focus van EU – ENTP richt zich niet alleen op kennisuitwisseling (concurrentievoordeel)
In tegenstelling tot de meeste concurrentie, biedt het netwerk van het ENTP meer dan alleen kennisuitwisseling. De veranderingen in het beleid van de Europese Unie vertalen zij in heldere lijnen naar de leden toe. Met deze sterke wordt het voordeel dat zij hebben tegenover de concurrentie dus optimaal benut.
– SK2 Op de hoogte van de focus van EU – Groeiende interesse in Europese projecten
Er is een groeiende interesse van vele gemeenten en overheidsinstanties naar internationale samenwerking en het ontwikkelen van Europese projecten. Doordat het ENTP op de hoogte is van de ontwikkelingen van de EU kunnen zij deze kans positief benutten.

Sterke ‘ Bedreiging: Een bijpassende strategie voor deze combinatie is dat de sterke gebruikt moet worden waarbij de bedreiging wordt afgeweerd.
– SB1 Op de hoogte van de focus van EU – Strengere regels Europese Unie
In de loop der jaren zijn de regels van het de Europese Unie aangescherpt. Echter blijft het ENTP deze regels en ontwikkelingen volgen waarbij deze bedreiging wordt afgeweerd door de sterkte van de organisatie.

– SB2 Experts – Focus verschuiving van thema’s
Elk jaar worden de doelen van een stad of gemeente aangepast aan de huidige ontwikkelingen van de stad of die van de EU. Hierdoor is het mogelijk dat een bepaald thema niet meer aansluit bij de huidige activiteiten van de gemeente. Echter moet het ENTP thema’s verzorgen welke van belang zijn voor haar leden. Wanneer het ENTP de juiste experts heeft op elk gebied, is het nog steeds mogelijk om de leden de juiste service aan te bieden en hiermee dus de bedreiging van focus verplaatsing te weren.

Zwakte ‘ Kans: Verbeteren staat bij deze combinatie centraal. De zwakte wordt versterkt om de kans te benutten. Dit kan door de zwakte te verbeteren of te vertalen naar een sterke.
– ZK1 Financi??le positie – Groeiende interesse in Europese projecten
– ZK2 Financi??le positie – New Towns/steden buiten Europa
– ZK3 Financi??le positie – Toegankelijk netwerk voor middelgrote/kleine steden
De financi??le positie van het ENTP heeft een negatief gevolg voor veel factoren, zowel intern als extern. Mede door de kansen welke beschikbaar zijn, is het mogelijk om de negatieve financi??le situatie te veranderen. Doordat steeds meer steden ge??nteresseerd zijn in Europese projecten kan het ENTP meer leden werven. Kennis hoeft niet alleen binnen Europa worden uitgewisseld, ze hebben al partners in China en India wat blijkt dat er ook baat is bij lidmaatschap buiten Europa. In tegenstelling tot de concurrenten, is het ENTP niet alleen toegankelijk voor grote steden. Al deze kansen kunnen leiden naar uitbreiding van het netwerk en daarbij kan de deze financi??le zwakte worden geweerd.

Zwakte ‘ Bedreiging: De beste strategie hier is om de zwakte te versterken zodat de bedreiging afgeweerd kan worden.
– ZB1 Sociale media kanalen niet optimaal benut – Toenemende concurrentie
Uit het interne onderzoek is gebleken dat het ENTP niet genoeg zichtbaar is in de virtuele wereld. Niet genoeg betekend in deze context dat de concurrent makkelijk te vinden is. Naast een website is de organisatie niet actief op sociale media. In 2015 is het belangrijk om zichtbaar te zijn en met toenemende concurrentie wordt dit belang versterkt.


6.3 || Opties
De formulering van strategische opties is de eerste opzet voor de uiteindelijke strategie. Hier wordt gekeken of de betreffende sterke of zwakte moet worden aangepast zodat er beter wordt ingespeeld op de kansen en bedreigingen (Kleijn, 2013).

Strategische optie 1 Marktontwikkeling
De eerste optie omvat een groeistrategie. Het Ansoff-model biedt hulp bij het ontwikkelen van de groeistrategie??n (Alsem, 2013). Er wordt gekeken naar de bestaande dienst en markt en de nieuwe dienst en markt. De vier groeistrategie??n zijn als volgt: marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling of diversificatie. De strategie marktonwikkeling omvat de bestaande dienst aanbieden op een nieuwe markt. Het uitgevoerde onderzoek was gericht op Engeland. Om deze markt te benaderen zijn er echter wel aanpassingen aan de huidige dienst nodig. Zoals in het tevredenheidsonderzoek te lezen is zijn de leden merendeels tevreden met de huidige dienst van het ENTP. Uit het onderzoek is gebleken dat gemeenten sterk afhankelijk zijn van de belangen van Europa waardoor zij nog actiever en regelmatiger ontwikkelingen willen doorkrijgen. De doelgroep zal niet meer specifiek de term ”New Towns” omvatten, maar ook omliggende steden welke gemeenschappelijk kenmerken hebben van een nieuwe stad. Naast deze New Towns kunnen ook commerci??le partijen zoals verschillende ondernemingen een doelgroep vormen.

Strategische optie 2 Strategische samenwerking
De tweede optie voor het ENTP zou een samenwerking kunnen zijn. Wanneer het ENTP zich samenvoegt met een concurrent betekend dit meer financi??le zekerheid en kunnen zij de marktpositie versterken (Groot, 2007). Een strategische alliantie zou mogelijk zijn met de organisatie: East of England. Hierbij is het van belang dat het ENTP en East of England van elkaar kunnen leren maar ook hun eigen vaardigheden behouden. Voor het ENTP betekend dit gelijk een aandeel op de Engelse markt en meer middelen om aan de wensen van de leden te voldoen.

Strategische optie 3 Adviesbureau
Het ENTP beschikt over gekwalificeerd personeel. Zij beschikken op verschillende gebieden kennis en ervaring. In het onderzoek is gebleken dat de leden behoefte hebben naar persoonlijk advies. Een mogelijke strategie zou zijn om de organisatie om te zetten van netwerk naar adviesbureau. Op deze manier zijn de werkzaamheden van het ENTP gerichter op de doelstellingen van de klanten te behalen. Ook wordt de financi??le situatie positief be??nvloed aangezien dan de behoefte aan subsidies niet meer van belang is. Met deze strategie worden andere sectoren benaderd.


6.4. || Haalbaarheid
Met behulp van het FOETSJE model worden de opties getest op haalbaarheid. Voor de uitvoering van de strategie zijn de onderdelen financieel, organisatorisch en sociaal volgens Bruins het meest belangrijk. Deze hebben daarom een hogere wegingsfactor (Bruins, 2012). 0 staat gelijk aan niet haalbaar en de wegingsfactoren 1 tot met 5 worden gebruikt waarbij 5 het meest haalbare betekend.

Optie 1 Optie 2 Optie 3
Passendheid 5 3 4

Haalbaarheid (FOETSJE)
Financieel haalbaar 4 4 3
Organisatorisch uitvoerbaar 4 3 3
Economisch verantwoord 4 4 4
Technisch haalbaar 4 3 4
Sociaal aanvaardbaar 4 3 4
Juridisch zeker 3 2 3
Ecologisch verantwoord 4 3 4

Aanvaardbaarheid 4 3 3

Totaal 36 28 32

Uit bovenstaande matrix is af te lezen dat optie 1 het meest haalbare is voor het ENTP. In de volgende hoofdstukken wordt deze strategie uitvergroot en beschreven hoe het ENTP dit het beste kan aanpakken.

http://kennisbank.hva.nl/document/456256

7|| Marketingstrategie

https://books.google.nl/books?id=cuvte5WDerwC&pg=PA354&lpg=PA354&dq=macht+van+leveranciers+dienst&source=bl&ots=CLPhU-soIC&sig=tq6Zk8WGGIQP69lPeadl0e-FwXc&hl=nl&sa=X&ei=UHQiVcCqIIinsAGkt4S4Dw&ved=0CFwQ6AEwCQ#v=onepage&q=macht%20van%20leveranciers%20dienst&f=false

http://essay.utwente.nl/62677/1/Bachelor_opdracht_eind_versie_3.pdf

https://books.google.nl/books?id=EvvxvWdEZMkC&pg=PA28&dq=marketingmix+dienst&hl=nl&sa=X&ei=yIErVcm5I5fkavKigcgB&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=marketingmix%20dienst&f=false

Marketingdoelstellingen

7.1 || SDP analyse
Een SDP analyse is de juiste manier om te bepalen waar (de doelmarkt) en hoe (positionering) de beslissing rondom de marketingstrategie voor het ENTP wordt ontwikkeld.
7.1.1 Segmentatie
De analyse begint met het segmenteren van de markt. Christopher Lovelock geeft twee categorie??n van variabelen die de verschillen tussen de segmenten weergeeft voor business markten: gebruikerskenmerken en gebruikersgedrag (Lovelock, 2011). Onder deze categorie??n vallen onder andere de geografische, psychologische, geslacht en gedrag segmenten. De huidige en potentiele klanten van het ENTP vormen samen het marktsegment. Deze groep deelt bepaalde kenmerken en behoeften. In deze situatie zijn niet alle variabelen van toepassing die in deze twee categorie??n vallen. Welke van belang zijn voor het ENTP zijn: gebruikersbehoefte en specifieke voordelen.

Het ENTP bevindt zich in een specifieke markt: internationaal en gericht op overheden maar ook bedrijven. Daarom is gedrag segmentatie de beste variabele om de markt op te delen. Voor internationale organisaties is het belangrijk om de behoeften en motieven te identificeren. Een effectieve vorm is kijken naar de voordelen welke de klanten hebben bij de dienst (Kotler P. , 2011). De leden van het ENTP ervaren als voordeel van de service dat subsidies worden binnengehaald en daarmee Europese projecten worden gerealiseerd. De New Towns en semi-New Towns in Engeland delen dezelfde behoefte: leren van elkaar om huidige problemen in een stad te voorkomen.
7.1.2 Doelgroep
Nadat de markt is gesegmenteerd, kijken we naar de klanten welke het ENTP wil dienen. Een doelgroep bestaat uit kopers die gemeenschappelijk behoeften of kenmerken delen. De doelgerichtheid kan worden uitgevoerd op verschillende niveaus: ongedifferentieerde marketing, micromarketing of gedifferentieerde marketing (Kotler P. , 2011). Met ongedifferentieerde marketing is het moeilijk om in alle behoefte te voorzien welke de klanten hebben.

De dienst zoals het ENPT aanbiedt, bevat geen verschillende merken of groepen wat een product wel kan hebben Dit betekend dat micro marketing de beste optie is. Micro marketing, ook wel niche of geconcentreerde marketing. Hiermee kan het ENTP een sterke markt positie bereiken. Dit wordt bereikt door kennis op te doen van de behoeften. De dienst en programma’s moeten effectief aangepast worden aan de segmenten.

Uit onderzoek is gebleken dat het concept van New Towns vandaag de dag nog steeds een grote rol speelt in Europa, maar vooral in Engeland. Met de ”New Towns act” en vele andere onderzoeken over New Towns laat zien hoe belangrijk het is. De eerste doelmarkt van het ENTP zijn de New Towns in Engeland. Deze steden zijn opgenomen in het New Towns act.
Deze onderzoeken gaan merendeels over de toekomst, waarin zij zich onderscheiden en want andere steden kunnen leren van de nieuwe steden (Department for Communities and Local Government, 2015). Hierdoor heeft het ENTP kansen om de New Towns als doelgroep te behouden. De tweede doelmarkt zijn de semi-New Towns. In hoofdstuk vijf zijn deze steden vermeld. Het zijn geen offici??le New Towns, maar door de snelle ontwikkeling is aangetoond dat deze veelbelovend zijn voor de toekomst. Dit laat ook zien dat zij bezig zijn met innovatie en co financiering vanuit Europa kunnen gebruiken. De derde doelmarkt van het ENTP zijn commerci??le partijen. Zoals in hoofdstuk vijf beschreven staat, stimuleert de overheid bedrijven op het gebied van innovatie en onderzoek. Gezien de doelstellingen van de Europese Unie kunnen zijn er vele bedrijven die kunnen participeren aan Europese projecten en in aanmerking komen voor subsidies.

7.1.3 Positionering
De laatste stap van de SDP analyse is het positioneren van het ENTP. Hier moet duidelijk worden hoe het ENTP zich onderscheidt van de concurrentie en wat voor imago zij naar de klant willen uitstralen (Kotler P. , 2011). Het gaat dus om de perceptie dat de klant heeft ten opzichte van de concurrent.

In het geval van ”business to consumer” marketing is het makkelijk door middel van marketing een merk te plaatsen in de perceptie van de klant (Kotler P. , 2011). Het ENTP heeft te maken met overheden en bedrijven waardoor ”business to business” toepasbaar is.
De belangrijkste service rond subsidiehulp van het ENTP kan ook door vele adviesbureaus vervuld worden. Echter zijn deze duurder en minder persoonlijk. In het geval van kennisnetwerken is service het punt waarop zij zich kunnen onderscheiden van de concurrent. Uit het onderzoek is gebleken dat de leden behoefte hebben aan persoonlijke interactie. Mede hierdoor moet het ENTP zich richten op het persoonlijke aspect van de service. De concurrenten van het ENTP bieden vooral veel thema’s aan en zijn gefocust op kennisuitwisseling. Het ENTP zal niet zoals andere netwerken zich primair op de kennisuitwisseling richten.

Unique selling points:
Het doel van positionering is het ENTP z?? op de markt zetten dat klanten voor het ENTP kiezen in plaats van de concurrent. Met andere woorden: waarom zouden zij voor het ENTP kiezen? Een ”unique selling point” zijn eigenschappen van de dienst in dit geval die zich onderscheiden van vergelijkbare diensten (Alsem, 2013). Het unieke voordeel dat de leden van het ENTP hebben is het gezamenlijk belang. Leden voelen zich met elkaar verbonden en dat heeft een positieve invloed op de samenwerking. Het ENTP zal zich moeten richten op de service, zorgen dat de steden het gevoel hebben dat ze samen maar ook individueel kunnen groeien. Als het ENTP haar leden individueel in behoeften kan voorzien en zich op deze manier kan positioneren op de markt, zal dit ze onderscheiden.

http://www.vng.nl/files/vng/europese_kennisnetwerken_20121113.pdf

http://www.robrfv.nl/documenten/met_europa_verbonden_samenvattende_conclusies_en_aanbevelingen.pdf

http://www.ipo.nl/files/6813/8565/3132/boekje_advies_met_europa_verbonden.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:303320/fulltext01.pdf

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/Your%20Voice%20contributions/329_European%20New%20Towns%20Platform_EN.pdf

http://www.tcpa.org.uk/data/files/NTA2015.pdf

http://www.futurecommunities.net/files/images/Transferable_lessons_from_new_towns_0.pdf

7.2 || Marketingmix
Om de meest effici??ntste strategie voor het ENTP te formuleren worden de 4 p’s oftewel de marketingmix ingevuld. Het product (dienst), prijsstrategie, plaats, en promotie worden beschreven. Het is een marketingtool die bestaat uit alles wat het ENTP moet doen om de vraag naar de dienst te be??nvloeden (Kotler P. , 2011). In deze situatie zijn het product en de promotie de kernpunten.

Four Ps, 51’53
http://kennisbank.hva.nl/document/489094

7.2.1 Product
Het product in diensten marketingmix is immaterieel. Een dienst kan niet worden gemeten. De diensten welke het ENTP wil aanbieden aan instanties is Europa gericht. Door deze niet alleen aan New Towns, volgens definitie aan te bieden, maar ook aan kleinere steden welke vergelijkbare eigenschappen hebben, wint het ENTP marktaandeel ten opzichte van de concurrentie. De diensten zullen draaien om de volgende activiteiten: Ondersteuning in Europese projecten (partnersearch, subsidiebegeleiding), lobbyactiviteiten, evenementen, seminars, adviseren gericht op doelstellingen. Wat het ENTP wil uitstralen is een organisatie welke toegankelijk is voor kleinere steden en wilt ondersteunen in de groei en ontwikkeling. Dit alles afgestemd op Europa en de behoefte, maar ook de mogelijkheden van de stad.
7.2.2 Prijs
De prijs voor een dienst kan niet gemeten worden door het gebruikte materiaal of productie zoals bij een tastbaar product. Voor een dienst spelen de arbeidskosten en overheadkosten een rol in de prijsstrategie. Per gemeente verschilt het budget dat zij te besteden hebben aan internationale samenwerking.

Het ENTP kan ervoor kiezen om verschillende prijzen aan te bieden afhankelijk van: marktsegment, plaats, tijd, en service categorie (Kotler P. R., 2013). Niet alle steden zijn het zelfde en hebben daarin verschillende wensen. Vanuit de kosten kan een prijs worden bepaald. De belangrijkste kostenposten voor het ENTP zijn: personeel, activiteiten en bedrijfskosten.

7.2.3 Plaats
De locatie van de dienstverlening is belangrijk om in de wensen van de klanten te voorzien.
”Door de toename van deze netwerken wordt Brussel door sommigen in toenemende mate als de hoofdstad van de Europese regio’s beschouwd’ (Raad voor het openbaar bestuur, 2013)’. Bij Europa denken de meeste Brussel en andersom hetzelfde. Europa en Brussel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad wordt als de facto hoofdstad van Europa gezien. Dat een Europees kennisnetwerk hier gevestigd moet zijn is dus zeer belangrijk om alle ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

7.2.4 Promotie
Promotie heeft een kritische factor gekregen in de dienstensector (Lovelock, 2011). Er is veel concurrentie wat betekend dat er door middel van reclame onderscheid kan worden gemaakt. Een sterk imago en een naam cre??ren in de markt kan bereikt worden door de juiste promotie. De promotiemiddelen voor een product zijn niet toepasbaar voor een dienst. Het ENTP begint met het uitbreiden van haar service in Engeland. Het doel van promotie in dit geval is ledenwerving. Het concept New Towns speelt een grote rol in Engeland in vergelijking met andere landen in Europa (Town and Country Planning Association, 2014). Dit betekend dat het ENTP moet laten zien wat zij voor positieve belang zij kunnen bieden aan deze New Towns.

Uit onderzoek is gebleken hoe overheidsinstanties opzoek gaan naar een geschikt netwerk. De primaire communicatiemiddelen zijn schriftelijk en persoonlijk. Door middel van positieve ervaringen welke rond gaan en informatie die beschikbaar is op internet, wordt een netwerk gekozen. Het belangrijkste voor potentiele leden is algemene informatie vergaren, maar ook de ervaringen van de huidige leden. Belangrijke bronnen van informatie zijn partners van de steden en contacten in de samenwerkingsprojecten. Voor het ENTP is het dus belangrijk dat zij deze informatie beschikbaar hebben. Bijvoorbeeld het ledenprofiel van het ENTP moet overzichtelijk en verkrijgbaar zijn. Qua promotie heeft het ENTP baat bij het verbeteren van hun website en sociale media kanalen. Uit de concurrentieanalyse is gebleken dat het ENTP achterloopt op deze punten.

Het doel van de sociale mediakanalen zoals Facebook en Twitter is om de actuele activiteiten van het ENTP weer te geven. Dit versterkt ook de participatie en de samenhang met de leden en partners. Middels deze kanalen wordt de zichtbaarheid van het ENTP ook vergroot. Zo is het toegankelijker voor instanties en bedrijven die opzoek zijn naar netwerken, dat zij de activiteiten van het ENTP zien.

In figuur 6 zijn de verschillende communicatiekanalen voor het ENTP weergegeven. Er zijn vijf kanalen. Deze worden onderscheiden tussen interne en externe communicatie of een combinatie van beide.

Figuur 6 Communicatiekanalen

Interne communicatie
– Nieuwsbrieven
Het doel van de nieuwsbrieven is de leden en partner informeren over actuele gebeurtenissen. Eens per maand een nieuwsbrief uitsturen is wenselijk. Hierin wordt dat informatie verstrekt over ontwikkelingen in Europa en nieuws over de lopende projecten.
– Smart phone/tablet ”app”
Technologie blijft zich ontwikkelingen en krijgt daarmee steeds een belangrijkere rol in het dagelijkse leven. Ook in het bedrijfsleven is te zien dat er meer digitaal gewerkt wordt. Tijdens vergaderingen worden de tablets en smart phones gebruikt. Om hierop in te spelen kan het ENTP een eigen app cre??ren. Hier kunnen leden inloggen en daarmee wordt een soort intranet gecre??erd. De app moet de interne communicatie tussen betrokkenen bij het ENTP vermakelijke. Hierin kan gemakkelijk gecommuniceerd worden over bijeenkomsten, afspraken, deadlines, ontwikkelingen en zaken rond projecten.

Externe communicatie
– Website
De website moet een informatiepunt zijn voor externe en wellicht potentiele partijen. Hier moet een duidelijk beeld worden gecre??erd van het ENTP. Een ledenprofiel en daarbij de ervaringen die leden ondervinden van het ENTP moet beschikbaar zijn. Ook moet er worden laten zien wat het ENTP allemaal kan bieden, voor wie en wat ermee bereikt wordt. Het ENTP kan informatie beschikbaar stellen over hun resultaten, van de projecten, over Europa en over New Towns.
– Sociale media
Het doel van sociale media in de communicatie is interactief bezig zijn op zowel intern als extern niveau. Het ENTP kan via Facebook en Twitter haar actuele activiteiten laten zien door middel van foto’s en filmpjes. Hierdoor wordt de organisatie toegankelijker en dit straalt een beeld uit naar potentiele partijen.
– Informatiebijeenkomsten
Door het geven van informatiebijeenkomsten kan het ENTP leden werven.
De sterke punten van de organisatie moeten hierin duidelijk worden voor externe partijen en ze overtuigen van het belang als lid.

http://www.sagepub.com/upm-data/9065_WymerCh1.pdf

Financi??le onderbouwing ‘
8 || Conclusie
Na een uitgevoerd desk- en fieldresearch is het perspectief van het ENTP en haar huidige en potentiele leden duidelijk geworden met als focus uitbreiding op de Engelse markt.

Uit de interne analyse kunnen we concluderen dat het ENTP beschikt over gekwalificeerd personeel. Het zijn experts op het gebied van de Europese Unie. Er zijn verschillende externe factoren die invloed hebben op de huidige financi??le situatie. De voornaamste is de subsidieregeling van Europa. Het doel is om minder afhankelijk te zijn van de Europese Unie. De Engelse markt heeft een positieve omgeving om hiermee te beginnen. Het land is politiek stabiel wat invloed heeft op stabiele samenwerkingen met overheden ??n bedrijven. De huidige huizencrisis zorgt ervoor dat men het ontstaan van New Towns nader bekijkt om hier van te leren en wellicht toe te passen op het nu.

Er zijn geen sterke culturele aspecten welke invloed kan hebben op het ENTP. De mensen en bedrijven zijn sterk in innovatie en dat geeft de behoefte aan ontwikkeling weer welke gerealiseerd kan worden met Europese projecten. De New Towns, semi New Towns en bedrijven vormen een potentiele groep voor het ENTP. Er zijn twee grote concurrenten in Europa actief. Deze kan het ENTP weren door de huidige doelgroep dus uit te breiden, maar wel zorgen dat het gemeenschappelijke belang voorop staat en wordt behouden.

Een belangrijk punt wat is gebleken uit het onderzoek is het verschil in het perspectief van het ENTP en de leden. Het voortbestaan van de organisatie hangt af van de hoeveelheid aan leden en daarbij de hoeveel lopende projecten. Omdat zij afhankelijk zijn van subsidies is groei in deze twee punten van belang. Wat gemeente Zoetermeer bijvoorbeeld als motief had om aan te sluiten bij het ENTP is de grootte van de organisatie. Het voordeel van een kleinschaligere organisatie is de hoeveelheid aan inspraak dat de leden hebben. Bij een grotere organisatie is de mogelijkheid er minder om mee te denken aan een oplossing voor een gezamenlijk probleem. Groei is nodig om de activiteiten te bekostigen, maar een te grote organisatie (valt te denken aan meer dan 100 leden) wordt als nadelig ervaren voor de leden.

Ook zit er een verschil in de kijk op de participatie van het ENTP en die van de leden. De leden geven aan dat het ENTP niet optimaal is in het directe initiatief. De verwachting van de leden was het lidmaatschap aangaan en dat de rest vanzelf komt. Het ENTP daarin tegen weet niet welke projecten de gemeenten willen aangaan en tonen daarom geen aanvankelijke directe participatie. De ideale situatie hierin is dat beide partijen meewerken. Het innovatieve denken wat New Towns kenmerkt zou beter benut moeten worden door de leden anders is het indienden van aanvragen voor projecten onmogelijk. Het ENTP zou regelmatig de behoeften van de leden kunnen pijlen en hierop haar werkzaamheden aanpassen.
9 || Aanbevelingen
Uit het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat het ENTP en haar leden verschillende perspectieven hebben, maar ook gemeenschappelijke. Zowel het ENTP als haar leden willen het netwerk verbeteren en behouden.

Om terug te gaan naar de probleemstelling, is er een strategie bedacht hoe het ENTP op de Engelse markt kan uitbreiden. De New Towns als doelgroep werkt in het voordeel voor het ENTP aangezien het concept van de New Towns wellicht een nieuwe interpretatie krijgt door de huizencrisis in Engeland.

De meest haalbare strategische optie voor het ENTP is marktonwikkeling. De New Towns en semi-New Towns in Engeland is nog een benutte kans op deze doelgroep in de behoeften te voorzien. Het ENTP zal zich moeten positioneren als interactieve partner met als focus gezamenlijk belang. Om het persoonlijke aspect in de service te behouden is regelmatig marktonderzoek een vereiste. Dit is nodig aangezien de ontwikkelingen in Europa, de steden en de bewoners voortdurend worden be??nvloed en het ENTP geen invloed kan uitoefenen op alle factoren.

De promotie en zichtbaarheid van het ENTP moet worden verbeterd. Zowel de interne als externe communicatie is nodig om de huidige leden te behouden en potentiele leden te werven. Hierbij is het nodig om de website en sociale media te voorzien van actuele activiteiten. Mede hierdoor en de ontwikkeling van een ”app”, wordt de interactie en zichtbaarheid van het ENTP vergroot.


10 || Literatuurlijst

(sd). Opgeroepen op Maart 2, 2015, van Nederlandse Encyclopedie: http://www.encyclo.nl/begrip/lobbyen
(sd). Opgeroepen op Maart 3, 2015, van Nederlandse Encyclopedie: http://www.encyclo.nl/begrip/metropool
INTA International Urban Development Association. (2015). Mission statement and objectives. Opgeroepen op Maart 19, 2015, van INTA: http://www.inta-aivn.org/en/communities-of-competence/home
(2014, Juni). Opgeroepen op Maart 4, 2015, van Award project: http://www.awardproject.eu/
A.M. Best Company, Inc. (2014). AMB Country risk report, United Kingdom.
ABN AMRO Bank N.V. (2012). Zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Amsterdam: .
Access to finance. (2015, April 16). Opgeroepen op April 16, 2015, van European Commission: http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
Algemene Rekenkamer. (2015). EU-trendrapport 2015. Den Haag.
Alsem, K. (2013). Strategische marketingplanning. Noordhoff Uitgevers B.V.
BBC News UK. (2013, April 3). Huge survey reveals seven social classes in UK. Opgeroepen op Februari 24, 2015, van BBC: http://www.bbc.com/news/uk-22007058
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2012). Evaluatie en advies uitvoeringsagenda Ortega-gemeenten. Den Haag: Public Result B.V.
Bowie, D. (2011, November 8). History of Regional Planning in London. London Research Seminar. University of Westminster.
Brandhof, A. v. (2011, Maart 1). Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Opgeroepen op Feburari 11, 2015, van VNG: http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Europa/20110317_Gemeenten_en_Europese_cofinanciering.pdf
Bruins, R. (2012). Marketingstrategie – van brein tot besluit . Pearson Education NL.
Bush, A. B. (2011). Principes van marktonderzoek. Nederland: Pearson Benelux B.V.
Business Dictionary. (2015). New Town. Opgeroepen op Maart 2, 2015, van Business Dictionary: http://www.businessdictionary.com/definition/new-town.html
Carney, M. (2015, Januari 13). Bank of England Mark Carney governor cautious on inflation rate. (BBC, Interviewer)
Claes, M.-T. (2011). Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief. Bussum: Coutinho.
Department for Communities and Local Government. (2015). Transferable Lessons from the New Towns. London: Planning Oxford Brookes University.
Dzemyda, I. (2012). Innovations, reserach and development in European Union: Impact on regional economy. Lithuania: Mykolas Romeris University.
East of England. (2014). Business plan 2014-2015. Brussel.
East of England Local Government Association. (2013). About us. Opgeroepen op Maart 14, 2015, van East of England: http://www.east-of-england.eu/about-us/brussels-office-partnership.aspx
East of England Local Government Association. (2013). Policy Areas. Opgeroepen op Maart 15, 2015, van East of England: http://www.east-of-england.eu/policy-areas/a-z-policy.aspx
East of England Local Government Association. (2014). East of England Brussels Office Business Plan 2014-15. Brussel.
Engeland. (2015, Februari 23). Economie Engeland. Opgeroepen op Februari 23, 2015, van Engeland: http://www.engeland.nl/informatie/achtergrond/economie/
ENTP. (2012, Oktober). ENTP General Assembly. Basildon, Verenigd koninkrijk.
ENTP. (2014). ENTP Activities and Finances. Brussel.
ENTP. (2015, Februari 15). Delegation in Brussels. Opgeroepen op Februari 15, 2015, van ENTP Pilot Cities Newtown: http://www.pilotcities.eu/index.php/organisation/delegation-in-brussels
ENTP. (2015, Februari 10). ENTP Pilot Cities Newtowns. Opgeroepen op Februari 10, 2015, van Pilotcities: http://www.pilotcities.eu/index.php/presentation
ENTP. (2015, Februari). Members. Opgeroepen op Februari 25, 2015, van Pilotcities: http://www.pilotcities.eu/index.php/members
EUROCITIES. (2013). About us. Opgeroepen op Maart 14, 2015, van Eurocities: http://www.eurocities.eu/eurocities/about_us
Eurocities. (2014). EUROCITIES annual report 2014-2015. Brussel.
Eurocities. (2015). EUROCITIES awards. Opgeroepen op Maart 18, 2015, van Eurocities: http://www.eurocities.eu/eurocities/activities/eurocities-awards
Europa. (2014, Oktober 2). Industrial innovation. Opgeroepen op Februari 24, 2015, van European Commission: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm
Europa Nu. (2015). Structuurfondsen (ESIF). Opgeroepen op Maart 2, 2015, van Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/id/vh7downx7izu/structuurfondsen_esif
Europa Nu. (2015, Januari 15). Subsidies van de Europese Unie 2014-2020. Opgeroepen op Februari 14, 2015, van Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/id/vjasedzq2zym/subsidies_van_de_europese_unie_2014_2020
Europa Nu. (2015, Februari 23). Verenigd Koninkrijk. Opgeroepen op Februari 23, 2015, van Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/id/vgaxlcr0e01r/verenigd_koninkrijk
European Commission. (2014). Overview of Europe 2020 targets. Brussel.
European Commission. (2015, Februari 2). COSME. Opgeroepen op Maart 16, 2015, van European Commission: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
European Commission. (2015). EU annual budget life-cycle: figures and documents. Brussel.
European Commission. (2015, Maart 5). Fiancial Framework 2014-2020. Opgeroepen op Maart 13, 2015, van European Commission: http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
European Commission, Directorate General for Regional Policy. (2011). Cities of tomorrow: Challenges, visions, ways forward. Brussel.
European New Tows Platform. (2012). AWARD project questionnaire research. United Kingdom.
Europees parlement. (2014). Werkprogramma inzake subsidies voor 2015. Luxemburg.
Europese Commisie. (2015, Februari 2). Ondernemen en subsidies. Opgeroepen op Februari 13, 2015, van Europa: http://ec.europa.eu/netherlands/business-funding/grants/index_nl.htm
Europese Commissie. (2015, Februari 2). Subsidies. Opgeroepen op Februari 15, 2015, van Europese Commissie: http://ec.europa.eu/netherlands/business-funding/grants/index_nl.htm
Eurotowns. (2012, Oktober 16). History. Opgeroepen op Maart 17, 2015, van Eurotowns: http://eurotowns.org/history/#.VQgeHHZgW70
Executive Council news breafly March 2015. (2015). Opgeroepen op Maart 20, 2015, van Eurotowns: http://eurotowns.org/executive-council-news-breafly-march-2015/#.VQwPro6G-Sp
Finance and support for your business. (2015, April 16). Opgeroepen op April 16, 2015, van Gov.uk: https://www.gov.uk/business-finance-support-finder/search
Gaborit, P. (2010). European New Towns, Image, Identities, Future Perspectives. Brussel: European Interuniversity Press.
Gaborit, P. (2014). ENTP Activities and Finances.
Gemeente Zoetermeer. (2015, Februari 11). Over Zoetermeer. Opgeroepen op Februari 11, 2015, van Zoetermeer: http://www.zoetermeer.nl/inwoners/over-zoetermeer_45908/
Gemeente Zoetermeer. (sd). Nieuwe slogan: Zoetermeer steeds ondernemend. Opgeroepen op Maart 15, 2015, van Nieuwsbank: http://www.nieuwsbank.nl/inp/1999/09/0903F080.htm
Gov. (2015, Maart 10). How government works. Opgeroepen op Maart 10, 2015, van Gov.uk: https://www.gov.uk/government/how-government-works#who-runs-government
Gov.uk. (2014, December 5). Investing in research, development and innovation. Opgeroepen op Februari 23, 2015, van Gov.uk: https://www.gov.uk/government/policies/investing-in-research-development-and-innovation
Greenov. (2015, Februari 11). Project. Opgeroepen op Februari 11, 2015, van Greenov: http://www.greenov.net/Project
Grondslagen van de marketing (Vol. Marktsegmentatie en positionering ). (2011). Nederland: Noordhoff Uitgevers B.V.
Groot, T. (2007). Financieel management van non-profit organisaties. Noordhoff Uitgevers B.V.
Heath, A. (2015, Februari 26). Unless we build more homes, the housing crisis could end very badly. The Telegraph, p. .
Hofstede, G. (2011, Maart 1). Prof. Geert Hofstede:”Godfather” van culturele diversiteit. (C. Beenhakker, Interviewer)
Hofstede, G. (2015, Maart 10). Cultural tools. Opgeroepen op Maart 10, 2015, van The Hofstede centre: http://geert-hofstede.com/united-kingdom.html
Hollensen, S. (2011). Global marketing. England: Pearson Education Limited.
Hope, C. (2014, Januari 10). Two new garden cities for southern England in ‘secret’ Tory plan. The Telegraph.
INTA. (2014). Implementing Objective 2030. Parijs.
INTA. (2015). Areas of Action. Opgeroepen op Maart 15, 2015, van Inta-aivn: http://www.inta-aivn.org/en/about/areas-of-action
INTA. (2015). Profile. Opgeroepen op Maart 15, 2015, van Inta-aivn: http://www.inta-aivn.org/en/about/profile
Keegan, W. J. (2013). Global Marketing Management: International Edition. New Jersey: Pearson Education Limited.
Kleijn, H. (2013). Verandermanagement. Pearson Education NL.
Kotler, P. (2011). Principles of Marketing (14 ed.). New Jersey: Pearson Education.
Kotler, P. R. (2013). Strategic Marketing for non-profit Organisations. New Jersey: Pearson Education Limited.
Kruk, L. v. (2014). Factor-E / Behoefteonderzoek / deel Project. Edu-Actief.
Lewis, P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek. Amsterdam: Pearson Benelux B.V.
Lovelock, C. (2011). Diensten marketing. Pearson Benelux B.V.
Malhotra, N. K. (2005). Marketing Research. England: Pearson Education Limited.
Marketing: een analyse van de markt. (2008, December 10). Opgeroepen op Maart 11, 2015, van InfoNu marketing: http://zakelijk.infonu.nl/marketing/28749-marketing-een-analyse-van-de-markt.html
Ministerie van VROM. (2010). De Uitvoeringsagenda van New Towns. Den Haag: Ministerie van VROM.
Nieuwenhuis, D. M. (2010). The Art of Management. Marcel Nieuwenhuis.
Nieuwenhuis, D. M. (2010). The Art of Management 1. Marcel Nieuwenhuis.
Onderzoekspraktijk. (2015). De onderzoeksvragen. Opgeroepen op Februari 15, 2015, van Onderzoekspraktijk: http://www.onderzoekspraktijk.net/nl/stap_4_de_onderzoeksvragen
Parliament. (2015, Maart 10). How Parliament works. Opgeroepen op Maart 10, 2015, van Parliament: http://www.parliament.uk/about/how/role/europe/
Passport to Trade 2.0. (2014). General educations. Opgeroepen op Februari 24, 2015, van British business culture: http://businessculture.org/northern-europe/uk-business-culture/
Proctor, T. (2007). Public sector marketing. Harlow: Pearson Educated Limited.
QS World University Rankings?? 2014/15. (sd). Opgeroepen op Februari 24, 2015, van Top Universities: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
Raad voor het openbaar bestuur. (2013). Met Europa verbonden. Den Haag.
Ranf, D. E. (2014). ASPECTS THAT CAN INFLUENCE PERFORMANCE GROWTH IN EUROPEAN PROJECTS. Sibiu: Romanian-German University of Sibiu.
Resultaten van de Europese verkiezingen van 2014. (2014, Mei). Opgeroepen op Maart 6, 2015, van Elections 2014: http://www.elections2014.eu/nl
Sociaal en Cultureel Planbureau. (2008). Betrekkelijke betrokkenheid: Studie in sociale cohesie. Den Haag: scp-publicatie 2008/26.
Strategische marketing planning. (K.J. Alsem). Nederland: Noordhoff Uitgevers B.V.
T. Fischer, M. J. (2009). Onderzoeksvaardigheden. In Checklist steekproeftrekking. Noordhoff Uitgevers.
The Financial Times. (2014). European Cities and Regions of the Future 2014/15. One Southwark Bridge, London, UK: The Financial Times Ltd.
Town and Country Planning Association. (2014). New Towns Act 2015? London: ?? TCPA.
Trading Economics. (2015, Februari 23). United Kingdom. Opgeroepen op Februari 23, 2015, van Trading Economics: http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/currency
UK government. (2015, Februari 12). Department for Business Innovation & Skills. Opgeroepen op Februari 24, 2015, van Gov.uk: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
Vereniging van Nederlandse gemeenten. (2011). Ruimtelijke ordening: Europese regelgeving, subsidies en kennisnetwerken. Den Haag.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2012). Europese kennisnetwerken: voor uw gemeentelijke prioriteiten. Den Haag.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2012, Maart 20). New Town Zoetermeer: plaats voor innovatie. Opgeroepen op Februari 14, 2015, van VNG: http://www.vng.nl/new-town-zoetermeer-plaats-voor-innovatie
Vereniging van Nederlandse gemeenten. (2014). Europese Subsidiewijzer 2014-2020. Den Haag.
Vesp??rini, P. (2014, 8 1). What is the role of networks and platforms in the european culture field? (I. Europe, Redacteur) Opgeroepen op Maart 9, 2015, van Europe Cr??ative: http://www.forum-avignon.org/en/what-role-networks-and-platforms-european-culture-field
Vreugdenhil, M. (2012). Ambitie van de Wmo: participatie en sociale cohesie. Amsterdam.
Zoetermeer Nieuws. (2013, April 4). Zoetermeer Nieuws. Opgeroepen op Februari 11, 2015, van Nieuws: http://www.zoetermeernieuws.nl/2013/04/gemeente-zoetermeer-weer-op-snoepreis.html


11 || Bijlagen
Bijlage 1 Modellen

Figuur 7 KPMG model

Figuur 8 Vijfkrachtenmodel Michael Porter (Nieuwenhuis, The Art of Management 1, 2010)


Bijlage 2 Verslagen interne gesprekken

1. Onderwerp: Voortgang ENTP.
Wie: Jan Kragt, Marcel Keijzer, Frank Slingerland.
Waar: Gemeente Zoetermeer.
Datum: 16 maart 2015

Het initiatief naar dit onderzoek is getoond vanuit de gemeente Zoetermeer. Zij hebben veel baat bij een netwerk zoals het ENTP. Het ENTP is bezig om lopende projecten af te ronden en de financi??n op orde te krijgen. Gezamenlijk zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben de financi??n bekeken. We hebben gebrainstormd over de toekomst. Nu heeft Harlow heeft de gemeente benaderd om bij elkaar te komen en te kijken welke mogelijkheden en kansen er zijn voor de toekomst. Ze zullen bespreken welke projecten succesvol waren en welke diensten het ENTP wellicht nog kan aanbieden. Tijdens het gesprek is het idee ontstaan om de andere New Towns ook te benaderen en in juni een soort conferentie te organiseren. Zoetermeer neemt hierin de leiding en ik ga helpen met de organisatie.

Tijdens deze conferentie is de mogelijkheid er voor mij om de resultaten van het onderzoek te presenteren. Hierna is het aan het ENTP en de gemeenten om te beslissen over het benaderen van nieuwe klanten, andere diensten, een nieuwe naam voor de organisatie en welke kansen er zijn voor toekomstige internationale samenwerking.

Ik gaf aan dat ik bezig ben met de concurrentieanalyse en dat er vele Europese kennisnetwerken actief zijn. Wat Marcel als een voordeel ervaart van het ENTP is dat zij actief zijn op meerdere onderwerpen van belang. Andere netwerken behandelen alleen specifieke onderwerpen. Ook gaf hij het verschil aan tussen grote steden en New Towns. De New Towns zijn vaak wat kleinere gemeenten met minder geld beschikbaar dan de grote. De grote steden hebben meer geld tot hun beschikking en dus meer keus op het gebied van netwerken. De New Towns vallen net tussen de grote en kleine steden in waarbij het ENTP voor een klein bedrag toch de New Towns kan helpen. Frank vulde hierbij aan dat de concurrent de nadruk legt op alleen kennis delen. Wat het ENTP aantrekkelijker maakt is dat zij de leden wilt helpen om gezamenlijk subsidies binnen te halen waarbij samenwerking centraal staat en er geen concurrentie tussen elkaar bestaat.

Bijlage 3 Diepte interviews

Diepte-interview I

Gegevens
Naam respondent: Pascaline Gaborit
Functie respondent: Directrice European New Town Platform

Datum afname interview: 6 april 2015
Begintijd interview:
Eindtijd interview:
Plaats: Zoetermeer

Introductie
Mevrouw Gaborit is betrokken geweest bij de oprichting van het European New Town Platform in 2001. Momenteel is zij de directrice van de organisatie. Taken zoals het blijven ontwikkelen van het ENTP en beheren vanuit Brussel horen bij haar.

Vragen interview
1. Can you give a short summary of the origin of the organization? With who did you began etc.?
I started the organization on my own. The ENTP was a part of INTI (International New Town Institute). But over time they looked at us as a competitor so the ENTP was created. We provide services on the field of knowledge. Knowledge of the cities is being brought together by the ENTP and distributed by the ENTP. This is done through seminars, publications, printed matter and meetings.
2. What was the reason that you started an organization like the ENTP? (the idea behind it, was it difficult ‘ competition, regulations?)
A New Town is built in one time. A negative side of this is that when you establish a city at once, even though in routes, than the depreciation of buildings goes also at one. This means a huge investment in one time. These towns shared the same problems so there was an idea to bring them together. Not just for one project but to keep sharing the knowledge. The best way to do this was through a platform. A platform where they can solve problems together, discuss and study it.
3. Can you describe the market that ENTP serves?
All our direct members are New Towns. New Towns are cities which where build at once or have grown fast. New Towns have specific qualities. They dare to undertake new things. That is necessary because new things need to be built. New Towns are innovative and take risk to grow.
New Towns are connected with each other because they working on solving problems before it is a big problem. Other cities do this when it is too late, when the problem has already emerged. Than it costs a lot more money. That characterizes New Towns, seeing problems at an early stage.
4. With who does the ENTP work together to be able to provide their services to the New Towns?
We work together with all the partner cities that are connected to the ENTP but also research institutes and other municipalities. These municipalities are not a member but do work on the EU projects. These cities are using our service and on the long term we want to persuade them to be a member. This is a strategy which has worked in the past to gain new members.
5. Are there any future developments regarding European projects which may influence your core activities?
The ENTP gets funding from the members who pay an annual fee. In addition we get a significant portion from the European grants. Last year they were talking about a new approach, a new call, to get EU grants. Europe has a lot of regulations so that was not a success. Now there was a problem because projects where ending and starting new ones was difficult. This meant, cutting in the costs.
6. What do you think is the factor behind the success of this concept of a network?
The most important factor was the common interest. There where New Towns who shared the same problems. For example the aging of people, districts, services and products. These are common problems which needed to be solved or improved. But for the New Towns there are specific things such as image. Generally speaking, New Towns have not a good image. But on the other side, enormous satisfaction of the residents which needs to be shown to the outside.
7. How can you explain the growth of the organization?
We have grown because we brought New Towns together. They faced the same problems and wanted to come up with solutions. To solve the problems together, the ENTP was the right platform to achieve this. Not only talk about it but actually solving it through funds from the EU.
8. In which way distinguishes the ENTP itself from other similar organizations?
We are a small and transparent platform. There are many larger organizations. If you are member, you are the 355th for example. Being member of the ENTP means that you are noticed as a member and it is more likely to interact with the members.
9. What do you see as strength and weaknesses that the ENTP has?
I think that our strength also our weakness is. We are small, decisive and respond quickly. Because we are small, as an organization you are also very vulnerable. Particularly vulnerable on terms of dependence on grants.
10. What may be positive internal or external factors which may influence the activities that the ENTP performs?
We know a lot about New Towns, about the European Union and how to translate the latest issues to our members.
11. What may be critical internal or external factors which may influence the activities that the ENTP performs?
A critical factor is that we a depended on EU grants.
A second one is the small size of the organization with a limited number of partners. This means we are not really aimed at a market where we easily can offer some external service to survive.

12. What are the current goals of the organization?
Knowledge sharing, problems of the New Towns, jointly acquire knowledge, develop new projects, thereby enhancing knowledge and give new impulse to the New Towns.
13. With which strategies are you achieving these goals?
An important strategy is that we acquire knowledge through grant projects, not only for New Towns but others also. At the same time this means earning funds to achieve this.
14. What are the future goals of the organization?
Being less depended on EU grants. Develop more market-oriented products and services. Further develop our network and at the same time cost reduction.

Diepte-interview II

Gegevens
Naam respondent: Anthony Durcan
Functie respondent: Councillor at Harlow Council

Datum afname interview: 10 april 2015
Begintijd interview:
Eindtijd interview:
Plaats: Zoetermeer

Introductie
De heer Durcan is raadslid van Harlow. Deze stad is ‘?n van de New Towns in Engeland.

Vragen interview
1. The concept of New Towns has started in England, why are New Towns different than other cities?
Most of the towns where created in the post-war period to lighten it congestion of metropolitan areas. We are all New Towns at the ENTP. So we are very unique about our design, special strategy and environment. We thought it would be a great idea to come together. To see what works and what doesn’t work.
2. What kind of wishes or needs do you as a New Town have, concerning services focused on European projects?
We want to work with business and education all to make it better. A New Town was built on those principles. To inspire people to live here, to work here and to enjoy it. We can do this, but we need partners in Europe to do it.
3. Why do you think it is important to participate in European projects?
Through the funding of Europe and other sources we hope that the future right for local people.
4. What is for you the most important reason to join a European knowledge network?
There is a lot of business, a lot of interest in New Towns. So therefore we wanted somebody who is around the table that can influence the stand of New Towns in Europe. We look at what the issues and challenges are what they want to do about it.
5. What do you see as a strength or opportunity that the ENTP has?
Harlow thinks being a member of the ENTP brings us a step forward. Harlow gets European funding. Helped us design and develop our infrastructure, support small groups, doing stuff around art and culture. It brings real benefits and changes. Not only able to provide resources but also to put Harlow on the map not just England but Europe.
6. How would you like to see the ENTP in the future?
A network where we as New Towns can gather and help each other to grow.

Diepte interview III

Gegevens
Naam respondent: Jan Kragt & Marcel Keijzer
Functie respondent: Senior adviseur Citymarketing & stedenbouwkundige

Datum afname interview: 8 april 2015
Begintijd interview: 10:30
Eindtijd interview: 11:15
Plaats: Gemeente Zoetermeer

Introductie
Gemeente Zoetermeer is al ongeveer 10 jaar lid van het ENTP.
Vragen interview
1. Is het ENTP de eerste netwerkorganisatie waarbij de gemeente is aangesloten of waren jullie voorheen al lid van een soortgelijke organisatie?
Het ENTP was vroeger onderdeel van het INTA. Nu heet de organisatie INTI (International New Town Institute). Toen het ENTP hierin ontstond heeft Zoetermeer gekozen om zich bij hun aan te sluiten.
2. Waarom heeft de gemeente voor het ENTP gekozen en niet voor bijvoorbeeld Euro Cities?
Omdat het ENTP een compacte, kleine organisatie is. Ze reageren snel op ons en andere ontwikkelingen. De organisatie is echt gericht op New Towns. Euro Cities en andere concurrenten zijn toch iets anders. Het ENTP heeft veel kennis, zit midden in Brussel waar alles betreffende Europa plaatsvindt. Ze wisten hoe je projecten aan de gang kon krijgen en hebben beschikking tot allerlei partners.
3. Wat is het belangrijkste wat een Europees kennisnetwerk een gemeente moet bieden?
Kennisdeling staat voorop, maar het moet ook de mogelijkheid beiden om New Towns te spreken en ervaringen te delen. Gezamenlijke problemen aanpakken is belangrijk. Het verwerven van middelen om kennis te verbreden. Maar ook toegang tot middelen om nieuwe projecten te doen. Gezamenlijke oplossingen te vinden voor problematiek.
4. Welke onderwerpen zijn voor Zoetermeer van belang met betrekking tot Europese projecten?
Wat eigenlijk niet? Er kan op zoveel gebieden een project worden gerealiseerd. Het belangrijkste is dat het past bij Europa anders is er geen toegang tot ”co funding”. Bijna elk project moet iets hebben met co2 reductie, innovatie etc. De vaste richtingen, die het EU elke keer vaststelt, daar moet je zeker op aansluiten, anders betekend dat geen toegang tot subsidies.
5. Zoetermeer is een ”New Town”, staat dit imago voor 2015 nog steeds voorop of wordt dit steeds minder belangrijk?
Het begrip New Town begint langzamerhand iets breder te worden. Steden hebben steeds meer enorme wijken die al steden op zich zijn. Kijk maar bijvoorbeeld naar Leidschenveen of Leidsche Rijn bij Utrecht. Die omgevingen hebben eigenlijk ook al New Town achtige ontwikkelingen die met dezelfde problemen zitten. Een New Town zijn is meer omdat die stad zo is, maar dit is een groot deel van een stad. Delen die zo groot zijn geworden dan dat de stad ooit was. Zulke enorme nieuwe wijken ontstaan er tegenwoordig, daarom wordt je dan ook al een beetje een New Town. In die zin zie je die verbreding dat je niet vast hoeft te houden aan de definitie van de New Towns, maar steden die veel bouwen in een korte tijd zijn ook semi New Towns die ook tegen problemen aankomen. Daarom mag het begrip best breder.
6. Hebben jullie het ENTP de afgelopen jaren zien groeien of verbeteren? Hoe?
We hebben het zeker zien groeien omdat Zoetermeer er vanaf het begin bij was, we hebben de start meegemaakt en daarmee de organisatie zien groeien. Het was vroeger een eenmansfunctie. Pascaline was alleen en heeft het platform uitgebreid. Een eigen kantoor werd er opgezet in Brussel, met vergaderruimtes en al. Qua breedte hebben we het ook gezien, ze komen met projecten aan en komen meedoen hieraan. Dit heeft zich ontwikkeld naar een soort ”lead partner” functie met projecten.
7. Op welke fronten zijn jullie tevreden met de organisatie?
Het lidmaatschap bij het ENTP is voor ons een makkelijke manier om projecten te realiseren. Samen met partners bereiken wij veel op verschillende gebieden om Zoetermeer te ontwikkelen.
8. Op welke aspecten kan het ENTP haar diensten verbeteren?
Meer markgericht werken, om niet afhankelijk te zijn van subsidies. Kennis en ervaring die je opdoet op gebied van New Towns. Maar ook dat de organisatie meehelpt in ontwikkelen van EU projecten of helpen om projectbeschrijving te maken en kijken hoe je binnen Europa hier aandacht voor kunnen krijgen. Bij elkaar brengen van steden met gelijksoortig problemen.
9. Hoe zien jullie het ENTP in de toekomst?
Als platform dat anno 2015 weer kan groeien om Europese subsidies aan te trekken. Ook een organisatie die meer een functie kan hebben voor New Towns maar ook andere steden. Om diensten aan te bieden op het gebied van projectontwikkeling van EU subsidies, kennisdeling, informatieverstrekking, maar ook partnersearch voor projecten. Wel gerelateerd aan EU dingen maar ook seminars en internationale onderwerpen aanbieden voor gemeenten.

Bijlage 4 Tevredenheidsonderzoek
Om erachter te komen op welke punten de huidige leden tevreden zijn met het ENTP en op welke punten verbetering wordt verwacht, is de tevredenheid onderzocht. Er zijn momenteel 26 New Towns en 15 partners aangesloten bij het ENTP. Om de motieven te meten was de beste techniek een semi gestructureerd interview (Bush, 2011). Dit is overgelopen in een gesprek met de leden om hun motieven te achterhalen. Aangezien voor de verschillende landen een andere situatie speelt. Met de leden in Nederland, Engeland, Frankrijk en Belgi?? waren de volgende vragen een leidraad van het gesprek:

1. Why did you choose to join the ENTP?
2. On which aspect are you mostly satisfied with and why?
3. What kind of service do you miss?
4. On which field can the ENTP improve their service?
5. What is for you the most important reason to join a European knowledge network?
6. What kind of wishes or needs does your town have concerning services focused on European projects?
7. Which of the following factors do you think is the most important that the ENTP should provide and why (or other factors)?
– Expertise
– Big network
– Personal advice
– Organized events with partners
– Specific topics: ”..
8. How would you like to see the ENTP in the future?

De resultaten worden aan de hand van thema’s geanalyseerd. Op deze manier is het overzichtelijker om te zien op welke vlakken de leden overeenstemmen en op welke zij verschillen. Om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen zijn er gesprekken geweest met meerdere personen per lid en de resultaten zijn aan de hand van bestaande rapporten en nieuwsberichten teruggekoppeld om de antwoorden van de respondenten na te gaan. Een onderzoek naar de mogelijke invloeden van de response leidt ertoe dat het antwoord verklaarbaar wordt. Elk lid bevindt zich in een andere situatie waardoor de meningen kunnen verschillen.

Wat doet het ENTP goed?
Een belangrijke factor waarin het ENTP hun leden in voorziet is hulp om subsidies binnen te halen voor Europese projecten. Wat ‘?n van de gemeente aangeeft is ”onderlinge afstemming over interessante nieuwe projecten”. Dit vinden zij belangrijk en dat is iets waar het ENTP goed in ondersteunt. Het contact leggen dat door het ENTP wordt gedaan om nieuwe steden met elkaar te verbinden en het zoeken van partners doet de organisatie goed volgens de leden. De gemeente Nieuwegein heeft drie gebruikswaarden waarom zij lid zijn: ”subsidiewaarde, organisatorische gebruikswaarde en positioneringswaarde”. Wat opvallend is aan de respondenten is de voornaamste reden voor het lid zijn is de toegang tot co financiering.

Wat kan beter?
Wat opvalt aan de antwoorden van de respondenten op de vraag welke service de leden missen en waarop het ENTP kan verbeteren zijn de woorden ”direct initiatief” en ”proactief”. De leden missen het initiatief vanuit de organisatie. Wat ze aangeven is dat de deelnemers zelf hun projecten onder de aandacht moeten brengen bij het ENTP en moeten vragen om ondersteuning. De respondenten geven aan dat zij het prettiger vinden als het ENTP zich actiever opstelt op het gebied van projecten, subsidies en ontwikkelingen vanuit EU. Uit dit onderzoek is gebleken dat het ENTP op het moment niet naar behoefte persoonlijk adviseert. De leden zouden graag een twee richtingsweg aan samenwerking met de organisatie willen zien. Het ENTP zal meer aandacht en onderzoek moeten besteden aan de ontwikkelingen van haar leden. Op deze manier is het voor de steden gangbaarder om de verkregen kennis beter toe te passen aan hun situatie.

Wat vinden de leden belangrijk?
De leden zijn het merendeels met elkaar eens op de vraag welke factor het belangrijkste is dat het ENTP hun moet bieden. Zoals ‘?n van de gemeenten aangeeft: ”het is van belang dat het ENTP weet wat er speelt”. Het persoonlijke aspect vanuit de organisatie vinden de leden belangrijk. Het is wenselijk dat het ENTP betrokkenheid toont in de ontwikkelingen per lid. Op deze manier kan het ENTP hun netwerk, kennis, ervaringen en evenementen beter afstemmen. Ook omdat Europa invloed heeft op het gemeentelijke beleid willen gemeenten op te hoogte zijn van de ontwikkelingen.

Het is gebleken dat de meeste gemeenten het aankaarten van nieuwe projecten als moeilijk beschouwd. Zij weten niet waar ze moeten beginnen om een concept voor een project te ontwikkelen. Daarom is het ”inzicht krijgen in de projecten die in andere nieuwe steden worden ontwikkeld c.q. uitgevoerd” zeer belangrijk voor hun.

Toekomst visie?
Wat de leden graag willen zien is een organisatie die hun leden directer en persoonlijker ondersteunt in hun activiteiten. De visie voor een ”perfecte” situatie is wanneer het ENTP informatie vertrekt over mogelijke samenwerkingsverbanden en lopende Europese subsidieregelingen en ‘fondsen. Deze moeten dan per situatie bekeken worden waaraan een persoonlijk advies wordt gebonden.
Be??indigd lidmaatschap
Om erachter te komen waarom gemeenten hun lidmaatschap be??indigen met een Europees netwerk, zijn er gesprekken geweest met ex leden. Over het algemeen kijken deze leden terug op een prettige samenwerking met het ENTP. Het platform heeft zeker bijgedragen om de groei te stimuleren. Uit deze gesprekken is gebleken dat de voornaamste reden voor be??indiging ligt bij de behandelde thema’s van het ENTP. Bij het kiezen van een netwerk kijkt de gemeente naar hun uitdagingen welke ook aansluiten bij de EU. Wanneer een gemeente besluit om de onderwerpen te veranderen rond hun Europese activiteiten en het ENTP minder hieraan toevoegt, gaan ze opzoek naar een netwerk welke wel bij hun aansluit.
Er is veel tijd en inzet nodig voor lobbywerk (Raad voor het openbaar bestuur, 2013) vandaar dat overheden selectief zijn in de keuze rond hun Europese ambities. Hierdoor is expertise en onderzoek vanuit het ENTP bij de leden grote aandachtspunten. Een paar gemeenten gaven ook aan dat het onderwerp ”New Towns” niet meer hun prioriteit heeft en de aandacht is verschoven naar andere gebieden welke andere nationale en internationale netwerken wel bieden.

http://ris.nieuwegein.nl/206/Raadsstukken/1/2011-022%20Notitie%20internationale%20Samenwerking%20definitieve%20versie.pdf
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A3=ind01&L=NEW-TOWNS&E=base64&P=351422&B=————–65F978C24A0EADDFB514DB49&T=application%2Fpdf;%20name=%22ENTP_Special.pdf%22&N=ENTP_Special.pdf

http://www.zoetermeer.nl/document.php?fileid=50403&f=f0f867e5110a87c4a89b0f9f9c3e3e96&attachment=1&c=27075
Programmabegroting 2012-2015 – Gemeente Zoetermeer
http://www.tcpa.org.uk/data/files/NTA2015.pdf


Bijlage 5 Behoefteonderzoek

Een behoefteonderzoek uitvoeren biedt inzicht in de wensen en behoeften van de potentiele klanten van het ENTP. Voor dit onderzoek werd de behoefte van de overige New Towns in Engeland onderzoek en de kleinere steden met vergelijkbare eigenschappen.

De resultaten die hier vermeld staan zijn de uitkomt van gevoerde gesprekken. In deze gesprekken waren de volgende vragen de ”rode lijn”.
1. Why are New Towns so special?
2. Is the importance of New Towns increasing or decreasing?
3. What are todays concerns in a New Town?
4. What do New Towns of today find important?

Met behulp van de volgende onderzoeksrapporten zijn de antwoorden van de New Towns bevestigd en verbonden met elkaar:
1. Transferable Lessons from the New Towns (Department for Communities and Local Government, 2015)
2. Met Europa verbonden (Raad voor het openbaar bestuur, 2013)
3. New Towns act 2015? (Town and Country Planning Association, 2014)

Het belangrijkste punt wat nu speelt in Engeland is de huizencrisis. Financiering voor socialere en betaalbaardere huizen is nodig. De bevolking neemt toe en mensen willen in kleinere eenheden leven dan vroeger. Na de tweede wereldoorlog is het Engeland gelukt om neer dan 300,000 huizen per jaar te bouwen, nu komt het land niet eens bij de 240,000. Deze feiten laten zien dat er een aantal factoren zijn die dit tegenhouden. Om dit op te lossen en te groeien moet er gekeken worden naar het succes van de Britse New Towns.

Regelmatig de behoefte pijlen van potentiele leden is belangrijk voor het ENTP als zij de concurrentie voor willen blijven. Nieuwsactiviteiten en ontwikkelingen in Europa, door de mensen en bedrijven zorgen ervoor dat gemeenten hier rekening mee moeten houden voor het ENTP is het dus belangrijk om te weten met wat voor problemen de New Towns van tegenwoordig hebben en wat voor belangen zij hebben.

Uit het onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de onderzochte New Towns kampen met een verouderd stadscentrum. De wens van de steden is dan ook om een ontwikkelingsstrategie te bedenken om de stad een geheel te maken. Nieuwe winkels, woningen en transportfaciliteit spelen hierin een grote rol. De wensen en behoeften van de mensen van de stad zijn een belangrijk onderdeel om dit te verbeteren. Als behoefte om het stadscentrum weer te laten opbloeien, spelen ook de jongeren een grote rol. De New Towns willen graag jongeren naar hun stad toe trekken, maar nog belangrijker, ze ook behouden.

Zoals in het eerste rapport staat en ook de response van de New Towns was het belang van het imago van de stad. Zij hebben behoefte naar een sterke marketingrichting om een duidelijk imago voor de groeigebieden weer te geven. Geen stadsimago hebben heeft invloed op het vaststellen van de identiteit. Vroegere studies hebben de motieven van de inwoners in een New Town onderzocht. Veel gezinnen gave de relatief groene en ruime omgeving in een New Town aan als zeer prettig om te wonen.

De New Towns staan bekend om het voorkomen in plaats van genezen. In dit onderzoek is dit weer bevestigd. De steden willen vooruit denken over verschillende scenario’s over veranderingen in het economische klimaat, recessie, inflatie, verandering in de rente en indien mogelijk uitwijkmogelijkheden hebben. Steden in Engeland lijden aan een gebrek aan lokale bevoegdheden en teveel politieke en financi??le controle van de centrale overheid.
New Towns willen daarom actie in sterke lokale bevoegdheden en financi??le mogelijkheden eisen.

Conclusie
Het onderzoek bevestigd hoe belangrijk New Towns zijn. Van de meeste New Towns is de huidige positie tegenwoordig gemiddeld tot sterk. De steden hebben een sterke basis gecre??erd en nu moet deze behouden worden. New Towns hebben minder uitgaven dan normale steden aangezien zij blijven innoveren en nadenken over de toekomst. De huidige problemen draaien vandaag de dag om: het stadscentrum, wijken, de identiteit en demografische pieken. De toenemende actieve betrokkenheid van de inwoners is ook te zien bij de New Towns. Door middel van leergemeenschappen en projecten kunnen de steden elkaar op deze punten helpen te ontwikkelen.

Bruisende centrum voorzieningen
‘ Wijken van waarde
‘ Stad van nieuwe kansen voor de volgende generatie
‘ Vanzelfsprekende veiligheid

http://www.standard.co.uk/news/politics/ed-miliband-labours-plans-for-next-new-towns-to-solve-london-housing-crisis-9133749.html

There is a chronic shortage of affordable homes in Britain, and nowhere is this clearer than in London,

The operational needs of public transport and pedestrian access should be the basis
for determining the urban design of a town with car travel accommodated in this
structure, as in the cases of Runcorn, and Redditch. On the other hand, car oriented
design requires public transport, bikes and walking to accommodate themselves to
its needs ‘ Milton Keynes, Washington, Telford, often with poor rates of success.
Because of this, Milton Keynes’ layout makes public transport without heavy subsidy
impossible. Moreover, low density of development in Milton Keynes means that
catchment areas for local facilities are small and cannot sustain wide variety of
uses/social infrastructure. It has also been noted that Milton Keynes does not have
capacity on its roads to meet car use demand, and may soon be grid-locked,

There is also evidence from other New Towns that the modernist architecture and
design features were not popular with residents, and have led in some cases to the
demolition of the least successful estates, such as the Southgate Estate in Runcorn,
which failed to meet the needs of residents,’

Concurrentie
http://wijn.nl/lmbinaries/ao_r_m_menke_the_grape_wall_of_china.pdf
http://wps.pearsoned.com/wps/media/objects/8945/9160551/Kotler_Principes_5e_ed_Hoofdstuk_10%20op%20site.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/europese_kennisnetwerken_20121113.pdf

http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/02/europese-regelgeving-en-ruimteljike-ordening-vng-handreiking-2011.pdf
1. http://www.east-of-england.eu/

http://www.east-of-england.eu/documents/brussels%20office%202013-14%20business%20plan%20final%20for%20website.pdf

http://www.eelga.gov.uk/
http://www.eurocities.eu/eurocities/home
http://www.inta-aivn.org/en/
http://www.eurocities.eu/eurocities/publications
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/infopack2013_new_dec.pdf
http://www.inta-aivn.org/en/communities-of-competence/home
http://www.inta-aivn.org/images/stories/inta-aivn/about-us/history/INTA-archivesINTIInventory.pdf
http://eurotowns.org/join-eurotowns/
http://eurotowns.org/executive-council-news-breafly-march-2015/#.VQqlUY6G-So

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/enn.html
google: network helping in european projects

Lighting Urban Community International association (LUCI) http://www.luciassociation.org/

http://www.east-of-england.eu/our-services/what-we-do.aspx

https://www.h2020uk.org/

http://www.eurocities.eu/eurocities/activities
Eurocities

http://www.eurocrowd.org/about-us/

European Urban Knowledge Network (EUKN)
http://admin.interact-eu.net/downloads/4526/presentation
https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx
http://www.eukn.eu/about-the-eukn/

http://www.inta-aivn.org/en/about/profile

LUCI (Lighting Urban Community International)

http://www.errinnetwork.eu/regions-with-nuts-code

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_towns_in_England#Designated_new_towns
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_plaatsen_in_Engeland_naar_inwonertal
http://www.citypopulation.de/UK-England.html

https://www.ingcb.com/media/231190/united_kingdom.pdf

http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/02/europese-regelgeving-en-ruimteljike-ordening-vng-handreiking-2011.pdf
http://www.forum-avignon.org/en/what-role-networks-and-platforms-european-culture-field

http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/279862/MT%20-%20Eindversie.pdf?sequence=1

http://www.draoidh.nl/downloads/Almere2018-Marcel%20Kolder.pdf

http://wps.pearsoned.com/wps/media/objects/8945/9160551/Kotler_Principes_5e_ed_Hoofdstuk_10%20op%20site.pdf

BOEK DIENSTENMARKETING:
https://books.google.nl/books?id=cuvte5WDerwC&pg=PA135&lpg=PA135&dq=substituut+diensten&source=bl&ots=CLPgT5wuFK&sig=InAt8aWLAhyWrBOT2l7xexPd0tk&hl=nl&sa=X&ei=sacSVdeSIIbcauvTgmg&ved=0CCcQ6AEwATgK#v=onepage&q=substituut%20diensten&f=false

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Dossiers/E/Europese_Unie

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Thesis: In dit hoofdstuk wordt de opdrachtgever nader beschreven voor wie dit …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/thesis-in-dit-hoofdstuk-wordt-de-opdrachtgever-nader-beschreven-voor-wie-dit/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.