Essay: Voordat we onze hoofdvraag kunnen beantwoorden moeten wij eerst weten wat rechtvaardigheid precies inhoudt. Is het wel een begrip dat voor iedereen hetzelfde is? Als dat niet zo is, welke definitie van rechtvaardigheid gaan wij dan gebruiken? Deze vragen moeten eerst allemaal beantwoordt worden voordat we dieper onze hoofdvraag kunnen gaan onderzoeken.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Voordat we onze hoofdvraag kunnen beantwoorden moeten wij eerst weten wat rechtvaardigheid precies inhoudt. Is het wel een begrip dat voor iedereen hetzelfde is? Als dat niet zo is, welke definitie van rechtvaardigheid gaan wij dan gebruiken? Deze vragen moeten eerst allemaal beantwoordt worden voordat we dieper onze hoofdvraag kunnen gaan onderzoeken.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1072 words. Download the full version above.

De Van Dale geeft de definitie:

Hoe­da­nig­heid van recht­vaar­dig te zijn, het recht­vaar­dig zijn of han­de­len= bil­lijk­heid, eer­lijk­heid

Van za­ken ze­de­lij­ke ge­wet­tigd­heid= bil­lijk­heid

Wat recht­vaar­dig is (Sociale rechtvaardigheid) het be­gin­sel dat ie­der als lid van de maat­schap­pij krijgt wat hem toe­komt

Hierdoor wordt het begrip voor mij alleen niet veel duidelijker, dus we moeten verder zoeken.

Rechtvaardigheid door de eeuwen heen.

Rechtvaardigheid heeft verschillende betekenissen gekend door de eeuwen heen. Wij beginnen door te kijken naar wat rechtvaardigheid betekende bij de Grieken. De opvatting die de meeste Grieken deelden wat dat rechtvaardigheid ook wel gelijkwaardigheid (isotés) betekende. Wat de Grieken nog liever zagen was dat rechtvaardigheid gelijk was aan evenredigheid. Onrechtvaardigheid (pleonexia) was daarom gelijk aan meer willen hebben dan wat jouw deel zou moeten zijn. Dat betekent namelijk dat iemand anders een kleiner deel zou krijgen, waardoor het niet evenredig meer is bedeeld en er dus ook geen rechtvaardigheid meer is. Je wordt pas gelukkig (eudaimones) als je zoveel mogelijk voor jezelf hebt, in ieder geval dit geloven de meeste mensen. Geluk (eudaimona) is namelijk voor de meesten gelijk aan genot (hedoné) en meestal berust genot op mooie kleding, veel geld, seks, lekker eten en drinken, enz. Geluk berust voor de meeste mensen dus op materiële zaken. Maar als één iemand veel geluk heeft en daarom ook veel materiële zaken, heeft de ander minder geluk en dus ook minder materiële zaken. Het gewin van de een heeft het verlies van de ander als gevolg.

Socrates

De eerste Griekse filosoof die wij bespreken is Socrates. Een van de belangrijkste dingen die Socrates heeft achtergelaten is zijn deugdenleer. De belangrijkste deugden waren: Een citaat van socrates is “ Er gaat niets boven rechtvaardigheid”. Met rechtvaardigheid bedoelde socrates. Socrates zei daarom dat rechtvaardigheid het stellen van grenzen aan je eigenbelang is.

Plato

Bij Plato is de staat de oorsprong van de rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid kan ontstaan zodra iedereen in de samenleving, naar zijn natuurlijke aanleg, de taken in de staat gelijk gaat verdelen. In zo’n gemeenschap heb je verschillende soorten mensen nodig, die de verschillende taken kunnen uitvoeren. Ze komen erachter dat er drie verschillende groepen nodig zijn in de ideale samenleving, te weten werkers, wachters en koning filosofen. De werkers (arbeiders) zijn nodig om iedereen in hun behoeften te kunnen voorzien. De werkers zijn de meest simpele mensen in de samenleving, dit zijn de mensen met een algemeen zwak lichaam of mensen die niet heel erg slim zijn. Het enige wat ze moeten bezitten is matigheid. De wachters (mensen in het leger) staan net een stukje hoger in de hiërarchie, zij moeten dan ook meerdere eigenschappen bezitten. Zij moeten een wetenschappelijke aanleg en een fel temperament hebben ook moeten zij dapper, matig, waarheidslievend en eerlijk zijn. Dan zijn er nog de koning-filosofen (de mensen die de staat moeten besturen). Zij staan helemaal bovenaan in de maatschappij. Zij moeten dus ook de meeste deugden bezitten, zij moeten alle deugden bezitten die de werkers en wachters moeten bezitten (alleen mogen zij wel een leugentje om bestwil vertellen). Alleen moeten zij net nog wat meer bezitten en dat is een wetenschappelijke houding (ook wel wijsheid). Een wetenschappelijke houding bezit je als je altijd naar nieuwe kennis streeft en nooit daarmee stopt. Om te zorgen dat de inwoners van de ideale staat zich niet gingen verzetten tegen de natuurlijke standen/indeling, moesten ze opgevoed worden met het idee dat iedereen een metaal in zich heeft. De koning-filosofen hebben goud in zich, de wachters zilver en de werkers brons of ijzer. Zo zou niemand zich tegen de staatsorde verzetten. Als iedereen dus uitwerkt wat hij van nature is, en de drie standen de drie deugden vertegenwoordigen, dan is er vanzelf sprake van rechtvaardigheid.

Aristoteles

Aristoteles heeft één heel boek geschreven over rechtvaardigheid, namelijk het boek: Ethica Nicomachea. In dit boek beschrijft Aristoteles twee soorten rechtvaardigheid: de algemene of wettelijke rechtvaardigheid en de specifieke rechtvaardigheid. Onder algemene rechtvaardigheid verstaat Aristoteles dat men zich houdt aan de wetten. De wetten zijn er namelijk om, met het algemeen belang in het achterhoofd, burgers aan te zetten tot verschillende vormen van gedrag dat wij als deugdzaam zien. Hierdoor kan men zeggen dat in de deugd rechtvaardigheid ook alle andere deugden zitten ingesloten, zo ook de specifieke rechtvaardigheid. Aangezien de wetten bedoeld zijn om de burgers met oog op het algemeen belang aan te zetten tot allerlei vormen van deugdzaam gedrag, kan men zeggen dat rechtvaardigheid alle andere deugden impliceert

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles) met inbegrip van de specifieke rechtvaardigheid. Gelijkheid is waar deze vorm van rechtvaardigheid om draait. Net zoals Aristoteles rechtvaardigheid in tweeën deelt, deelt hij ook specifieke rechtvaardigheid op. Hij deelt het op in: distributieve rechtvaardigheid en corrigerende rechtvaardigheid. Met distributieve rechtvaardigheid bedoelt hij dat iedereen het deel krijgt dat evenredig is aan de inspanning die door hem is geleverd.Corrigerende rechtvaardigheid betekent als iemand benadeeld is door een ander dat die persoon dan een tegemoetkoming ontvangt die evenredig is aan het geleden nadeel.

Aristoteles kent dus niet maar één betekenis van rechtvaardigheid, maar meerdere. Hij gelooft namelijk dat rechtvaardigheid onder te verdelen is in meerdere categorieën. Maar in het kort gelooft hij dat men zich aan wetten moet houden, dat mensen de delen krijgen die zij hebben verdiend, en als ze benadeeld worden dat ze daar dan een compensatie voor krijgen.

Oudheid: Romeinen

Cicero

Rechtvaardigheid houdt voor cicero in dat iedereen het zijne krijgt en dat iedereen voldoet aan zijn plichten.Hij gelooft dat er een hiërarchie is tussen de plicht om medemenselijk te zijn en de plicht om rechtvaardig te zijn.

Ulpianus

Deze man legde de meest bekende formulering vast in Corpus Iuris Civilis. Dit is een boek waarin verschillende rechtskundige uitspraken en wetten staan, die vooral het burgerlijk recht treffen. Het boek gold in die tijd als het Burgerlijk Wetboek. Hij zegt hierin namelijk: “De gerechtigheid is de vaste en constante wil om ieder zijn recht toe te delen.” HIj is dus verder gegaan op wat de Grieken onder rechtvaardigheid verstaan. Het gaat nog steeds om dat men krijgt wat hem toebedeeld moet worden.

Justinianus I

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Voordat we onze hoofdvraag kunnen beantwoorden moeten wij eerst weten wat rechtvaardigheid precies inhoudt. Is het wel een begrip dat voor iedereen hetzelfde is? Als dat niet zo is, welke definitie van rechtvaardigheid gaan wij dan gebruiken? Deze vragen moeten eerst allemaal beantwoordt worden voordat we dieper onze hoofdvraag kunnen gaan onderzoeken.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/voordat-we-onze-hoofdvraag-kunnen-beantwoorden-moeten-wij-eerst-weten-wat-rechtvaardigheid-precies-inhoudt-is-het-wel-een-begrip-dat-voor-iedereen-hetzelfde-is-als-dat-niet-zo-is-welke-definitie-va/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.