Essay: W dzisiejszych czasach marketing odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku światowym…

Essay details:

 • Subject area(s): Polish essays
 • Reading time: 13 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 25, 2020
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • W dzisiejszych czasach marketing odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku światowym...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 4481 words. Download the full version above.

W dzisiejszych czasach marketing odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku światowym. Głównym celem marketingu jest promowanie swoich produktów
i usług w taki sposób, aby zaoferować je i zachęcić klientów do zakupu. Dzięki temu przedsiębiorstwo równocześnie dba o swoją markę i dąży do zaspokojenia potrzeb potencjalnych nabywców, nie zapominając również o partnerach, z którymi dane przedsiębiorstwa współpracują. Według P. Kotlera marketing jest procesem społecznym
i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują.1
W marketingu integralną część tworzą elementy marketingu, tzw. marketing mix, czyli zbiór narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwa stosują w celu realizacji zamierzonych celów na rynku działania.2 W wielu źródłach można znaleźć różne koncepcje marketingu mix, jedną z podstawowych jest koncepcja 4P, którą zaproponował McCarthy. Jest to tzw. marketing mix sprzedającego, do którego można zaliczyć:
1) produkt – rozpatrywany ze względu na cechy, m.in.: wielkość, opakowanie, jakość,
2) dystrybucja – miejsce i sposób transportu produktu do klienta,
3) cena – koszty, cena, rabaty, kredyty,
4) promocja – reklama, wystawy, sprzedaż osobista.3
Promocja jest nieodzownym elementem zarządzania w każdym przedsiębiorstwie.
W wyniku zastosowania promocji podmioty mogą się komunikować z rynkiem konsumenckim oraz z konkretnymi grupami nabywców. Dzięki komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem możliwy jest wzrost popytu na towary i usługi oferowane przez firmy. Firmy podejmują przy tym bardzo ważne decyzje, dzięki którym ich produkty będą łatwo dostępne dla klientów. J. W. Wiktor wyodrębnia dwa znaczenia promocji. Promocja w znaczeniu szerszym to zespół działań i środków, dzięki którym przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące daną firmę albo produkt. W tym znaczeniu kształci potrzeby potencjalnych klientów, jak również ukierunkowuje popyt i elastyczność cenową. Można tutaj mówić o aktywizacji sprzedaży, dzięki której przedsiębiorstwo promuje swoje produkty różnymi formami.4 Jeżeli chodzi o pojęcie szersze, promocja obejmuje komunikację z rynkiem. Promocja jest traktowana synonimicznie z pojęciem „komunikacja marketingowa”. W tym ujęciu przedsiębiorstwo otrzymuje informacje od rynku, dzięki czemu może przekazywać zwrotne informacje bez żadnego problemu. W niektórych przypadkach komunikacja marketingowa nie może zostać nazwana promocją,5 ponieważ jest ona tylko cyklem, który łączy się z wykonaniem konkretnych celów i używa do tego określonych narzędzi oddziałujących na sprzedaż.
W wielu źródłach można się spotkać z różnymi definicjami „promocji”. Jedno z nich mówi, że promocja oznacza swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującymi, realizowany z jednej strony przez działania informacyjno-nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabywcą i odbiorcą oferty promocyjnej6. Inna zaś mówi, że jest to system komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz, że celem promocji jest poinformowanie klientów o produkcie.7 Jak można zauważyć jest to najogólniej mówiąc przedstawienie towarów i usług w takim świetle, aby zachęcić klientów do ich zakupu. W latach 90-tych, gdzie nie było internetu, trudno było mówić o promocji. A jednak firmy, które mogły sobie pozwolić na jakąkolwiek reklamę, tworzyły ulotki, które pozwalały na zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych w danym przedsiębiorstwie. Można się również było spotkać z marketingiem szeptanym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, promocja rozwinęła się tak bardzo, że przedsiębiorstwa promują swoje produkty w różnych formach. Od formy papierowej, do której można zaliczyć ulotki i banery, po formy elektroniczne jak reklama w internecie czy telewizji. Promocja ma do zrealizowania dwa priorytety:
– maksymalizację dochodów lub minimalizację kosztów,
– uwzględnienie potrzeb i upodobań nabywców oraz troskę o wizerunek firmy.8
Funkcje promocji wyrażają cechy systemu komunikacji przedsiębiorstw
z rynkiem. W tym miejscu można mówić o trzech poziomach funkcji:
– podstawowa,
– główna,
– szczegółowa.
Przy funkcji głównej możemy mówić o misji promocji. Wyraża ona zasadnicze zadania, jakie musi spełnić system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Jednym
z najważniejszych celów komunikacji przedsiębiorstw jest wpływ nabywców obecnych
i takich, których można zachęcić do zakupu. J. W. Wiktor nazywa ją „funkcją zapewnienia trwałej obecności rynkowej przedsiębiorstwa”. Można się z tym zdaniem zgodzić, ponieważ dzięki promocji przedsiębiorstwo jest obecne na rynku i jest dostępne dla każdego. W ramach funkcji podstawowej można wyodrębnić funkcje:
– informacyjną,
– perswazyjną
– konkurencyjną.
Te trzy funkcje łączą się ze sobą wzajemnie oraz ukazują główne cele promocji danych przedsiębiorstw. Przy konkurencyjnej funkcji można powiedzieć, że przedsiębiorstwa przekazują informacje, że ich towary i usługi są lepsze niż konkurencji i zachęcają klientów do ich zakupu. Funkcja perswazyjna jest zakodowanym przekazem intencji nadawcy, czyli nie mówi wprost co nadawca miał na myśli. Natomiast funkcja informacyjna stwarza podstawowe przesłanki strategii marketingowej w konkretne działania. Prościej mówiąc funkcja podstawowa jest to informacja, perswazja i konkurencja. Funkcja informacyjna natomiast leży u podstawy systemu komunikacji firm z rynkiem. Jest niezbędnym warunkiem orientacji marketingowej, jak również dostarcza nabywcom informacji, dzięki czemu łamana jest bariera „nieznajomości”. Pełni ważną rolę w edukacji rynkowej konsumentów. W tej funkcji informacje mają charakter bezpośredni, jeżeli komunikat jest czytelny. Ma też charakter pośredni, dzięki czemu zmusza nabywców do skojarzeń i ukazuje niewyrażone zachęty i obietnice.9 Przy określaniu celów przedsiębiorstw, możemy wyróżnić dwie główne grupy. Jedną z nich są cele ekonomiczne. Przedsiębiorstwa mają na celu zwiększanie swoich dochodów oraz obniżenie przy tym kosztów produkcji. Przy drugiej grupie, którą można nazwać informacyjną, przedsiębiorstwa chcą zbudować lojalność nabywców do marki przez wypromowanie, z jak najlepszej strony, swoich towarów. Przedsiębiorstwa mają na celu zrealizować misję i strategię rozwoju swojej firmy. Przedsiębiorstwo ma na celu osiągnięcie sukcesu na rynku i przezwyciężenie bariery „nieznajomości” rynkowej. 10
1.2 Instrumenty promocji mix
Instrumenty promocji mix wchodzą w skład systemu promocji przedsiębiorstwa. Firmy przy realizacji założonych celów, korzystają z różnych instrumentów, biorąc pod uwagę rodzaj rynku, budżet i narzędzia. Niżej wymienione zostały elementy promocji mix:
reklama,
public relations,
sprzedaż osobista,
sponsoring.
Jednym z instrumentów, które można znaleźć w literaturze, jest reklama. Jest ona wszelkiego rodzaju płatną formą nieosobistej prezentacji oraz promocji pomysłów, dóbr
i usług, określonych przez danego sponsora.11 Według R. Nowackiego i M. Strużyckiego reklama należy do sformalizowanych form promocji marketingowej. Jest ona określona na dany czas trwania, przy sprecyzowanych kosztach i z konkretną grupą lub jednostką odpowiedzialną za dany aspekt marketingu.12 Podstawowe decyzje w zarządzaniu reklamą przedstawiono na rysunku 1.1.

Przy tworzeniu kampanii reklamowej podstawową rzeczą jest ustalenie celów, które dane przedsiębiorstwo chce osiągnąć. Przedsiębiorstwo wybierając cel, powinno bazować na wcześniejszej analizie rynku. Cele reklamy możemy sklasyfikować następująco:
1) Reklama informacyjna – informuje potencjalnych nabywców o nowych oferowanych towarach i usługach i zachęca do ich zakupu. Wyjaśnia jak dany produkt działa, opisuje jego cechy, zmniejsza obawy konsumentów i informuje nas o zmianie cen.
2) Reklama nakłaniająca – buduje świadomość danej marki, zachęca do zmiany marki, zachęca nabywców do zakupu danego towaru oraz zmienia postrzeganie klientów na dane produkty.
3) Reklama przypominająca – przedsiębiorstwa przypominają nabywcom o swoich produktach i usługach, gdzie klienci mogą znaleźć dane towary, jak również o jakości swoich produktów i usług.13
Treść reklamy powinna być tak dobrana, by stanowiła część koncepcji rozwoju produktu. Twórcy reklam przeprowadzając rozmowy z nabywcami, ekspertami i nie tylko, dowiadując się informacji od nich, wiedzą co mogą zmienić, co ulepszyć a czego nie zmieniać. Ich odczucia pomagają udoskonalić przedsiębiorstwom produkty i usługi tak, by pozyskać jeszcze więcej klientów. Osoba odpowiedzialna musi dokonać oceny przekazów reklamowych. Zazwyczaj dobry przekaz akcentuje jedną najważniejszą cechę produktu tak, by nie dać dużej ilości informacji. Reklama na początku powinna przekazać informacje tak, by mówić ciekawie lub coś interesującego o danym produkcie. I co najważniejsze przekaz powinien być wiarygodny. Przekaz reklamowy powinien być jasny, krótki i łatwy do zapamiętania. Tak jak w przypadku różnych produktów większych przedsiębiorstw, które stworzyły hasła tak, aby szybko wpadały w ucho, jak również, żeby przyciągnąć uwagę.14 Dzięki analizie oraz własnym doświadczeniom, autorzy R. Nowacki i M. Strużycki zaprezentowali kluczowe cechy współczesnej reklamy:
– masowe sposoby komunikowania reklamowego,
– płatny charakter informacji,
– konkretny nadawca,
– założenie, że część odbiorców jest anonimowa,
– niezmieniona postać komunikatu.
Zaprezentowane cechy ukazują, że mamy do czynienia z jednostronnym aktem komunikacji, który jest przygotowany przez profesjonalne organizacje, które umiejętnie eksponują to, co reklama powinna przekazać odbiorcom. W działalności marketingowej reklama jest narzędziem kosztownym. Reklama z regułu jest kierowana w jedną stronę, więć trudno jest określić, czy jest ona wystarczająco skuteczna i czy trafiła do konkretnej grupy lub jednostki. 15
Jeżeli chodzi o zarządzanie reklamą, również ważna jest strategia reklamowa. Przedsiębiorstwo dzięki niej dąży do zrealizowania zadań postawionych wcześniej. Autor R. Nowacki przyjął sześć etapów strategii reklamowej, określanej jako 6M, w skład której wchodzą:
1) mission – ustalenie celów reklamy,
2) market – określenie odbiorców i motywów,
3) money – określenie budżetów,
4) media – wybór mediów i środków reklamy,
5) message – ustalenie treści przekazu,
6) measurement – ocena efektywności reklamy.16
Każde przedsiębiorstwo podejmuje działania związane z ustaleniem celów reklamy, które ma zamiar zrealizować przy kampanii reklamowej. Musi ustalić, co chce przez to osiągnąć, co musi zrobić oraz jak długo i w jakiej formie ma się ta reklama ukazać. Następnie określają do jakiej grupy odbiorców ma być kierowany produkt. Przedsiębiorstwa na tym etapie muszą ocenić ile odbiorcy mają lat, gdzie mieszkają, ile średnio zarabiają, jak również jaki mają styl życia. Firmy muszą poznać swoją grupę docelową, nie zapominając o zapoznaniu się
z konkurencją na danym rynku. Przedsiębiorstwa nie mogą kierować swoich produktów do przypadkowych odbiorców. Muszą przyjrzeć się, jakich mediów odbiorcy najczęściej używają oraz czego oczekują od firm. Ustalają budżet, który mają zamiar wykorzystać do stworzenia reklamy oraz produktów. Muszą wykalkulować, ile będzie kosztowała produkcja, jakich produktów muszą użyć. Przy wyborze mediów muszą pamiętać o tym, która droga do odbiorców jest najbardziej efektywna. Trzeba pamiętać również, że media cały czas się rozwijają, więc przedsiębiorstwa muszą ustalić strategię, żeby wybić się na rynku, który może mieć dużą przewagę konkurencji. Przy kreowaniu reklamy, tak jak wyżej napisano, trzeba określić grupę odbiorców, koszt, jak również informację, które reklama ma zawierać. Przy ocenie określana jest skuteczność i efektywność reklamy, która pomaga w przyszłości danym firmom na lepsze tworzenie takich przekazów.17
Drugim instrumentem, które zmierza do kreowania i rozszerzania społecznego zaufania oraz wizerunku przedsiębiorstwa, jest public relations. Są to działania mające na celu promowanie i ochronę marki i/lub produktu. Stanowi ważny element działań marketingowych, łączących rynek z przedsiębiorstwem oraz szerszym otoczeniem. Nazywa się je również „komunikacją bezpłatną” lub „propagandą marketingową”.18 Public Relations to świadome i zaplanowane pielęgnowanie stosunków z dalszym i bliższym otoczeniem.
W słowniku języka polskiego możemy się spotkać z definicją, że jest to część działalności organizacji lub firmy polegająca na tworzeniu i utrzymywaniu jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Działania tego instrumentu wymagają stałego kontaktu z otoczeniem, aby kształtować jego stosunek do organizacji. Zazwyczaj mają średni czas trwania albo długi
i są zależne od strategii organizacji.
Celami public relations są:
– kształtowanie pożądanego wizerunku w otoczeniu oraz pozytywnych postaw wobec zarówno samej organizacji jak i jej celów i wartości;
– pozyskiwanie, utrzymywanie, pogłębianie zaufania, poparcia organizacji, jej polityki
i strategii, lub odzyskiwanie zaufania i straconego poparcia;
– dążenie do osiągnięcia oczekiwań otoczenia wobec organizacji;
– wzajemne zrozumienie pomiędzy organizacją a jej interesariuszami oraz wprowadzenie wzajemnie korzystnych relacji;
– pozycjonowanie organizacji w świadomości otoczenia;
– zyskiwanie i utrzymywanie społecznej akceptacji.19
Autorka A. Miotk ukazuje public relations w świetle badawczym, które czerpie informacje z różnych nauk i dyscyplin. Już w XVIII-XIX wieku public relations czerpało naukę
z socjologii oraz psychologii. Z dalszym rozwojem PR zaczęło czerpać informację również
z nauk społecznych. Tutaj można mówić o stosowanych metodach badawczych, których stosuje, a są to między innymi analiza treści, sondaż, analiza danych itp. Public relations przejęło również teorie i praktykę z innych dyscyplin i nauk, jak na przykład zarządzania, marketingu czy komunikacji. Na rys.1.2 przedstawiono powiązania pomiędzy public relations a naukami i dyscyplinami na gruncie metodologii i jakie elementy są zapożyczane przez public relations.20

Przy prezentacji produktu lub usługi, polegającej na przeprowadzeniu rozmowy
z jednym lub większą liczbą potencjalnych nabywców w celu dokonania sprzedaży, można mówić o sprzedaży osobistej. Należy ona do elementów promotion-mix. Rozmowa z nabywcami często połączona jest z możliwością obejrzenia, a nawet wypróbowania towaru. Sprzedaż osobista jest najstarszym elementem promocji.21 Ten element jest realizowany różnie. Raz przez sprzedawców, którzy osobiście ukazują produkt, raz przez konsultantów, którzy pomagają nam w wyborze towaru, a niekiedy przez przedstawicieli firm, którzy prezentują swoje produkty na zewnątrz. W skrócie sprzedaż osobista polega na kontakcie sprzedawcy z potencjalnym klientem. Jest to skuteczna forma promocji, dzięki której od razu możemy dowiedzieć się co o tym towarze myśli klient lub poznać opinie o danej usłudze. Możemy również dowiedzieć się czego klienci oczekują od danej marki czy produktu. D. Jeremen definiuje sprzedaż osobistą jako bezpośredni, osobisty kontakt między usługodawcą a potencjalnym klientem, podczas którego są podejmowane działania informacyjne
i nakłaniające nabywcę do zakupu.22 Do głównych cech sprzedaży osobistej można zaliczyć:
1. Cel – informowanie, przekonywanie (perswazja), zjednywanie klientów,
kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, zdobywanie informacji o klientach.
2. Nadawca – przedsiębiorstwo (usługowe i inne podmioty).
3. Głowni adresaci – konsumenci pośrednicy sprzedaży.
4. Forma oddziaływania – kontakt osobisty.
5. Koszty całkowite – wysokie..
6. Koszt zastosowania na jednego odbiorcę – wysoki.
7. Odzwierciedlenie w księgach rachunkowych – bezpośrednie.
8. Świadomość nabywcy – nadawca znany przez nabywców.
9. Czas pojawienia się efektów – krótki.
10. Środek przekazu – ustna prezentacja oferty w siedzibie przedsiębiorstwa oraz
podczas publicznych przekazów, a także na targach i giełdach.
11. Intensywność kontroli przekazów przez nadawcę – bardzo duża23
Formułuje się trzy zasady sprzedaży bezpośredniej warunkujące sukces. Pierwszą zasadą jest, że klient ma zawsze rację. Drugą zasadą, żeby traktować klienta tak, jakby to nas obsługiwano. Oraz trzecią zasadę, by każdego klienta tak obsługiwać, żeby do nas ponownie wrócił. Są to zasady, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą zyskać stałych klientów,
a możliwe, że dzięki temu zwiększy się również zysk ze sprzedaży danego towaru lub usługi.
Czwarty instrument, promocję sprzedaży, P. Kotler opisał jako krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu lub usługi.24 Inaczej możemy nazywać ją promocją dodatkową. Stosowane są różne bodźce zachęcające do zakupu towaru poprzez jego uatrakcyjnienie. Stosowana jest w ograniczonym czasie i na miejscu sprzedaży. Klienci dzięki temu instrumentowi, powinni odczuwać, że zakup tego towaru jest wyjątkową okazją. Często z tą promocją mamy do czynienia w okresach świątecznych i jest ona skierowana do różnych osób (starszych, młodszych i w średnim wieku).25 Przy promocji sprzedaży możemy mówić o zadaniach, które musi wykonać. Są one z reguły zróżnicowanew zależności od typu odbiorców. Jej celem jest między innymi skłonienie do zakupu dużych ilości produktów i korzystania z oferowanych usług. Przedsiębiorstwa używają tego instrumentu do budowania lojalności. W ostatnich kilku latach można było zauważyć wzrost znaczenia promocji sprzedaży. Wśród przyczyn tego wzrostu można wyróżnić:
1. zwiększenie siły przetargowej detalistów,
2. rosnący nacisk ze strony zarządów firm na szybkie rezultaty,
3. zwiększające się oczekiwania klientów,
4. malejącą lojalność wobec marek,
5. rosnącą wrażliwość cenową konsumentów,
6. malejącą efektywność promocji w mediach,26
Z kolei ostatnim instrumentem promotion-mix jest sponsoring. Jest on jedną
z najszybciej rozwijających się form promocji. Promuje dany produkt lub usługę
w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem. Jest to umowa partnerska, w której sponsor przekazuje podmiotowi sponsorowanemu środki konieczne do realizacji celów, w zamian za wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału komercyjnego, który umożliwia promocję wizerunku przedsiębiorstwa, jego marek czy produktów. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. Ogólnie przyjmuje się, że sponsoring stanowi wsparcie fnansowe, usługowe lub rzeczowe na rzecz innego podmiotu, którego celem jest zapewnienie osiągnięcia korzyści rynkowych. Przed rozpoczęciem promocji z tym instrumentem należy się zastanowić, czy inne przedsiębiorstwo nie prowadzi podobnych działań lub dowiedzieć się, jakie podmioty wspiera. W sponsoringu występują zawsze dwa podmioty: sponsor, czyli firma lub osoba zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i usług oraz sponsorowany, czyli osoba lub instytucja, która korzysta ze świadczenia.27
1.3 Formy przekazu w komunikacji
Komunikowanie się jest takim procesem, w którym przetwarzane są dane
i informacje (komunikaty), dzięki którym przedsiębiorstwa mogą zaprezentować dany towar lub usługę. Przy formach komunikacji można mówić o wielu modelach komunikacji. Sposób komunikowania się można przedstawić w postaci ogólnego modelu, który został stworzony przez C.E. Shannona i W. Weaverem w roku 1948. Jest to proces komunikowania się między maszynami i jest to jeden z najstarszych stworzonych modeli komunikacji. Na rys. 1.3 został przedstawiony wyżej wymieniony schemat komunikowania się.28

Innym z modeli jest model komunikacji masowej. Wyraża on komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem za pomocą mass mediów. Określać go może relacja „jeden-do-wielu”. Jest to model, w którym znajduje się jednokierunkowy przekaz informacji, inny niż
w przypadku komunikacji interpersonalnej. Przekaz może przybierać różną formę
i odmienny charakter. Wszyscy adresaci otrzymują ten sam przekaz, przez co nie zapewnia realizacji koncepcji marketingowej. Model komunikacji masowej zakłada kierowanie przekazu do szerszej publiczności. Jest to tzw. komunikacja jednostronna. Adresat nie ma możliwości odpowiedzieć, że przekaz do niego dotarł. Można zauważyć, że przy komunikacji masowej nie ma możliwości, by nadawca przekazu mógł się skontaktować
z adresatem, przez co komunikacja tak naprawdę nie jest w 100% dobra. 29
Innym przykładem komunikacji jest komunikacja interpersonalna. Ma ona charakter podstawowy dla działań marketingowych. Model tej komunikacji opisuje proces przekazu informacji pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Przekaz łączący uczestników wyraża wspólny obszar potrzeb i interesów. Przekaz może mieć różny przekaz i formę. Ta relacja, którą można nazwać „jeden-do-jeden”, nie wyczerpuje wszystkich form komunikacji interpersonalnej. Ma ona charakter szerszy. Model ten dopuszcza również komunikację poprzez media. Interaktywność tego modelu stwarza przesłanki komunikacji. Ogólniej mówiąc ta komunikacja ma ogromne znaczenie w osobistej realizacji celów przedsiębiorstwa na rynku.30 Dzięki tej komunikacji przekaz jest w pełni dobry, co umożliwa wybór produktu, ale również i jego ocenę, dzięki czemu nadawca ma możliwość skorygowania niedociągnięć.
Przy komunikacji trzeba również powiedzieć o barierach, które mogą powstać podczas tej interakcji. Bariery komunikacyjne są to w skrócie problemy, które utrudniają komunikację nadawcy z odbiorcą. Między innymi może to być hałas wytworzony przez osoby trzecie, który można spotkać przy komunikacji interpersonalnej. Różnorodność kulturowa lub światopoglądowa również może mieć wpływ na efekty w komunikacji. Jedną z najczęściej spotykanych barier jest przeciążenie, innymi słowy, odbiorca może nie zapamiętać tak wielu informacji, które podaje nadawca w komunikacji interpersonalnej, jak również masowej.
1.4 Strategia promocyjna
Strategia promocji to wszystkie środki, za pomocą, których przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu informacje o swojej marce, produktach i oferowanych usługach. Można uznać promocję za jedną z form konkurencji pomiędzy firmami. Znaczenie promocji dla przedsiębiorstw zależy m.in. od planów przedsiębiorstwa, konkurencji i charakteru rynku oraz rodzaju towarów. Celem jest przekazanie informacji, że produkt jest dostępny
w odpowiednim miejscu i z odpowiednią ceną. Do strategii promocyjnej można zaliczyć instrumenty promocji mix. Skuteczna strategia będzie wtedy, kiedy kampania reklamowa będzie cechować się zdefiniowanymi celami, użytymi właściwymi środkami, odpowiednim rozplanowaniem, kontrolą rezultatów i właściwym projektem. Przedsiębiorstwa dzięki niej mogą wybić się na rynku i podwyższyć swoje dochody przez zachęcenie konsumentów do zakupu ich towarów i usług. 31 Jest kilka kroków, które przyczyniają się do stworzenia jak najlepszej strategii. Przy wyborze celu najważniejszą rzeczą jest to, żeby firmy informowały, nakłaniały i przypominały o swoim towarze lub usłudze, które mają wejść na rynek. Przy określaniu odbiorców trzeba pamiętać, do kogo tak naprawdę mają trafić komunikaty z daną ofertą, czy do osób młodych, czy może starszych, a może dla wszystkich produkt będzie odpowiedni. Przecież osoby starsze nie będą nosić koszulek z postaciami z bajek, które są odpowiedniejsze dla dzieci. Jeżeli chodzi o wybór środków przekazu, do przedsiębiorstw należy decyzja, czy informacja o danym towarze ma być nagłaśniana w telewizji, czy może w radiu. Wiele przedsiębiorstw sięga do takich środków jak internet, reklamy w telewizji oraz inwestuje w banery. Przy sposobie informowania zostaje wybór sposobu reklamy swojej oferty. Takimi przykładami mogą być między innymi ulotki, wizytówki oraz przygotowanie zdjęć. Ogólnie przy informowaniu najważniejsze jest przygotowanie materiałów promujących dany produkt.
Strategia powinna być dokładnie przemyślana, oparta na wiedzy i badaniach. Powinna mieć dostosowane odpowiednie taktyki działań do odbiorców. Nie ma szansy na dobrą strategię bez znajomości produktów lub usług, które chcemy oferować.32
1.5 Promocja w hotelarstwie
Przedsiębiorstwa, w szczególności hotele, wykorzystują różne środki oraz działania promocyjne do maksymalizacji swoich zysków. Oferują usługi klientom za jakąś kwotę. Hotel jest to zakład, w którym podróżni mogą w zamian za wynagrodzenie skorzystać
z noclegu i zazwyczaj także w wyżywienia.33 Natomiast usługa jest to świadczenie, które jedna strona, może zaoferować drugiej odpłatnie. Cechami takiej usługi są: niematerialność, nietrwałość, zmienność, różnorodność, elastyczność, abstrakcyjność itp. Przedsiębiorstwa oferować mogą usługi podstawowe jak i również dodatkowe.34 Na rysunku 1.4 przedstawione zostały rodzaje usług hotelarskich.

Usługi podstawowe są świadczone przez wszystkie hotele. Obejmują podstawowe usługi takie jak nocleg i usługi gastronomiczne. Przy usługach dodatkowych niewszystkie hotele je świadczą. W zależności od rodzaju hotelu, takie są usługi. Do usług uzupełniających można dodać szatnię albo depozyt. Do fakultatywnych usługi rekreacyjne albo SPA, natomiat do towarzyszących można zaliczyć sklep z pamiątkami, kwiaciarnia itp.35 Jednostką miary
w usług hotelarskich jest nocleg, efektem skorzystania w ciągu jednej doby przez daną osobę. Doba hotelowa może wynosić albo mniej albo więcej niż 24 godziny, w zależności od organizacji sprzątania pokoi w danym hotelu. Możemy również spotkać się z liczbą udzielonych noclegów, które są równe liczbie stałych miejsc noclegowych i liczby dni działalności hotelu w danym okresie. Dzieląc liczbę noclegów przez nominalną liczbę noclegów w danym okresie, otrzymamy wskaźnik wykorzystania miejsc.36 Do najważniejszych cech usług hotelarskich można zaliczyć:
1) jedność miejsca produkcji i konsumpcji.
2) komplementarność usług,
3) złożoność usług,
4) elastyczność usług,
5) brak możliwości składowania i przemieszczania się usług.
Jednym z najważniejszych działań w hotelarstwie jest zapoznanie się z potrzebami klientów oraz poznaniem ich zachowań. Następnym punktem jest analiza otoczenia
i stworzenie planu marketingowego. Przy hotelarstwie wspomnieć można o podejściu nowoczesnym jakim jest e-promocja usług turystycznych, czyli inaczej mówiąc wykorzystane internetu do promocji swojego przedsiębiorstwa i swoich usług. Kształtuje się przy tym również cenę oraz dystrybucję. Właściciele hoteli muszą brać pod uwagę inne czynniki, między innymi ekonomiczne. Przede wszystkim muszą określić jaką cenę ustalić, by nabywców tych usług było na to stać. Po drugie muszą się zastanowić jakie usługi chcą oferować. Mogą tutaj na przykład oferować taki produkt, którego w okolicznych hotelach brakuje. Przy tworzeniu takiej oferty mogą również oferować wycieczki, różne atrakcje, imprezy oraz programy rozrywkowe. Oferta powinna być dostosowana do osób indywidualnych oraz grup z większą ilością osób. Musi być ona urozmaicona, by klienci częściej wracali do tego miejsca. Cena powinna zachęcać do zakupu usług. Tutaj hotele mogą oferować różne zniżki albo na przykład rabaty dla stałych klientów. Rezerwacje mogą być oferowane przez internet oraz stacjonarnie na miejscu. Wyposażenie miejsc noclegowych powinno być dostosowane do potrzeb klientów. Powinno być czyste, dobrze wyposażone. Właściciele mogą również korzystać z uroków otoczenia. Czy to miejscowość nadmorska czy górska, dużo możliwości do wyboru. Tutaj oprócz sprzedaży bezpośredniej czy dzięki reklamom w telewizji, można jeszcze raz wspomnieć o marketingu szeptanym, który również odgrywa duż rolę w rozwijaniu się danego przedsiębiorstwa.37

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, W dzisiejszych czasach marketing odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku światowym…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/polish-essays/w-dzisiejszych-czasach-marketing-odgrywa-duza-role-w-funkcjonowaniu-przedsiebiorstw-na-rynku-swiatowym/> [Accessed 23-01-22].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.